အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အဲမာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ စိတ္အား ထက္သန္ျခင္းအတြက္ ေဝဖန္ကဲ႔ရဲ႕ခံရေသာ္လည္း လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင္႔ ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို သစၥာ႐ွိစြာ ေဝမွ်သည္။ အခ်ိဳ႕က သူမ၏႐ုပ္သြင္ျပင္ကို ကဲ႔ရဲ႕ၿပီး ထိုးႏွက္ ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဘုရားသခင္ကို ဆည္းကပ္ျခင္းေၾကာင္႔ သူ႔ကို ဉာဏ္မ႐ွိဟု ဆိုၾကသည္။ အၾကင္နာမဲ႔ေသာ စကားလံုး မ်ားေၾကာင္႔ အဲမာ၏စိတ္၌ နက္႐ိႈင္းစြာဒဏ္ရာရခဲ႔ေသာ္လည္း ရဲရင္႔ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္၊ သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ လူသားခ်င္းကို ခ်စ္ေသာ စိတ္ျဖင္႔ ဧဝံေဂလိတရားစကားကို ဆက္လက္ေဝမွ်ခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူမ၏ျဖစ္တည္မႈႏွင္႔ တန္ဖိုးသည္ အျခားသူ မ်ား၏ေဝဖန္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုပစ္လိုက္ရန္ ေသြးေဆာင္ခံရသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာတိုင္း ဘုရားသခင္၏ မစမႈေတာင္းခံၿပီး သူ႔ကို ညႇဥ္းဆဲသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းသည္။ က်မ္းစာကို ဆင္ျခင္သည္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ ေပးသည့္ ရဲရင္႔ျခင္းသတၱိ၊ စိတ္ခ်မႈတုိ႔ျဖင္႔ သည္းခံခဲ႔သည္။

ဂိေဒါင္သည္လည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ မိဒ်န္လူမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရသည္ (သူႀကီး ၆း၁-၁၀)။ ထာဝရဘုရားက သူ႔အား ‘‘အားႀကီးေသာသူရဲ’’ ဟုေခၚေသာ္လည္း ဂိေဒါင္သည္ သူ၏သံသယစိတ္၊ သူ၌႐ွိသည့္ အကန္႔အသတ္အားနည္းခ်က္ႏွင္႔ မလံုျခံဳမႈမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနရသည္ (း၁၁-၁၅)။ တစ္ႀကိမ္မက ထာဝရဘုရား၏ တည္႐ွိတည္ေနေတာ္မူျခင္းကို သူေမးခြန္းထုတ္သည္။ သူ႔အရည္အခ်င္းအေပၚ ေစာဒကတက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ သူဝန္ခံလာႏိုင္ခဲ႔သည္။

ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားယံုၾကည္ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္ ေျပာသမွ်သည္ မွန္ပါ၏ဟု ယံုၾကည္လက္ခံလ်က္ ဘဝကို ႐ွင္သန္ႏိုင္သည္။ ညႇဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ မိမိ၏ျဖစ္တည္မႈကို သံသယဝင္ရန္ ေသြးေဆာင္ခံရလွ်င္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ အဘဘုရားသည္ သူ၏တည္႐ွိမႈကို ေသခ်ာေစလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္စား စစ္တိုက္ေတာ္မူသည္။ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေမတၱာလက္နက္ေဆာင္ယူလ်က္ မကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ကြယ္ကာေစာင္႔ေ႐ွာက္မႈျဖင္႔ ကိုးစားေလာက္သည့္ သမၼာတရား၌ လံုျခံဳလ်က္ အားႀကီးစစ္သူရဲကဲ႔သို႔ ရဲဝံ႔စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရား႐ွင္ အခိုင္အမာဆိုသည္။ XOCHITL DIXON