အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ လူတစ္ဦးသည္ ေျခာက္ေသြ႕သည့္ သဲေျမေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ နီးပါးမွ် ႀကိဳးစားလ်က္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ ရာသီဥတု တိုက္စားမႈႏွင္႔ ေျပာင္းလဲေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားေၾကာင့္ သူျမတ္ႏိုးသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားႏွင့္ ကၽြန္းမွာ တိမ္ေကာပ်က္စီးခဲ႔ရသည့္ကို သူေတြ႕ျမင္ခံစားခဲ႔ရသည္။ သို႔ျဖင္႔ သူသည္ သစ္တစ္ပင္၊ ဝါးတစ္ပင္၊ မႈိ႕တစ္ပင္ မွစ၍ ျဖည္းျဖည္းပံုမွန္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ႔သည္။ ယခုတြင္ သစ္ေတာမ်ားႏွင္႔ ၎တို႔ကို မွီတင္းေနထိုင္သည့္ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစံုတို႔သည္ ဧက ၁၃၀၀ မွ်ေသာ ေျမျပင္ကို ဖံုးလႊမ္းျပည့္ေစခဲ႔ေလၿပီ။ သဘာဝေလာကႀကီး၏ဖန္တီးျဖစ္တည္မႈက အံ႔ၾသဖြယ္ဟု သူအသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ထိုသို႔ သစ္ေတာသစ္ပင္ႏွင္႔ သက္႐ွိသတၱ၀ါမ်ား ျပန္လည္႐ွင္သန္လာျခင္းသည္ သူ၏ ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင္႔ မဟုတ္ဟု ထိုသူက ဆိုသည္။ သစ္ေစ႔ အခ်ိဳ႕မွာ ေလအားျဖင့္ မ်ိဳးပြားသည္။ ငွက္မ်ားႏွင္႔ တိရိစာၦန္မ်ား အားျဖင္႔လည္း အပင္မ်ား မ်ိဳးပြားသည္။ ေရကလည္း အပင္မ်ား သီးပြင္႔ေဝဆာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားမလည္ႏိုင္ေသာ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းငွာ မစြမ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ လႈပ္႐ွားျဖစ္တည္ေနသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏အဆိုအရ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုနိယာမႏွင့္ သေဘာတရားတူသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လယ္၌ မ်ိဳးေစ႔ကိုၾကဲေသာသူႏွင္႔ တူသည္။ ‘‘… မ်ိဳးေစ႔သည္ အစို႔ထုိး၍ အပင္ေပါက္၏။ မည္သို႔ အစုိ႔ထိုးအပင္ေပါက္သည္ကို သူမသိ’’ (မာ ၄း၂၆-၂၇)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးမႈမပါဘဲ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာေျမကို ကုစားလ်က္ အသက္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ေတာင္းဆိုသမွ်ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ ၿပီးေနာက္ သက္၀င္ရွင္သန္လာျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကည့္ေန႐ံုသာ။ အရာခပ္သိမ္းသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္မွ ဆင္းသက္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သိသည္ပင္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏စိတ္ႏွလံုးကို ေျပာင္းလဲရန္ မိမိ၌တာဝန္႐ွိသည္၊ မိမိ သစၥာ႐ွိစြာ လုပ္ေဆာင္ေသာအမႈအတြက္ ရလဒ္ ႐ွိကို႐ွိရမည္စသည္ျဖင္႔ ခံယူယံုၾကည္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေသြးေဆာင္ခံရတတ္သည္။ ထိုအေတြးဖိအားေအာက္၌ ဘဝ႐ွင္သန္ေနရန္ မလိုပါ။ ဘုရားသခင္က မ်ိဳးေစ႔အားလံုးကို အပင္ေပါက္ေစပါသည္။ အရာခပ္သိမ္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင္႔သာ ျဖစ္တည္ျဖစ္ပ်က္သည္။ WINN COLLIER