သတၱမတန္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ ေတာလမ္းခရီးၾကမ္း အေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကေလးမတစ္ဦးသည္ ၿပိဳင္ပြဲမဝင္လို။ ထိုၿပိဳင္ပြဲဝင္ရန္ သူေလ႔က်င္႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ဘိတ္ေခ်းျဖစ္မွာ စိုးေၾကာက္ခဲ႔သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ားႏွင္႔ တာထြက္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ မိုင္ ခရီး ေျပးလမ္းတြင္ အျခားအေျပးသမားမ်ား တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး ပန္းဝင္ သြားၾကၿပီး ေနာက္ဆံုး ထိုကေလးမေလးသာ က်န္ေတာ႔သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပန္းဝင္လာမည့္ သမီးကို ေစာင္႔ႀကိဳေနသည့္ မိခင္က အေဝးမွ တစ္ဦးတည္းေျပးလာသူကို လွမ္းေတြ႕ၿပီး ပန္းတိုင္အနီး၌ သြားကာ စိတ္ပ်က္ေနမည့္သမီးကို အားေပးရန္ ေစာင္႔ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကေလးမေလးက ပန္းတိုင္၌ သူ႔အေမကို ေတြ႕ေသာအခါ “အံ႔ၾသစရာႀကီး” ဟု ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။

ေနာက္ဆံုးမွ ပန္းဝင္လာျခင္းက ဘာအံ႔ၾသစရာ႐ွိသနည္း။ “ပန္းဝင္ခဲ႔ျခင္း”က အံ႔ၾသစရာျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမေလးသည္ ခက္ခဲေသာအမႈကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကည့္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ပန္းဝင္ခဲ႔ပါသည္။ အားကစား၊ ဂီတ စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ဇြဲႏွင္႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္လိုအပ္သည္။ လံု႔လဝီရိယစိုက္ထုတ္လ်က္ ႀကိဳစားအားထုတ္မႈကို သမၼာက်မ္းစာမွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမာက္ပါသည္။

သုတၱံ ၁၂း၂၄ တြင္ “လံု႔လဝီရိယ ျပဳေသာသူသည္ အစိုးရတတ္၏။ ပ်င္းရိေသာ သူမူကား အခြန္ေပးရ၏” ဟု ဆိုထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ “ႀကိဳးစား၍ လုပ္ေလရာရာ၌ ေက်းဇူး႐ွိ၏။ စကားမ်ားျခင္းအက်ိဳးမူကား ဆင္းရဲျခင္းသက္သက္တည္း” (၁၄း၂၃) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤနိယာမသည္ ကတိေတာ္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို ထိုသေဘာ အတိုင္း အေစခံႏိုင္ေအာင္ ေထာက္မျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔က်ဆံုးပ်က္စီးျခင္းမတိုင္မီ အာဒံသည္ ဧဒင္ ဥယ်ာဥ္ကို ျပဳစုေစာင္႔ေ႐ွာက္ရန္ (က ၂း၁၅) အလုပ္တာဝန္႐ွိသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ေဆာင္ အားထုတ္ေလရာရာ၌ ေစတနာစိတ္ႏွင္႔ ျပဳအပ္သည္ (ေကာ ၃း၂၃)။ ဘုရားသခင္ ေပးသည့္ခြန္အားျဖင္႔ အလုပ္လုပ္ၾကပါစို႔။ ရလဒ္အတြက္မူ ကိုယ္ေတာ႔္လက္ထဲ အပ္ႏွံ ၾကပါစို႔။ DAVE BRANON