တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ ကူညီရန္ စိတ္၌လႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ၿပီး ၎ကို မတံု႔ျပန္ဘဲ မကူညီဘဲ ေနလိုက္သည္။ မည္သည့္အခ်ိန္က ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့သနည္း။ “၁၀ စကၠန္႔ နည္းဥပေဒသ” စာအုပ္တြင္ ကလဲဒီဂရပ္ဖ္ က ေန႔ရက္စဥ္တိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တံု႔ျပန္ျပဳမူမႈသည္ ဘုရားကို ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ နာခံမႈ႐ွိေသာ အသက္တာဆီသို႔ေခၚယူသည့္၊ သာ၍ နက္႐ႈိင္းေသာ ဝိညာဥ္ေရးရာ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈဆီသို႔ ေခၚယူ သည့္ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ထို ၁၀ စကၠန္႔နည္းဥပေဒသ စာအုပ္ထဲတြင္ “သခင္ေယ႐ႈ သင့္ကို လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာအရာ မွန္သည္ဆိုပါက ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ သင့္စိတ္မေျပာင္းခင္ ခ်က္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ပါ” ဟု တုိက္တြန္းထားသည္။

သခင္ေယရႈက ‘‘ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ ငါ့ပညတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကေလာ႔’’ ဟု ေယာ ၁၄း၁၅ တြင္ မိန္႔မွာထားသည္။ သို႔ေသာ္ ‘‘ကိုယ္ေတာ့္ကိုေတာ့ခ်စ္ပါရဲ႕၊ သို႔ေပမဲ့ အလိုေတာ္အားလံုုးကို ဘယ္လိုလုပ္ ေသခ်ာသိၿပီး လိုက္ေလွ်ာက္ႏုိင္မလဲ’’ ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြးမိမည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ပညာေတာ္အားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွပညာအေျမာ္အျမင္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ရၿပီး နားလည္လုိက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ေအာင္ ေစာင္မၿပီးသားျဖစ္သည္။ ‘‘ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကိုျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ ဥပဇၩယ္ဆရာကို သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ တည္ေနေစျခင္းငွာ သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူမည္’’ (း၁၆-၁၇) ဟု သခင္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အားျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေန႔တာလံုးတြင္ မိမိကို ႏုိးေဆာ္တို႔ထိလာသည့္အတိုင္း တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္(း၁၇) သခင္ေယ႐ႈကို နာခံတတ္ေအာင္၊ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏုိင္ေအာင္(း၁၅) ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရား႐ွင္ကို ဘုန္းထင္႐ွားေစၿပီး ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခ်စ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေစမည့္ မည္သည့္အမႈႀကီးငယ္မဟူကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အတြင္းမွ တိုက္တြန္းေနပါ၏။ RUTH O’REILLY-SMITH