၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ထုတ္ ကြန္ျပဴတာအေဟာင္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္အသံုးခ်ေရးစင္တာသို႔ ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၇၆ ခုနွစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ႔ျခင္းထက္ မည္သူကထုတ္လုပ္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္က ပို၍ အေရးပါေနသည္။ ၎သည္ Apple ကြန္ျပဴတာကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ စတိဗ္ေဂ်ာ႔စ္ ထုတ္လုပ္ခဲ႔သည့္ ကြန္ျပဴတာ အလံုး ၂၀၀ အနက္ တစ္လံုးျဖစ္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာ ၂၅ သိန္းမွ် တန္ဖိုး႐ွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္စံုတစ္ရာ၏ တန္ဖိုးအမွန္ကို သိရျခင္းက ထိုအရာကို ျပဳလုပ္သူအား သိမွတ္ျခင္းသေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရား႐ွင္သည္ သူ႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္မွ်အဖိုးတန္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္ (က ၁း၂၇)။ ဆာလံ ၁၃၆ တြင္ သူ႔လူမ်ိဳးေတာ္ ဣသေရလလူတို႔၏ အီဂ်စ္ျပည္ကၽြန္ခံရာဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔ျခင္း (း၁၁-၁၂)၊ ေတာအရပ္၌ လွည့္လည္ခဲ႔ျခင္း (း၁၆)၊ ခါနန္ျပည္၌ ေနရာခ်ေပးျခင္း (း၂၁-၂၂) စသည့္ အဓိက်သည့္အခ်ိန္ႏွင့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုစီကို ေဖာ္ျပၿပီးတိုင္း ‘‘က႐ုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲတည္၏’’ ဟူသည့္ စကားကို ထပ္ခါတစ္လဲလဲ ေဖာ္ျပသည္။ ဤသို႔ ထပ္ခါတစ္လဲလဲေဖာ္ျပသည့္ စကားစုေလးက ဣသေရလလူတို႔အား သူတို႔၏အေတြ႕အၾကံဳ ဘဝျဖတ္သန္းရမႈမ်ားသည္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္ သက္သက္မွ် မဟုတ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကို သတိေပးေနသည္။ အျဖစ္အပ်က္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္က လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေနၿပီး သူဖန္ဆင္းထားသူမ်ားအတြက္ သူ၏တည္ျမဲေသာ က႐ုဏာေတာ္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည္။

မ်ားေသာအားျဖင္႔၊ ခ်စ္ၾကင္နာေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ဘုရားသခင္လႈပ္႐ွားေနသည့္ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔မ်ားကို ၿပီးၿပီးေရာဟု ကၽြႏု္ပ္သေဘာထားမိသည္။ ေကာင္းျမတ္ စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူး႐ွိသမွ်သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို ဖန္ဆင္းၿပီး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ အဘဘုရားထံမွ သက္ေရာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔သည္။ အသက္တာ၌ ခံစားရသည့္ ေကာင္းခ်ီမဂၤလာတစ္ခုစီကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚထားသည့္ ဘုရားသခင္၏တည္ျမဲေသာ က႐ုဏာေတာ္ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္တတ္ရန္ သင္ေရာ ကၽြႏု္ပ္ပါ သင္ယူတတ္ပါေစ။ PETER CHIN