ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း၏ ေဆးစစ္ခ်က္တြင္ ‘‘ကင္ဆာ’’ ဟု အေျဖထြက္လာေသာအခါ ဆရာဝန္က သူ႔ေဆာင္႐ြက္စရာမ်ားကို စီမံျပင္ဆင္ရန္ အၾကံေပးခဲ႔သည္။ သူက ႐ိႈက္ႀကီးတငင္ငိုေႂကြးရင္း ကၽြန္မကို ဖုန္းဆက္သည္။ သူ႔ခင္ပြန္းႏွင္႔ သားသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ပူေၾကာင္း ေျပာသည္။ သူ႔အတြက္ အေရးေပၚဆုေတာင္းခ်က္ကို ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားထံ ကၽြန္မေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အျခားဆရာဝန္ တစ္ဦးက ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကို မစြန္႔လြတ္ရန္၊ ဆရာဝန္ႏွင္႔ သူနာျပဳအဖြဲ႕မွ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး လုပ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေပးမည္ဟု အားေပးေသာအခါ ကၽြန္မတို႔ ဝမ္းေျမာက္သြား သည္။ အခ်ိဳ႕ေန႔မ်ားတြင္ ေဝဒနာကို ျပင္းထန္ခက္ခဲစြာ ခံစားရေသာ္လည္း သူမ၏ ေဝဒနာထက္ ဘုရားသခင္၌သာ သူမ်က္ေမွာက္ျပဳခဲ႔သည္။ သူလံုးဝ အ႐ံႈးမေပးခဲ႔ပါ။

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း၏ၾကံံ႕ၾကံ႕ခံေသာ ယံုၾကည္ျခင္းက လုကာ ၈ မွ ကယ္ရာမဲ႔အမ်ိဳးသမီးအေၾကာင္းကို သတိရေစသည္။ ေသြးသြန္နာေရာဂါ ၁၂ ႏွစ္တာ ခံစားခဲ႔ရ၍ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔ကာ အထီးက်န္ျဖစ္လ်က္ ေသာကဖိစီးေနေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ သခင္ေယ႐ႈေနာက္သို႔ အသာေလးကပ္သြားၿပီး လက္ဆန္႔ကာ သခင္၏ဝတ္႐ံုပန္းပြားကို တို႔လိုက္သည္။ သူ႔အေနအထားက မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္လင္႔ကစား၊ အျခားသူတို႔ မလုပ္ႏုိင္ေသာအရာကို သခင္ေယ႐ႈ လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ မဆုတ္မနစ္ ေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔သည္ (း၄၃-၄၄)။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ ျပဳေသာ အျပဳအမူေနာက္မွ တမုဟုတ္ခ်င္း အနာၿငိမ္းျခင္းက လိုက္ပါလာသည္။

အဆံုးမ႐ွိ နာက်င္မႈေဝဒနာ၊ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ေသာ အေျခအေနမ်ား၊ သည္းမခံႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ေစာင္႔ဆိုင္းရမႈမ်ား စသည္တို႔ကို ကၽြန္မတို႔ ခံစားေကာင္းခံစားရမည္။ မိမိဆႏၵႏွင္႔ဆန္႔က်င္သည့္အမႈအေရးမ်ား၏ ႀကီးႀကီးမားမား႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို ကၽြန္မတို႔ အံႀကိတ္ခံေကာင္းခံရမည္။ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ကို ကိုးစားယံုၾကည္ျမဲျဖစ္လည္း အနာၿငိမ္းျခင္း၊ သက္သာျခင္းကို မခံစားရဘဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ရမည္။ သည့္တိုင္ သခင္ေယ႐ႈက သူ႔ထံ မစမႈ ေတာင္းခံရန္၊ သူ႔အား ဆက္လက္ကိုးစားရန္၊ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကို လက္မလြတ္ရန္၊ သူအစဥ္အျမဲတတ္ႏိုင္ေတာ္မူေၾကာင္း၊ ကိုးစားထုိက္ေၾကာင္း၊ ၾကားႏိုင္မီႏိုင္သည့္ အရပ္၌သူ႐ွိေနေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဖိတ္ေခၚသည္။ XOCHITL DIXON