ပထမကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ သမၼတ ဝုဒ္႐ိုး ဝီလ္ဆင္အား ကမာၻေပၚ႐ွိ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္တစ္ဦးအျဖစ္ သိမွတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္၌ ေလျဖတ္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း မည္သည့္ျပႆနာမ်ားကို သမၼတႀကီးထံ တင္ျပသင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ သူ၏အမႈေရးရာ အားလံုးနီးပါးကို ဇနီးျဖစ္သူကသာ စီမံခန္႔ခဲြေၾကာင္း လူနည္းစုသာ သိ႐ွိၾကသည္။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း အီးဒစ္ ဝီလ္ဆင္သည္ အမွန္ပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေခတ္သစ္ သမိုင္းပညာ႐ွင္မ်ား ယံုၾကည္ထားၾကသည္။

ကနဦးအသင္းေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟု ေမးလာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ားစုက ေပတ႐ု၊ ေပါလုႏွင့္ တိေမာေသ စသည္ျဖင့္ သူတို႔အေၾကာင္း အခ်က္အလက္ စံုစံုလင္လင္ ျပဳစုခံရသူမ်ားကိုသာ ေျဖမိမည္။ သို႔ေသာ္ ေရာမ ၁၆ တြင္ ရွင္ေပါလုက အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ကၽြန္၊ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး၊ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားစသည္ျဖင့္ အသင္းေတာ္အတြက္ သူတို႔၏ အသက္ကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ေပးဆပ္ထားသည့္ ေနာက္ခံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသူ လူ ၄၀ နီးပါး၏ စာရင္းကို ျပဳစုထားသည္။

ဒုတိယတန္းစား အသင္းသူအသင္းသားမ်ားအျဖစ္ ေတြးထင္ဖို႔ေဝးစြ၊ ႐ွင္ေပါလုက ဤသူမ်ားကို လြန္စြာေလးစား႐ိုေသေၾကာင္း သိသာထင္႐ွားပါသည္။ ႐ွင္ေပါလုက သူတို႔သည္ ႐ွင္ေယ႐ႈအတြက္အေစခံသည့္အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရမည့္ တမန္ေတာ္မ်ားၾကား၌ ထင္ေပၚသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ (း၇)။

အသင္းေတာ္၌ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ားစုခံစားရေသာ္လည္း အမွန္တြင္ အေစခံရန္ႏွင့္ တစ္ပါးသူမ်ားကိုကူညီရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေယာက္ စီ၌ ဆုေက်းဇူးကိုယ္စီ႐ွိၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ခြန္အားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္႐ွားရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆုေက်းဇူးမ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါစို႔။ PETER CHIN