ပိန္းပိတ္ေနေသာအေမွာင္ထုထဲ ကၽြန္မႏိုးလာသည္။ အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္မွာ နာရီ၀က္ပင္မရွိေသး။ ႏိုးလာ၍ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ျပန္အိပ္၍ရေတာ့မည္မဟုတ္ဟု စိတ္ထဲသိေနသည္။ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ခင္ပြန္းက ေဆး႐ံုတက္ေနရၿပီး ‘‘ကင္ဆာ ေရာဂါျပန္ႂကြလာ၍ ယခုတြင္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ေက်ာ႐ိုးသို႔ပင္ ျပန္႔ေနၿပီ’’ဆိုေသာ သတင္းဆိုးကို ၾကားရသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ကၽြန္မ တစ္ကိုယ္လံုး နာက်င္ခံစားမိသည္။ မည္မွ် ၀န္ေလး လိုက္မည္ျဖစ္ျခင္း။ သို႔ေသာ္ မအိပ္ဘဲ ဆုေတာင္းေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကၽြန္မ၏ စိတ္ဝိညာဥ္မွာ ေပါ့ပါးေနသည္။ သူတို႔အတြက္ ကၽြန္မလွလွပပ ဝန္တာထားသည္ဟု သင္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤအရာ မည္သို႔ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။

႐ွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၁၁း၂၈-၃၀ တြင္ ဝန္ေလး၍ပင္ပန္းေနသူမ်ားအတြက္ နားခိုရာကို ရွင္ေယ႐ႈ ကတိေပးထားသည္။ ထူးဆန္းသည္က ကိုယ္ေတာ္၏နားခိုရာမွာ သူ႔ထမ္းပိုး ေအာက္လွ်ိဳဝင္ၿပီး သူ႔ဝန္ထုပ္ကိုခံယူမွသာ ရ႐ွိမည္။ ‘‘ငါ့ထမ္းပိုးသည္ ထမ္းလြယ္၏။ ငါဝန္လည္းေပါ့၏”ဟု အပိုဒ္ငယ္ ၃၀ တြင္ ရွင္းျပထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာထက္မွ ဝန္ထုပ္ကို ရွင္ေယ႐ႈအား ခ်ီမခြင့္ျပဳၿပီး မိမိကိုယ္ကို ႐ွင္ေယ႐ႈ၏ထမ္းပိုးေအာက္ လွ်ဳိဝင္လိုက္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ သိုင္းႀကိဳးဆင္ကာ သူႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး သူခြင့္ျပဳသည့္အတိုင္းျဖစ္လာသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ဝန္ထုပ္ေအာက္ ကိုယ္ကိုကိုင္းလိုက္ေသာအခါ သူ၏ ေဝဒနာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ်ေ၀ခံစားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအရာက ကိုယ္ေတာ္၏ ႏွစ္သိမ့္ ခ်မ္းသာကိုလည္း ေဝမွ်ခံစားေစသည္ (၂ ေကာ ၁း၅)။

ကၽြန္မ၏မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္က ေလးလံသည့္၀န္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ယင္းကိုသယ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္က ခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္၍ ကၽြန္မ ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ကၽြန္မ ျပန္အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီး ျပန္ႏိုး လာျပန္သည္။ လွလွပပႏွင့္ဝန္ထမ္းေနရဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ထမ္းလြယ္ ေသာ ထမ္းပိုးေအာက္၊ ႐ွင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းဟူေသာ ေပါ့ပါးေသာ ဝန္ထုပ္ႏွင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ELISA MORGAN