႐ွင္ေယ႐ႈ၏သတင္းေကာင္းကို ေဝမွ်မည့္သူမ်ားကို ဘုရားရွင္ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ဆယ္ျမဴရယ္ ေမးလ္စ္ ႏွင့္ သူ႔မိတ္ေဆြေလးဦးတို႔သည္ အတူတကြဆုေတာင္းၾကသည္။ ၁၈၀၆ ခု၊ ေန႔တစ္ေန႔၌ ဆုေတာင္းစည္းေဝးမွအျပန္ လမ္းတြင္ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းမိၿပီး ေကာက္႐ိုးပံု၌ မိုးခိုခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ အပတ္စဥ္အတူဆုေတာင္းျခင္း၏ရလဒ္ အျဖစ္ ကမာၻ႔သာသနာလႈပ္႐ွားမႈ ေပၚေပါက္လာရာ၊ ၎တို႔၏ အပတ္စဥ္ဆုေတာင္းစည္းေ၀းမွာ ေကာက္႐ိုးပံု ဆုေတာင္း စည္းေဝးဟု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကို အမွတ္ရသတိေပးသည့္ ေကာက္႐ိုးပံုဆုေတာင္း အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ႐ွိ ဝီလီယံေကာလိပ္၌ စိုက္ထူထားသည္။

သားသမီးမ်ားက သေဘာခ်င္းတူလ်က္ သူထံခ်ဥ္းကပ္ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ အဘဘုရားသခင္ ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္သည္။ ၎သည္ မိသားစုဝင္ မ်ားက စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ ဝန္ကို ေ၀မွ်ထမ္းရြက္ကာ စု႐ံုးလာျခင္းႏွင့္တူသည္။

ျပင္းထန္စြာ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားရစဥ္ အျခားသူမ်ား၏ဆုေတာင္းေပးမႈအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သူ႔ကို မည္ကဲ့သို႔ကူညီမစခဲ့သည္ကို တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။ ‘‘ထိုဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ ေသေဘးမွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ယခု၌လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသး၏။ သင္တို႔သည္ကူညီ၍ ငါတို႔အဖို႔ဆုေတာင္းလွ်င္ ေနာက္၌လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူ လတၱံ…’’ (၂ ေကာ ၁း၁၀-၁၁)။ ဘုရားသခင္သည္ ေလာက႐ွိ သူ႔အမႈေတာ္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတူတကြစု႐ံုးၿပီး ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ ဆုေတာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘‘အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ကူညီေသာအားျဖင့္ ငါတို႔၌ ေရာက္ေသာ ဆုေက်းဇူးကို အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ေထာက္၍… ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္’’ ဟူ၍ က်မ္းပိုဒ္၌ ဆက္ၿပီးေျပာထားသည္ကို အံ့ၾသစရာအေၾကာင္းမ႐ွိေပ။

ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္း၌ အတူတကြ ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ရန္ အတူတကြ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြးေတာၾကံစည္၍ မမီႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ အမႈေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ခ်စ္ၾကင္နာေသာ အဘဘုရား သခင္သည္ သူ႔ထံသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တိုးဝင္လာမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနပါသည္။ POH FANG CHIA