တိုက်ဳိၿမိဳ႕၊ ႐ွီဘူယ ဘူတာအျပင္ဘက္တြင္ ဟာခ်ီကို ေခြး႐ုပ္တုတစ္ခု႐ွိသည္။ ထိုဘူတာ၌ ေန႔စဥ္ရထားစီးေသာ သူ႔သခင္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡဆရာႀကီးအေပၚ ဟာခ်ီကို၏ ထူးထူးျခားျခား သစၥာေစာင့္သိမႈကို လူတို႔အမွတ္ရၾကသည္။ မနက္ပိုင္းတြင္ ေခြးေလးက သခင့္ကို ဘူတာသို႔ အေဖာ္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္ပို႔ၿပီး ရထားစီး ျပန္လာသည့္သခင္ကို ညေနတိုင္း လာႀကိဳတတ္သည္။

ဝမ္းနည္းဖြယ္မွာ တစ္ေန႔တြင္ ပါေမာကၡႀကီးသည္ အလုပ္ထဲ၌ ကြယ္လြန္သြားၿပီး ဘူတာသို႔ ျပန္မလာေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ဟာခ်ီကိုသည္ က်န္႐ွိသည့္ သူ႔သက္တမ္း ကိုးႏွစ္ေက်ာ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ညေနတိုင္း ဘူတာ႐ံုသို႔ အခ်ိန္မွန္ ေရာက္လာသည္။ ရာသီဥတု မည္သို႔ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ သခင့္ျပန္အလာကို ေခြးေလးက သစၥာ႐ွိ႐ွိ ေစာင့္စားေနခဲ့သည္။

သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ‘‘ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ အက်င့္ကိုက်င့္ျခင္း၊ ခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ …သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာစိတ္ ႏွင့္ တည္ၾကည္ျခင္း’’တို႔ကို (၁ သက္ ၁း၂-၃) ကိုးကားလ်က္ ႐ွင္ေပါလုက သူတို႔၏ သစၥာ႐ွိမႈကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ ျပင္းထန္ေသာဆန္႔က်င္မႈမ်ား ႐ွိေသာ္လည္း ‘‘အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ မွန္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကို … ေဆာင္ျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ … သားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ႂကြလာေတာ္မူမည္အရာကို ငံ့လင့္ျခင္းငွာ လည္းေကာင္း” သူတို႔၏လမ္းေဟာင္းမ်ားကို စြန္႔ၾကသည္ (း၉-၁၀)။

ဤကနဦးယံုၾကည္သူမ်ား၏ ကယ္တင္႐ွင္အေပၚထားေသာ ရွင္သန္္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္က မိမိတို႔၏အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္ၿပီး ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္၊ မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဝငွႏိုင္ေအာင္ သူတို႔ကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ ေယ႐ႈရွင္အတြက္ အသက္ရွင္ျခင္းထက္ သာ၍ ေကာင္းေသာအရာမရွိဟု သူတို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထားသည္။ သူတို႔ကို ရဲရင့္ေစေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ (း၅) ယေန႔၌လည္း သခင္ေယ႐ႈ၏ျပန္အလာကို ေစာင့္စားရင္း သခင့္အား သစၥာရွိရွိအေစခံႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အစြမ္းသတၱိ ေပးသနား ေနေၾကာင္း သိရျခင္းကား အလြန္ေကာင္းလွပါသည္။ JAMES BANKS