ဖေလာရင္႔ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္း သည္ ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ ဝယ္လ္မင္းတန္ ၿမိဳ႕ကို အင္အားျပင္းထန္စြာ ႐ုိက္ခတ္ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္သမီးသည္ အိမ္မွထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေနခဲ့သည္။ မုန္တိုင္းစဲသြားမည့္အခ်ိန္ကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ သူေစာင့္ဆိုင္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ သူႏွင့္တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားမည့္ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးထုတ္လိုက္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူက ‘‘ထြက္ခြာျခင္းဟာ ဒီေလာက္ခက္ခဲလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ထားခဲ့ဘူး။ ကိုယ္ျပန္လာတဲ့ အခါ ပစၥည္းေတြက အရင္အတိုင္း ႐ွိေနပါ့မလားဆိုတာ မသိႏုိင္ ဘူးေလ’’ ဟု ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာခဲ့သည္။

ဘဝမုန္တိုင္းမ်ားသည္လည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လာပါ သည္။ ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္း၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္း၊ ေျမငလ်င္ႏွင့္ ေရႀကီးျခင္းမ်ား၊ မထင္မွတ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ၊ သားသမီးျပႆနာ၊ ႐ုတ္တရက္ က်န္းမာေရးျပႆနာေပၚျခင္း၊ ေငြေၾကးမ်ား ဆံုး႐ံႈးရျခင္းစသည္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္သည္။ တဒဂၤေလးအတြင္းတြင္ မိမိတန္ဖိုးထားေသာအရာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းမ်ားအၾကားတြင္ အလံုျခံဳဆံုးေသာေနရာကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ‘‘ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ခိုလံႈရာျဖစ္၍ ခြန္အားကို ေပးေတာ္မူ၏။ ေဘးေရာက္သည္ကာလ အထူးသျဖင့္ ကူမေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထဝီေျမႀကီးသည္ ေ႐ြ႕သြား၍ ေတာင္မ်ားတုန္လႈပ္… ေသာ္လည္း ငါတို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း မ႐ွိ’’ (ဆာ ၄၆း၁-၂)။

ဤဆာလံကို ေရးသားခဲ့သူမ်ား၏ ေ႐ွးမ်ိဳးဆက္ဘိုးေဘးမ်ားသည္ အေစာပိုင္းတြင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို အေစခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားကိုျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ ေျမမ်ိဳၿပီး ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ (ေတာ ၂၆း၉-၁၁)။ ၎တို႔သည္ ႏွိမ့္ခ်မႈကိုျပလ်က္၊ ဘုရားရွင္၏ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္း၊ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ေ႐ြးႏႈတ္ကယ္တင္ေသာ ခ်စ္ျခင္းတို႔ကို ၎တို႔ ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေၾကာင္း ဤဆာလံတြင္ သူတို႔ဖြင့္ျပခဲ့သည္။

ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ား ေရာက္လာေသာ္လည္း ဘုရားရွင္က ထိုဒုကၡမ်ားထက္ သာလြန္ တည္ျမဲေသာဘုရားျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ရွင္ထံ တိုး၀င္ခိုလႈံသူသည္ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သူတို႔သိလာသည္။ ထာ၀ရေမတၱာေတာ္ရွင္၏လက္ေတာ္၌ ၿငိမ္သက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရသည္။ JAMES BANKS