ကၽြန္မ၏သံုးႏွစ္သားအ႐ြယ္ တူမေလးဂ်ီးနာ၌ ကၽြန္မမခ်စ္ဘဲ မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႏွလံုးသား အရည္ေပ်ာ္ေလာက္ေအာင္ လုပ္တတ္သည့္ အမူအရာေလးတစ္ခု႐ွိသည္။ သူအလြန္ႏွစ္သက္ေသာ ငွက္ေပ်ာသီးမုန္႔စားရလွ်င္၊ သူ႔အႀကိဳက္ ကစားနည္းမ်ား ကစားရလွ်င္ “ႀကိဳက္လိုက္တာ၊ မီးမီးႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ ကမာၻႀကီးေလာက္ႀကိဳက္” ဟု ေျပာၿပီး လက္ႏွစ္ဘက္ကို ေျမာက္ၿပီး အိုက္တင္လုပ္လိုက္ေသးသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ “ဘာမွမရွက္မေၾကာက္၊ ဘာမွတံု႔ဆိုင္း မေနဘဲ ငါဘယ္တံုးက အဲလိုျဖစ္ဖူးလဲ” ဟု ကၽြန္မ ေတြးၾကည့္မိသည္။

ဘုုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္တည္မႈဘ၀၏ အနက္႐ိႈင္းဆံုုး အေျခခံအုုတ္ျမစ္ျဖစ္ျခင္း အမွန္တရားကိုု အ႐ြယ္ေရာက္သူ ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔ နားလည္ရ ခက္ေသာေၾကာင့္ “ဘုုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏” ဟုု ႐ွင္ေယာဟန္က ထပ္ခါထပ္ခါ ေဖာ္ျပျခင္း (၁ ေယာ ၄း၈၊ ၁၆) ျဖစ္မည္။ မိမိအေၾကာက္ဆံုုး အရာေပၚ မူတည္ၿပီး ေလာကႀကီးက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို စခန္းသြင္း ခြဲျခား ေပရာ၊ မၾကာခဏဆိုုသလုုိ မိမိလိုုလားေသာဘ၀ ျဖစ္တည္မႈ၏႐ူပါ႐ံုုကိုု စိန္ေခၚေနေသာ ေခၚသံမ်ားေနာက္သိုု႔ ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔ ပါလွ်င္ပါ၊ မပါလွ်င္ လစ္လ်ဴ႐ႈ ဆန္႔က်င္တတ္ၾကသည္။

ထိုလွည့္စားမႈႏွင္႔႐ုန္းကန္မႈအားမ်ားၾကားတြင္ (း၅-၆)၊ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ တည္႐ွိေနသည္။ အေမွာင္၌ထြန္းလင္းေသာအလင္းေတာ္က ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း၊ ကိုးစားျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းစသည္တို႔ကို သင္ယူရန္ ဖိတ္ေခၚေနသည္။ အလင္းက ထိုးခြင္းျပသည့္ မည္သည့္ နာက်င္စရာအမွန္တရား ပင္ျဖစ္ျဖစ္ ကိစၥမ႐ွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အစဥ္ အခ်စ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိသည္ပင္ (၄း၁၀၊ ၁၈။ ေရာ ၈း၁)။

ဂ်ီးနာက “ကမာၻႀကီးေလာက္ ခ်စ္တယ္” ဟု ကိုယ္ေလးကိုင္းၿပီး ေျပာလာလွ်င္ ကၽြန္မကလည္း “အန္တီလည္း မီးမီးကို ကမာၻႀကီးေလာက္ခ်စ္တာေပါ့” ဟု ျပန္ေျပာ လိုက္သည္။ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ကၽြန္မသည္ အကန္႔အသတ္မဲ႔အခ်စ္မ်ား၊ ေက်းဇူးေတာ္ မ်ားႏွင္႔ ေထြးေပြ႕ခံထားရေၾကာင္း သတိေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ MONICA BRANDS