“ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သက္ဝင္႐ွင္သန္သည္”။ စိတ္အာ႐ံုကိုဖမ္းစားသည့္ ထိုစကားကို ေျပာသူမွာ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ အထူးျပဳ ေရးသားကာ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ကို လံႈ႔ေဆာ္ခဲ႔သည့္ ဆရာႀကီး အီးအမ္ေဘာင္းဒ္စ္ (၁၈၃၅-၁၉၁၃) ျဖစ္သည္။ တန္ခိုးႏွင္႔ျပည့္စံုၿပီး တည္ျမဲျခင္းသေဘာ႐ွိသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဆရာႀကီးက ဤသို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ျပသည္။ “ေသဆံုးျခင္းေၾကာင္႔ ဆုေတာင္းသည့္ ႏႈတ္ပိတ္သြားလည္း၊ ဆုေတာင္းသည့္ ႏွလံုးသား ရပ္တန္႔သြားလည္း၊ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္၌ ႐ွင္သန္ေနသည္။ ဘုရား၏ စိတ္ႏွလံုး၌ ထုိဆုေတာင္းမ်ား႐ွိေနသည္။ ဆုေတာင္းခ်က္ မ်ားသည္ ဆုေတာင္းသူထက္ပို၍ သက္တမ္း ႐ွည္သည္။ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုထက္၊ ေခတ္တစ္ခုထက္၊ ေလာက တစ္ခုထက္ပို၍ သက္တမ္း႐ွည္သည္”။

အခက္အခဲ၊ နာက်င္ခံစားရမႈ၊ ေဝဒနာမ်ားၾကားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ သင္၏ဆုေတာင္းခ်က္သည္ ဘုရားသခင္ထံ ေရာက္မွေရာက္ပါေလစဟု သင္ေတြေဝေတြးေတာခဲ႔ဖူးပါသလား။ ဆရာႀကီး ေဘာင္းဒ္စ္၏ ထိုးထြင္းအသိအျမင္ေပးေသာစကား သာမက ဗ်ာ ၈း၁-၅
မွလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းမ်ား၏ အေရးပါမႈကို သတိေပးေနသည္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ သည္ ဘုရားသခင္၏ပလႅင္ျဖစ္ၿပီး စၾက၀ဠာတစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ (း၁-၂)။ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္တမန္ ၇ ပါး ခစားစဥ္ ေကာင္းကင္တမန္ တစ္ပါးသည္ “သန္႔႐ွင္းသူအေပါင္းတို႔၏ပတၳနာႏွင္႔အတူ ဆက္ကပ္ျခင္းငွာ မီး႐ိႈ႕ေသာ နံ႔သာေပါင္းအမ်ားကို ထိုသူ၌ ေပး၏” (း၃)။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ ဆုမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေမွာက္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေရာက္ေၾကာင္း ျမင္ေယာင္ ၾကည့္႐ံုႏွင္႔ အံ႔ၾသစရာ၊ အားရေက်နပ္စရာ မဟုတ္ပါလား (း၄)။ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ဆုေတာင္းမ်ား ေပ်ာက္သြားလား၊ ေမ႔သြားလားဟု ေတြးမိစဥ္ ယခုေဖာ္ျပခ်က္က ကၽြနု္ပ္တို႔အတြက္ ႏွစ္သိမ္႔မႈျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ဆုေတာင္းရန္ လံႈ႔ေဆာ္ေနေတာ႔သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းကို ဘုရားသခင္ တန္ဖိုးထားေပ၏။ ARTHUR JACKSON