သာယာေသာ စေနေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ကြ်န္မတူမ၊ သူ၏ ၄ႏွစ္အရြယ္သမီး ကဲလင္း ႏွင့္ ကြ်န္မတို႔ အတူတကြ အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့ၾကသည္။ အိမ္အျပင္၌ ဆပ္ျပာပူေပါင္းမႈတ္ၾက၊ မင္းသမီးစာအုပ္မ်ားကို အေရာင္ခ်ယ္ၾက၊- ေထာပတ္ေျမပဲႏွင့္ ဂ်ယ္လီႏွင့္ လုပ္ထားေသာ အသားညႇပ္မုန္႔မ်ား အတူစားၾကႏွင့္ ေပ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ျပန္ရန္ ကားေပၚတက္သြား ေသာအခါ ကဲလင္း က ‘‘သမီးကုိ ေမ့မသြားနဲ႔ေနာ္ အန္တီ အန္း’’ဟု သူ႔အေမေခၚသလို ေခၚၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ ေအာ္ေျပာသည္။ ကားဆီသို႔ ကၽြန္မ အျမန္ေျပးသြားကာ ‘‘သမီးကို အန္တီ ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ဘူးေနာ္၊ မၾကာခင္ ထပ္ေတြ႔ၾကမယ္ေနာ္” ဟု တီးတိုးေျပာလုိက္ပါေတာ့သည္။

တမန္ေတာ္ဝတၳဳ ၁ တြင္ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သူတို႔မ်က္စိေ႐ွ႕တင္ သခင္ေယ႐ႈေကာင္းကင္သို႔ တက္ႂကြ သြားသည္ကို ၾကည့္႐ႈေနၾကသည္(း၉)။ သူတို႔သခင္ သူတို႔ကို ေမ့မ်ားေမ့သြားမလားဟု ကၽြန္မေတြးမိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတို႔အထဲ၌ ႐ွိေနမည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ေပးမည္အေၾကာင္းႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေသာအခါ ခံရပ္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးကို ေပးမည္ဟု သခင္ကတိေပးခဲ့သည္။ သူျပန္သြားျခင္းသည္ သူတို႔ေနစရာေနရာကို သြားေရာက္ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔တြင္ သူတို႔ကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သခင္သြန္သင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ (ေယာ ၁၄း၃)။ သို႔ေသာ္ ဘယ္အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ဆိုင္းရမည္နည္းဟု သူတို႔ ေတြးေကာင္းေတြးမည္။ သို႔မဟုတ္ ‘‘သခင္ေယ႐ႈ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေမ့မသြားပါနဲ႔ေနာ္ ’’ ဟူ၍ ေျပာခ်င္ၾကလိမ့္မည္။

သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္သူ ကၽြန္မတို႔အတြက္ သခင္သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔အတြင္း၌ အသက္႐ွင္ေနပါသည္။ မည္သည့္္အခ်ိန္တြင္ သခင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လာၿပီး ကၽြန္မတို႔ႏွင့္တကြ ဖန္ဆင္းျခင္းအရာခပ္သိမ္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမည္နည္းဟု ကၽြန္မတို႔ေတြးေကာင္းေတြးမည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ မုခ်ျဖစ္လာမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မတို႔ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ေမ႔မသြားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ “…ယခုပင္ျပဳသည္နည္းတူ အခ်င္းခ်င္းတိုက္တြန္း၍ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ တည္ေဆာက္ၾကေလာ့” (၁သက္ ၅း၁၁)။ ANNE CETAS