ထင္႐ွားသည္ က်မ္းစာေက်ာင္းတစ္ခု၌ ေဟာေျပာျခင္းဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ခါက ကၽြႏု္ပ္ၾကားဖူးသည္။ ထိုလူငယ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ အေဟာအေျပာ ေကာင္းေကာင္း၊ အခ်က္က်က်ႏွင့္ တရားေဟာခဲ့ၿပီး မိမိကိုယ္ကို ေက်နပ္လ်က္ သူ႔ေနရာ၌ ျပန္ထိုင္လိုက္သည္။ ပါေမာကၡက သံုးသပ္ခ်က္မေပးမီတြင္ ခဏဆိုင္းၿပီး ‘‘တကယ့္ကို အစြမ္းထက္တဲ့ တရားေဟာခ်က္္ပဲ။ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ထားလို႔ စိတ္ကို တို႔ထိေစတယ္။ တစ္ခုတည္း ေသာ ျပႆနာကေတာ့ မင္းေျပာတဲ့ ဝါက်တစ္ခုစီတိုင္းမွာ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း မပါတာဘဲ’’ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား နပန္းလံုး ေနရသည့္ ျပႆနာကို ပါေမာကၡႀကီးက မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္တာ၌ အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မိမိသည္ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္သည့္အလား (မိမိလုပ္သည့္အရာ၊ မိမိ ေျပာသည့္ အရာကိုသာ အသားေပး) ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ‘‘တာဝန္ခံ’’ ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မၾကာခဏ ဝန္ခံတတ္ေသာ္လည္း ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္အားလံုးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚမွီတည္ေနသေယာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳမူတတ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အဓိကက်ေသာ၊ ဘဝအသက္တာ၏ စစ္မွန္ေသာမွီခိုရာ၊ စစ္မွန္ေသာစြမ္းအား ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေျပာၾကားထားသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ရမည့္အမႈအရာကိုပင္လွ်င္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ‘‘ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကိုေထာက္၍’’ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္ (ဆာ ၁၁၈း၁၀-၁၁)။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈ ေစာင္မေပးသည္။ ‘‘ထိုအမႈသည္ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူေသာအမႈျဖစ္၏’’ (း၂၃)။

သို႔ျဖစ္၍ ဖိစီးမႈမ်ား မရွိေတာ့ၿပီ။ ေသာကေရာက္ဗ်ာမ်ားစရာ၊ ႏိႈင္းယွဥ္စရာ၊ မီးကုန္ရမ္းကုန္အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္စရာ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ေနစရာ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ ဘုရား သခင္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ေတာ္မူသည္။ ယံုၾကည္ျခင္း တစ္ခုတည္းသာလိုၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ရန္သာ႐ွိပါသည္။ WINN COLLIER