လြန္ေလေသာႏွစ္မ်ားစြာက ပူျပင္းေသာ ေတာနက္ထဲတြင္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ စစ္သားမ်ားသည္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးဖြယ္ ျပႆနာတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။ ေနရာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ ဆူးငယ္မ်ားျဖင္႔ပြထေနသည့္ ခ်ံဳႏြယ္တစ္မ်ိဳးသည္ စစ္သားမ်ား၏ခႏၶာႏွင္႔အသံုးအေဆာင္မ်ားေပၚ ကပ္ညိႇသြားသျဖင္႔၊ ၎တို႔မွာ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ မိသြားသကဲ႔သို႔ ျဖစ္သြားသည္။ ၎တို႔ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ ႏြယ္ပင္၏ႏွာေမာင္းမ်ားက ပတ္ရစ္မိေလ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ႏြယ္ပင္ႏွင္႔ ပတ္ရစ္မိၿပီး ေ႐ွ႕ဆက္မသြားႏိုင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အျခားရဲေဘာ္မ်ားအား ‘‘ေဟ႔ တစ္မိနစ္ေစာင္႔၊ ငါဒီမွာမိေနၿပီ’’ ဟု ေအာ္ေျပာၾကရသျဖင္႔ ထိုအပင္ကို ‘‘တစ္မိနစ္ေစာင္႔’’ ဟု နံမည္ေပးလိုက္ၾကသည္။

ထိုနည္းအတိုင္းပင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္ မ်ားသည္လည္း အျပစ္ေက်ာ႔ကြင္း၌ မိေနပါက ေ႐ွ႕ဆက္ သြားရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။ ေဟျဗဲ ၁၂း၁ တြင္ ‘‘ခပ္သိမ္းေသာ ဝန္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေႏွာင္႔ယွက္တတ္ေသာ ဒုစ႐ိုက္ကို လည္းေကာင္း၊ ပယ္႐ွားရန္’’ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဝန္ပိေလးလံေစသည့္ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို မည္သို႔ ပယ္႐ွားႏိုင္မည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္႐ွိေနေသာ ဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္သူမွာ သခင္ေယ႐ႈတစ္ပါးတည္းသာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကယ္တင္႐ွင္သခင္ထံ မ်က္ေမွာက္ျပဳတတ္ေအာင္ သင္ယူရေပမည္ (၁၂း၂)။ သားေတာ္ ဘုရားသည္ ‘‘မိမိညီအစ္ကိုတို႔ႏွင္႔ လံုးလံုးတူရေသာ’’အခြင္႔ကို ခံယူခဲ႔သည္ျဖစ္၍ စံုစမ္းေႏွာင္႔ယွက္မႈကို ရင္ဆိုင္ရသည့္ျပႆနာကို ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္သည္ အျပစ္မျပဳခဲ့ပါ (၂း၁၇-၁၈၊ ၄း၁၅)။ မိမိ၏အျပစ္ႏွင္႔ မိမိဘာသာ ကယ္ရာမဲ႔ ညိႇတြယ္ေနသည့္တိုင္ စံုုစမ္းျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေအာင္ျမင္ရန္ ဘုရားသခင္ အလို႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ခြန္အားအားျဖင္႔ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ ခြန္အားအားျဖင္႔ စြဲညိႇေနေသာ ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို ပယ္႐ွားၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ရ ေပမည္ (၁ ေကာ ၁၀း၁၃)။ CINDY HESS KASPER