ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း နာဇီတို႔လက္မွ ပုန္းေ႐ွာင္ေနသည့္ ဂ်ဴးဒုကၡသည္မ်ားကို ျပင္သစ္ရြာသားမ်ားကူညီခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕က ၿမိဳ႕ပတ္လည္႐ွိ ေတာနက္ထဲတြင္ သီခ်င္း သီဆိုကာ အႏၲရာယ္ကင္းၿပီ၊ ပုန္းေနရာမွထြက္လာႏိုင္ၿပီဟု ဂ်ဴးမ်ားကို အခ်က္ျပသည္။ ဤရဲရင့္သည့္ Le Chambon-sur-Lignon ၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ သင္းအုပ္ဆရာ André Trocmé ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ Magda တို႔၏ပန္ၾကားမႈကို နာခံလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ ‘‘La Montagne Protestante’’ ဟု ထင္ရွားသည့္ ေလထန္ကုန္းျပင္ျမင့္၌ စစ္အတြင္း ဂ်ဴးမ်ားခိုလံႈႏိုင္မည့္အရပ္ကို ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ဂ်ဴးအေယာက္ ၃၀၀၀ ကို အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ ေစခဲ့သည့္ သူတို႔၏ေတးဂီတ အခ်က္ျပမွာ ရြာသားမ်ား၏ ရဲရင့္မႈကိုျပသည့္ အမွတ္သညာ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

အျခားေသာ အႏၲရာယ္အေျခအေနတစ္ခုမွာ ရန္သူေတာ္ေရွာလုက ညအခ်ိန္ လူသတ္သမားမ်ားကို ဒါ၀ိဒ္အိမ္သို႔ေစလြတ္စဥ္ ဒါဝိဒ္သည္ သီခ်င္းသီဆိုခဲ့သည္။ သူ႔သီခ်င္းက အခ်က္ျပျခင္းထက္ သူ၏ခိုလံႈရာျဖစ္သည့္ ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ေဖာ္က်ဴးသည့္ သီခ်င္းျဖစ္သည္။ ‘‘အကၽြႏ္ုပ္မူကား တန္ခိုးေတာ္ကို သီခ်င္းဆိုပါမည္။ နံနက္ယံ၌ က႐ုဏာေတာ္ကို ရႊင္လန္းစြာသီခ်င္းဆိုပါမည္။ အေၾကာင္းမူကား ေဘးေရာက္ေသာ ကာလ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ခိုလံႈရာ၊ ေဘးလြတ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏’’ ဟူ၍ (ဆာ ၅၉း၁၆) ဒါဝိဒ္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းခဲ့သည္။

အႏၲရာယ္က်ေရာက္စဥ္ သီခ်င္းဆိုျခင္းက အေျခအေန အဲေလာက္ မဆိုးပါဟု ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္အားတင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဒါဝိဒ္၏သီခ်င္းက်ဴးဧျခင္းက အနႏၲတန္ခိုး႐ွင္ ဘုရားသခင္ကို သူယံုၾကည္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ ‘‘ဘုရားသခင္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ ခိုလံႈရာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အကၽြႏ္ုပ္၌ က႐ုဏာအ႐ွင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏’’ (း၁၇)။

ဘ၀၌ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားရွိလည္း သီခ်င္းက်ဴးဧၿပီး ကိုယ္ေတာ့္ထံ အသံလႊင့္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္အား “ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရန္” ဒါဝိဒ္၏ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ Le Chambon ႐ွိ ရြာသားမ်ား၏ သီခ်င္းက်ဴးဧျခင္းတို႔က ဖိတ္ေခၚေနသည္။ ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ၾကင္နာေသာ တည္ရွိမႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလံုးသားကို အားျပည့္ေစလိမ့္မည္။ PATRICIA RAYBON