ကၽြန္ေတာ့္ေယာကၡမသည္ မၾကာမီကမွ အသက္ (၇၈)ႏွစ္ ျပည့္သြားခဲ့ၿပီး သူ႔ကို ဂုဏ္ျပဳရန္ မိသားစုမ်ားစု႐ံုးသည့္ပြဲတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူ႔ကို “အသက္တာထဲမွာ အေဖ သင္ယူရ႐ွိခဲ့တဲ့ အေရးႀကီးဆံုးအရာက ဘာမ်ားလဲ” ဟုေမးရာ “အားတင္းထားပါ” ဟူ၍ ေျဖခဲ့သည္။

‘‘အားတင္းထားပါ။’’ ႐ိုး႐ွင္းသေလာက္ အလြယ္တကူ ေမ့ေပ်ာက္သြားႏုိင္ေသာ စကားေလးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ေယာကၡမသည္ မ်က္စိစံုမိွတ္ကာ အေကာင္းျမင္ ေပးျခင္း၊ အျပဳသေဘာေတြးျခင္း မဟုတ္ပါ။ သူ႔ဘ၀တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တိုင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားကို ခံရပ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲလံု႔လႏွင့္ သူေ႐ွ႕ဆက္ ေနျခင္းသည္ အေျခအေန ေကာင္းလာမွာပဲဆိုသည့္ မပီျပင္ ေဝဝါးေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၌ အေျခခံျခင္း မဟုတ္ဘဲ သူ႔အသက္တာ၌ ခရစ္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ ဟူသည့္ စိတ္ခ်မႈ၌ အေျခခံသည္။

သမၼာက်မ္းစာ၌ အားတင္းထားျခင္းကို သည္းခံျခင္းဟု သံုးႏႈန္းထားၿပီး လူ႔အစြမ္းအစျဖင့္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ႐ွိေနမည္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္ေစမည္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္တာထဲတြင္ သူ႔ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ စသည့္ ဘုရား႐ွင္ ထပ္ခါတလဲလဲ ေပးထားေသာ ကတိေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားတင္းသည္းခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ပေရာဖက္ ေဟ႐ွာယအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ သည္ ဣသေရလလူတို႔အား “မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ငါသည္ သင္႔ဘက္မွာ႐ွိ၏။ မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္၏ဘုရားသခင္ ငါသည္ သင္႔ကို ခိုင္ခံ႔ေစမည္။ သင္႔ကို ငါေစာင္မမည္။ ငါ႔သစၥာ လက်္ာလက္ျဖင့္ ေထာက္ပင့္မည္” (ေဟ႐ွာ ၄၁း၁၀) ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

အာတင္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ မည္သည့္အရာမ်ားလိုအပ္ပါသနည္း။ ေဟရွာယ ၏ စကားအရ ဘုရား႐ွင္၏ဂုဏ္ပုဒ္၊ ၀ိေသသထူးမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ဘုရား႐ွင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို သိလွ်င္ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကို ဖက္တြယ္မေနေတာ့ဘဲ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္၌တည္ကာ ခြန္အား၊ မစမႈ၊ ဘုရား႐ွင္၏ႏွစ္သိမ့္ေပးမႈ၊ တန္ခိုးေပးမႈႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းကြယ္ကာမႈ စသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာအရာ မ်ားကို ေပးသနားမည္ဟူသည့္ကတိေတာ္ကို စြဲကိုင္ႏိုင္ေတာ့သည္။ ADAM HOLZ