ကၽြန္ေတာ္႔အိမ္ဘက္သို႔ ကားကို ခ်ိဳးေကြ႕လိုက္စဥ္ ဖုန္းဝင္လာ၍ ကိုင္လိုက္ရာ ‘‘ေဖေဖ ဘယ္မွာလဲ’’ ဟူသည့္ ထိပ္ျပာေနသည့္သမီးအသံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ သမီးကို အားကစားေလ႔က်င္႔ေပးရန္ ည ၆ နာရီအေရာက္ အိမ္ျပန္ေရာက္ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္မီ ျပန္ေရာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔အသံက ကၽြန္ေတာ္႔အေပၚ စိတ္ခ်မႈမ႐ွိေၾကာင္း ေပၚေနသည္။ ‘‘အေဖျပန္ေရာက္ၿပီေလ။ ဘာလို႔ အေဖ႔ကို မယံုတာလဲ’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေျပာလိုက္ေတာ႔သည္။

ထိုစကားျဖင္႔ တံု႔ျပန္ၿပီးမွ ‘‘ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ အဘဘုရားသည္ ကၽြန္ေတာ္႔အား ထိုေမးခြန္းကို ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္
ေမးခဲ႔သနည္း’’ ဟု အေတြးဝင္မိသည္။ စိတ္ဖိစီးခ်ိန္မ်ား၌ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မ႐ွည္ႏိုင္ျဖစ္လ်က္ ဘုရားသခင္သည္ ကတိ တည္ေၾကာင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ႐ွိရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ႔ရသည္။ ထိုအခါ ‘‘အဘဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ ဘယ္မွာလဲ’’ ဟု ဟစ္ေအာ္မိ သည္။

ဖိစီးမႈႏွင္႔ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားၾကားတြင္ ဘုရားသခင္၏ တည္႐ွိျခင္းကိုသာမက သူ၏ေကာင္းျမတ္ ျခင္း၊ ကၽြန္ေတာ္႔အေပၚထား႐ွိသည့္ အၾကံအစည္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ သံသယဝင္မိသည္။ ဣသေရလလူတို႔လည္း ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ႔သည္။ တရားေဟာရာက်မ္းအခန္းႀကီး ၃၁ တြင္ ကတိထားေတာ္မူေသာျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ သူတို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကစဥ္ သူတုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေမာေ႐ွမွာမူ က်န္ရစ္ခဲ႔မည္ကို သူတို႔သိၾကသည္။ ေမာေ႐ွက ဘုရားလူတို႔အား ‘‘သင္႔ေ႐ွ႕မွာ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုုယ္တိုင္ႂကြ၍ သင္ႏွင္႔႐ွိေတာ္မူလိမ္႔မည္။ သင္႔ကို စြန္႔ေတာ္မမူ၊ ပစ္ထားေတာ္မမူ၊ မစိုးရိမ္ႏွင္႔၊ စိတ္မပ်က္ႏွင္႔’’ (း၈) ဟု သတိေပးလ်က္ သူတို႔စိတ္ခ်မႈ႐ွိရန္ အားေပးခဲ႔သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေၾကာင္း ကတိေတာ္သည္ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ျခင္းကို မွတ္ေက်ာက္တင္သည့္ ကမၺည္းေမာ္ကြန္းအုပ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။ (မ ၁း၂၃၊ ေဟျဗဲ ၁၃း၅) ကို ၾကည့္ပါ။ ဗ်ာ၂၁း၃ ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကား အထြတ္အထိပ္ျဖစ္သည္။ ‘‘ဘုရားသခင္၏တဲေတာ္သည္ လူတို႔တြင္ရွိ၏။ လူတို႔ႏွင့္အတူ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူမည္။’’
ဘုရားသခင္ဘယ္မွာရွိသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ယခုပင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွင္႔အတူ႐ွိလ်က္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းရန္ အစဥ္ အသင္႔ ႐ွိေနေပသည္။ ADAM HOLZ