အာဖရိကမ်ိဳး ဂဇဲဆိတ္မ်ားသည္ ဆာဗာနာသဲကႏၲာရထဲ နားေနၾကစဥ္ ၎တို႔၏ ဗီဇသဘာဝအေလ်ာက္ အခ်က္ေပးအ၀န္းအ၀ိုင္းကို တည္ေဆာက္သည္။ ဆိတ္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီသည္ အျပင္ဘက္သုိ႔မ်က္ႏွာမူလ်က္ အရပ္႐ွစ္မ်က္ႏွာသို႔ မသိမသာ ဦးတည္လ်က္ စုေဝးၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင္႔ ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ္လည္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ ၿပီးသားျဖစ္ကာ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ (သို႔) အခြင္႔အေရးကို ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

မိမိကိုယ္ကိုသာ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းထက္ မိမိအ၀န္းအဝိုင္း အတြင္းရွိ ဆိတ္အခ်င္းခ်င္း တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ ေစာင္မၾကသည္။ ဤစံနမူနာသည္ သူ႔ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ပညာအေျမာ္အျမင္ျဖစ္သည္။ “ထိုမွတစ္ပါး ေမတၱာစိတ္႐ွိေစျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င္႔ကို က်င္႔ေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရေသာ အခြင္႔ကို႐ွာ၍ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေထာက္စာၾကည့္႐ႈၾကကုန္အံ႔။ အခ်င္းခ်င္း စည္းေဝးျခင္းအမႈကို မေ႐ွာင္မလြဲၾကႏွင္႔” (ေဟျဗဲ ၁၀း၂၄-၂၅) ဟု သမၼာက်မ္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တိုက္တြန္းထားသည္။

ခရစ္ယာန္ဟူသည္ တစ္ဦးတည္း သင္းကြဲဘဝျဖင္႔ ႐ွင္သန္ရန္ မဟုတ္ဟု ေဟျဗဲၾသဝါဒစာ ေရးသားသူက ႐ွင္းျပထားသည္။ ေပါင္းစည္းလွ်င္ ခုိင္ခံ႔အား႐ွိမည္။ အခ်င္းခ်င္းကို မစအားေပးႏိုင္မည္ (း၂၅)။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင္႔ ကိုယ္တိုင္ သက္သာျခင္း႐ွိသကဲ႔သို႔ ဆင္းရဲျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံရေသာသူတို႔အား သက္သာေစရမည္ (၂ ေကာ ၁း၄)။ “မာရ္နတ္သည္ ေဟာက္ေသာျခေသၤ႔ကဲ႔သို႔ အဘယ္သူကို ဝါးၿမိဳရအံ႔နည္း ဟု လွည့္လည္႐ွာေဖြေနျခင္းေၾကာင္႔ (၁ ေပ ၅း၈)၊ မာရ္နတ္၏ ရန္ေၾကာင္႔ ႏိုးၾကားမႈ႐ွိၾကရန္ အခ်င္းခ်င္းကို ေစာင္မရမည္။

အခ်င္းခ်င္းအေပၚ ဂ႐ုျပဳေစာင္မျခင္းသည္ ဘဝ႐ွင္သန္ႏိုင္ေရး ထက္မက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔သာ၍သဏၭာန္တူလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ တည္ေထာင္ လာမည့္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင္႔ အတူတကြ ေမွ်ာ္လင္႔သူ – ေလာက၌ ႏွစ္သက္ဖြယ္ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳသူ ဘုရား၏အေစခံမ်ား ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ ခြန္အားေပးမစမႈကို လိုအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၊ ဘုရား႐ွင္ထံေတာ္သို႔ ခ်စ္ေသာစိတ္ျဖင္႔ အတူတကြ တုိးဝင္ခ်ဥ္းကပ္စဥ္ အခ်င္းခ်င္းကို ေစာင္မႏိုင္ေအာင္ ကိုယ္ေတာ္မစေတာ္မူလိမ္႔မည္။ JAMES BANKS