လန္ဒန္ ၿမိဳ႕ရွိ Tate ေခတ္ ျပတိုက္ သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့စဥ္က ဘရာဇီးအႏုပညာ႐ွင္ Cildo Meireles ဖန္တီးထားသည့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေရဒီယိုေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဧရာမ မိုးပ်ံေမွ်ာ္စင္ပံု အႏုပညာ လက္ရာတစ္ခုက ကၽြႏု္ပ္အာ႐ံုကို ဖမ္းစားသည္။ ေရဒီယိုအလံုးတိုင္းကို ဖြင့္ထားၿပီး၊ မတူညီေသာ အသံလႈိင္းမ်ားေၾကာင့္ နားမလည္ႏိုင္ေသာစကားသံမ်ားျဖင့္ ကၽြတ္ကၽြတ္ဆူ ညံေန ေတာ့သည္။ ၎ကို Meireles က ဗာဗုလုန္ရဲတိုက္ ဟု နာမည္ေပးထားသည္။

ထိုပံုစံႏွင့္ ထိုနာမည္ လုိက္ဖက္ပါသည္။ မူလ ဗာဗုလုန္ ရဲတိုက္ႀကီးတည္ေဆာက္စဥ္ လူသားမ်ား ေကာင္းကင္သို႔ တက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္ ေျပာစကား မ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးေစျခင္းျဖင့္ ဘုရား႐ွင္ တားဆီးရပ္တန္႔ ပစ္ခဲ့သည္ (က ၁၁း၁-၉)။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္၍မရေတာ့သည့္အခါ ဘာသာစကား မတူညီေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုအသီးသီးအျဖစ္ ကြဲျပားသြားသည္ (း၁၀-၂၆)။ ဘာသာစကား ကြဲျပားခ်ိန္မွစၿပီး အခ်င္းခ်င္း နားလည္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရေတာ့သည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာ၌ ဒုတိယပိုင္း႐ွိသည္။ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔တြင္ ကနဦး ခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ေသာအခါ ထိုေန႔တြင္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရျခားေျမျခားမွေရာက္လာသူမ်ား၏ ဘာသာစကားအသီးသီးအားျဖင့္ သူတို႔ဘုရား႐ွင္ကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္(တ ၂း၁-၁၂)။ ထိုနိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့္ လူမ်ိဳးမတူ ဘာသာစကားမတူ ေစကာမူ လူတိုင္းသည္ သတင္းစကားတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ၾကားခဲ့ၾကရသည္။ ဗာဗုလုန္ေခတ္က ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ခဲ့သည္။

လူမ်ိဳးကြဲျပားၿပီး ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မတူညီေသာေလာကႀကီးတြင္ ၎သည္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုပင္။ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ႏုိင္ငံတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္းႏွင့္ ဘာသာစကားတိုင္းအတြက္ လူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေနသည္ (ဗ်ာ ၇း၉)။ ျပတိုက္ထဲ ကြ်ႏု္ပ္ရပ္ရင္း ထိုေရဒီယိုအားလံုးသည္ အသံလိႈင္းအသစ္တစ္ခုကို ဖမ္းမိၿပီး ‘‘ေက်းဇူးေမတၱာ အံ့ဖြယ္ခ်ိဳသာ၊ ျပစ္သား ငါ့ကို ကယ္ရွာ’’ ဟူသည့္ သီခ်င္းတစ္သံတည္း အခန္းထဲ ပ်ံ႕လြင့္သြားမည္ကို စိတ္ကူးယဥ္မိပါေတာ့သည္။ SHERIDAN VOYSEY