ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ားက ေရဘဝဲလက္တံမ်ားပမာ သစ္ေတာစပ္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ စီးဆင္း လာသည့္ အသံမွလြဲ၍ အားလံုးၿငိမ္သက္ေနၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားက ေသာကပူပန္စိတ္ႏွင္႔ ရပ္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ထိုျမင္ကြင္းကို မ်ားေသာအားျဖင္႔ ‘‘ေကာင္းကင္ဘံု’’ဟု သူတို႔ ေခၚဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔တြင္မူ ဟာဝိုင္အီကၽြန္း ပုနေဒသမွ ေခ်ာ္ရည္ပူ အက္ေၾကာင္းႀကီးက ဘုရားသခင္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္မရေသာ မီးေတာင္စြမ္းအားျဖင္႔ ဤကၽြန္းကို ေ႐ြ႕ေနေၾကာင္း လူတိုင္းကို သတိေပးေနသည္။

ဣသေရလလူတို႔သည္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္မရေသာ တန္ခိုးေတာ္ႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရသည္။ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးက ပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို ျပန္လည္သိမ္းယူေသာအခါ (၂ ရာ ၆း၁-၄) ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင္႔ ဆင္ႏြဲၾကသည္ (း၅)။ ထိုအခိုက္ ေသတၱာေတာ္ေစာင္းသြားသျဖင္႔ ထိန္းကိုင္လိုက္သူမွာ ေသဆံုးသြားသည္ (း၆-၇)။

ဘုရားသခင္သည္ သူပဲဖန္ဆင္း၊ သူပဲဖ်က္စီးႏွင္႔ ခန္႔မွန္းရခက္သည့္ မီးေတာင္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ရန္ ေသြးေဆာင္ခံရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကို ကိုးကြယ္ျခင္းအမႈ၌ အသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သို႔သယ္ေဆာင္ရမည္ကို ဣသေရလလူတို႔အား ဘုရား႐ွင္ တိက်စြာ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သတိရအပ္သည္ (ေတာ ၄)။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ တုိးဝင္ခြင္႔ ရရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထာဝရဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သည္ အံ႔မခန္း ႀကီးျမတ္လြန္းျခင္းေၾကာင္႔ ပစ္စလက္ခတ္ မဝင္ေရာက္သင္႔ပါ။

ေဟျဗဲ ၁၂ တြင္ ဘုရားသခင္ ေမာေ႐ွအား ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးေပးခဲ႔သည့္ ‘‘ေလာင္ေသာမီးႏွင္႔ေတာင္’’အေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေတာင္ေၾကာင္႔ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေၾကာက္႐ြံ႕တုန္လႈပ္ၾကသည္ (း၁၈-၂၁)။ သို႔ေသာ္ ေဟျဗဲၾသဝါဒစာ ေရးသူက ထိုျမင္ကြင္းကို ‘‘သင္တို႔သည္ … ပဋိညာဥ္တရားသစ္၏အာမခံတည္းဟူေသာ ေယ႐ႈထံေတာ္သို႔ … ေရာက္ၾက၏’’ (း၂၂-၂၄) ဟူသည့္ က်မ္းခ်က္ႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျပသည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ေယ႐ႈသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မရေသာ္လည္း ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ အဘခမည္းေတာ္ အထံေတာ္သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုးဝင္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းျပင္ဆင္ေပးခဲ႔ၿပီ ျဖစ္သည္။ TIM GUSTAFSON