ကၽြန္မ၏မိသားစုဝင္တစ္ဦးသည္ အျခားဘာသာတစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းသြားၿပီးေနာက္ ခရစ္ယာန္မိတ္ေဆြမ်ားက သခင္ေယ႐ႈထံ သူလွည့္ျပန္လာေအာင္ အားေပးရန္ ကၽြန္မကို တိုက္တြန္းသည္။ ကၽြန္မအတြက္မူ သူ႔ကို ခရစ္ေတာ္ကဲ႔သို႔ ခ်စ္ရန္ အရင္ဦးဆံုး ႐ွာၾကံရသည္။ လူပံုအလယ္၌ ကၽြန္မတုိ႔ႏွင္႔ အကၽြမ္းမဝင္သည့္ ဝတ္စားပံုမ်ားေၾကာင္႔ သူ႔ကို မ်က္ေမွာင္ကုတ္ၾကည့္သူၾကည့္၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႐ိုင္းစိုင္းစြာ
ေဝဖန္ၾကသည္။ လူတစ္ဦးဆိုလွ်င္ သူ႔ကားေပၚမွေန၍ ‘‘ကိုယ္႔တိုင္းျပည္ကိုယ္ျပန္’’ ဟု ေအာ္ဟစ္သည္။ စင္စစ္သူက ဤႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း မသိျခင္း (သို႔) ဂ႐ုမစိုက္ျခင္း ျဖစ္မည္။

မိမိႏွင္႔ဝတ္ပံုစားပံု မတူညီသူ၊ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ ကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ ခ်စ္ၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံရန္ ေမာေ႐ွ သြန္သင္ခဲ႔သည္။ တရားမွ်တမႈႏွင္႔၊ သနားက႐ုဏာႏွင္႔ ဆိုင္သည့္ ပညတ္မ်ားကို သြန္သင္လ်က္ ဣသေရလတို႔အား ‘‘တစ္ကၽြန္းတစ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာဧည့္သည္ကို မညႇဥ္းဆဲရ။ သင္တို႔သည္ အဲဂုတၱဳ ျပည္၌ ဧည့္သည္ျဖစ္ခဲ႔ဖူးေသာေၾကာင္႔ ဧည့္သည္၏စိတ္သေဘာကို သိၾက၏’’ (ထြက္ ၂၃း၉) ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ထိုပညတ္ေတာ္သည္ တစ္စိမ္းတစ္ရံအားလံုး – ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရသူ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၊ ခံႏိုင္ရည္မ႐ွိသူစသည့္ လူအားလံုးအေပၚ ထား႐ွိ သည့္ ဘုရားသခင္၏အေရးယူဂ႐ုျပဳမႈကို ေဖာ္ျပသည္။ ၎ပညတ္ကို ထြက္ ၂၂း၂၁ ႏွင္႔ ဝတ္ ၁၉း၃၃ တြင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ကၽြန္မ၏မိသားစုဝင္ႏွင္႔ စားေသာက္ဆိုင္ (သို႔) ပန္းျခံ၌ ေတြ႕ဆံုသည္ ျဖစ္ေစ၊ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေ႐ွ႕ဆင္ဝင္ေအာက္၌ စကားစျမည္ ေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိအေပၚသူတစ္ပါးျပဳေစလိုသည့္အတိုင္း ကၽြန္မလိုခ်င္သည့္ ၾကင္နာျပမႈႏွင္႔ ေလးစားမႈကို သူ႔အားျပရန္ ကၽြန္မအေနျဖင္႔ အရင္ဆံုး ႀကိဳးစားသည္။ ဤသို႔အားျဖင္႔ သခင္ေယ႐ႈကို ျငင္းပယ္ျခင္းအတြက္ သူ႔ကို အ႐ွက္ခြဲျခင္းထက္ အံ႔ဖြယ္ေက်းဇူးေတာ္ျဖင္႔ သခင္ဘုရား ကၽြန္မတို႔ကို ခ်စ္သကဲ့သို႔ သူ႔ကို ေမတၱာျပျခင္းျဖင္႔ သခင္ေယ႐ႈ၏ ခ်ိဳၿမိန္ေသာ ေမတၱာေတာ္ကို သူ႔အား ျပန္လည္ သတိေပးျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေတာ႔သည္။ PATRICIA RAYBON