နိတ္ႏွင္႔ ႐ွယ္လင္းတို႔သည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာအခါ အိုမာကာစီစားေသာက္ဆိုင္၌ ခရီးတစ္ေထာက္နားစဥ္ ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ခံစားခဲ႔ ရသည္။ ၎သည္ ဂ်ပန္စားေသာက္ဆိုင္ျဖစ္ၿပီး ‘‘သင္႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ေပးပါ’’ ဟူ၍ အဓိပၸာယ္႐ွိသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ထိုဆိုင္တြင္ လာေရာက္စားသံုးသူမ်ားသည္ ၎တို႔ စားေသာက္မည့္အစားအစာကို စားဖိုမွဴးအား ေ႐ြးခ်ယ္ခြင္႔ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို လက္ခံရန္မွာ ၎တို႔ အတြက္ ပထမဆံုးအေတြ႕အၾကံဳျဖစ္သလို အဆင္မေျပ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာ္လည္း စားဖိုမွဴး ေ႐ြးခ်ယ္ခ်က္ျပဳတ္ ေပးသည့္ ဟင္းလ်ာကို သူတို႔ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္။

ဘုရားသခင္ထံ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းရာ၌ ထိုသေဘာအယူအဆကို ခံယူ က်င္႔သံုး ႏိုင္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေတာအရပ္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ႂကြ၍ ဆုေတာင္းေလ႔ ႐ွိေၾကာင္း တပည့္ေတာ္တို႔ျမင္သည္ (လု ၅း၁၆)။ ထို႔ေၾကာင္႔ တစ္ေန႔တြင္ မည္သုိ႔ ဆုေတာင္းရမည္ကို သင္ေပးရန္ ေတာင္းပန္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သခင္က ေန႔စဥ္ လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္၊ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းအတြက္၊ စံုစမ္းျခင္းမွထြက္ေျမာက္ရာလမ္း စသည္တို႔အတြက္ ေတာင္းေလွ်ာက္ရန္ မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူသည္။ ထို႔ျပင္ ‘‘အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ျပည့္စံုသကဲ႔သို႔ ေျမႀကီးေပၚမွာ ျပည့္စံုပါေစေသာ’’ (မ ၆း၁၀) ဟု ဆုေတာင္းၿပီး အပ္ႏွံဝန္ခံျခင္းသေဘာ႐ွိရန္လည္း မိန္႔ၾကားသည္။

သူ႔ထံ စိတ္ႏွလံုးဖြင္႔ျပျခင္းကို ဘုရား႐ွင္အလို႐ွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ထဲ႐ွိသည့္အရာကို ကိုယ္ေတာ္ၾကားလိုသည္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးလိုသည္။ သို႔ေသာ္ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မည္သည့္အရာက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္ကို ကၽြနု္ပ္တို႔မသိႏိုင္။ ထိုေၾကာင္႔ ႏွိမ္႔ခ်လ်က္ ကိုယ္ေတာ္႔ထံ အပ္ႏွံေတာင္းခံ ျခင္းက သဘာဝက်သည္၊ အဓိပၸာယ္႐ွိသည္။ ဘုရား႐ွင္သည္ ကိုးစားထိုက္ေသာ ဘုရားျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္မည့္အရာကို ျပင္ဆင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ခ်လ်က္ ဆုေတာင္းခ်က္အေျဖအတြက္ ကိုယ္ေတာ္႔အလိုက် ျပဳခြင္႔ ေပးလိုက္ပါ။ ANNE CETAS