ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ ျပန္ေပးဆြဲခံရၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္အၾကာတြင္ သူ႔ကို အီသီယိုးပီးယားရဲမ်ား ျပန္ေတြ႕ေသာအခါ လည္ဆံေမြးအမဲေရာင္႐ွိသည့္ ျခေသၤ့ ၃ ေကာင္က သူမကို သူတို႔ကေလးကဲ့သို႔ ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လူ ၇ ေယာက္က ၁၂ႏွစ္ အ႐ြယ္ ကေလးမေလးကို ေတာအုပ္ထဲ ျပန္ေပးဆြဲသြားၿပီး ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္။ အံ့ၾသဖြယ္ရာမွာ ထိုကေလးမေလး၏ ေအာ္သံကို
ျခေသၤ့မ်ားၾကားၿပီး အျမန္ေရာက္လာကာ ထိုသူမ်ားကို လိုက္သျဖင့္ သူတို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကေတာ့သည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူ႔ကို ႐ွာေတြ႕ၿပီး ေရာက္လာခ်ိန္အထိ ျခေသ့ၤေတြက သူ႔ေဘးက ေစာင့္ေနၿပီး ေနာက္မွ လက္ေဆာင္ေလးလိုသူ႔ကို ခ်န္ထားၿပီး ေတာအုပ္ထဲသို႔ ျပန္ဝင္သြားတယ္’’ဟု ရဲအရာရွိ ၀န္ဒီမူ က သတင္းေထာက္ကို ေျပာျပပါသည္။

ထိုကေလးမေလးႀကံဳရသကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆိုးညစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လႊမ္းမိုးလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ေနေသာေခတ္ ျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ထိုသုိ႔အျဖစ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ သူတို႔သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ရန္သူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရကာ မည္သို႔မွ် လြတ္လမ္းမ႐ွိေသာ အေျခအေနႏွင့္ အၾကပ္႐ိုက္ေနသည္။ ေၾကာက္ရြံမႈက သူတို႔ကို လႊမ္းမိုးေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရား႐ွင္သည္ မေျပာင္းမလဲ၊ သူတို႔ႏွင့္အတူ တည္႐ွိေနခဲ့သည္။ ‘‘ဣသေရလအမ်ိဳး၏ရွင္ဘုရင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အလယ္၌ ႐ွိေတာ္မူ၏။ သင္သည္ ေနာက္တစ္ဖန္ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ မေတြ႕မၾကံဳရ’’(ေဇဖနိ ၃း၁၅)။ မိမိ၏မနာခံမႈေၾကာင့္ ကပ္ဆိုးမ်ား ၾကံဳရျခင္း ျဖစ္လင့္ကစား ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ဦးမည္။ ‘‘သင္၏ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားသည္ သင့္အလယ္၌ရွိ၍ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသည္ သင့္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္’’ (း၁၇)။

မည္သည့္ျပႆနာမ်ား၊ မေကာင္းမႈမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လႊမ္းမိုးလာပါက ယုဒတို႔၏အ႐ွင္ ျခေသၤ့မင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ႐ွိပါသည္ (ဗ်ာ ၅း၅)။ မည္မွ်ပင္ အထီးက်န္မႈမ်ား ခံစားေနရပါေစ၊ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္တင္ပိုင္႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔အတူ ႐ွိသည္။ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မည္သို႔ပင္ ဖ်က္ဆီးေစကာမူ ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဘးတြင္ ႐ွိေၾကာင္း စိတ္ခ်မႈ ေပးေနပါသည္။ WINN COLLIER