ကၽြန္မအထက္တန္းေက်ာင္းသူဘဝက ‘‘တစ္ခါတစ္ေလသာ မိတ္ေဆြ” ျဖစ္သည့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး႐ွိသည္။ ဘုရားေက်ာင္း၌ ကၽြန္မတို႔က ေဘာ္ဒါမ်ားျဖစ္ၿပီး မၾကာမခဏ အျပင္ထြက္လည္ပတ္ေလ႔႐ွိသည္။ ေက်ာင္း၌မူ အေနအထားကတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကၽြန္မကိုေတြ႕လွ်င္ အနီးအနား၌ မည္သူမွ်မ႐ွိမွ ႏႈတ္ဆက္႐ံု၊ ေမးထူးေခၚေျပာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မကလည္း ထိုအေနအထားကို သေဘာေပါက္ သျဖင္႔ ေက်ာင္း၌ သူ ကၽြန္မကို ေခၚေျပာလာေအာင္ မႀကိဳးစားခဲ႔ပါ။ ကၽြန္မတို႔၏မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းအတိုင္းအတာ အကန္႔အသတ္ကို ကၽြန္မနားလည္ပါသည္။

စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းသည့္ တစ္ဖက္သတ္ ဆက္ဆံေရး၊ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ကၽြန္မတို႔အားလံုး ၾကံဳေကာင္းၾကံဳဖူးၾကလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ အတားအဆီး႐ွိသမွ်ကို ေက်ာ္လႊားပစ္သည့္ မိတ္ေဆြခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္မ်ိဳး႐ွိသည္။ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာေသာ စိတ္ထား႐ွိၿပီး ဘဝခရီးလမ္းကို အတူမွ်ေဝလက္တြဲသြားရန္ စိတ္ပိုင္း ျဖတ္ထားသူမ်ားႏွင္႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ရျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ဒါဝိဒ္ႏွင္႔ေယာနသန္သည္ ထိုသို႔ေသာ မိတ္ေဆြမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ‘‘ေယာနသန္ စိတ္ႏွလံုးသည္ ဒါဝိဒ္စိတ္ႏွလံုးႏွင္႔စြဲကပ္လ်က္႐ွိ၍၊ ဒါဝိဒ္ကို ကိုယ္ႏွင္႔အမွ် ခ်စ္ေလ၏’’ (၁ ရာ ၁၈း၁-၃)။ ေယာနသန္သည္ ဖခင္ေ႐ွာလုမင္းနတ္႐ြာစံလွ်င္ ထီးနန္း ဆက္ခံ ရမည့္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ အစားထိုးေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ဒါဝိဒ္အေပၚ သစၥာေစာင္႔သိခဲ႔သည္။ ဒါဝိဒ္ကို လုပ္ၾကံရန္ ေ႐ွာလုမင္း ၂ ႀကိမ္တိုင္ ၾကံစည္သည့္အမႈမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေအာင္ ဒါဝိဒ္ကို သူကူညီခဲ႔သည္ (၁၉း၁-၆၊ ၂၀း၁-၄၂)။

မည္သည့္အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ႐ွိ႐ွိ ေယာနသန္ႏွင္႔ ဒါဝိဒ္သည္ ‘‘အေဆြ ခင္ပြန္းသည္ အခါခပ္သိမ္းခ်စ္တတ္၏’’ ဟူသည့္ သု ၁၇း၁၇ ၌ ေဖာ္ျပသည့္ အမွန္တရား အတိုင္း မိတ္ေဆြျဖစ္ျမဲျဖစ္ခဲ႔သည္။ ၎တို႔၏သစၥာ႐ွိေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ ထား႐ွိသည့္ ဘုရားသခင္၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို လွစ္ဟျပေနသည္ (ေယာ ၃း၁၆၊ ၁၅း၁၅)။ ထုိကဲ႔သို႔ေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္း၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးမ်ားအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို သာ၍နက္႐ိႈင္းစြာ တိုး၍ နားလည္ေစေတာ႔သည္။ ALYSON KIEDA