ရာဇပလႅင္ႀကီးတစ္ခု႐ွိသည့္ အခန္းကို စိတ္ကူးျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ ပလႅင္ထက္တြင္ ႀကီးျမတ္သည့္႐ွင္ဘုရင္တစ္ပါး ထိုင္ေနသည္။ သူ႔ေဘးပတ္လည္တြင္ အေႁခြအရံ အေစအပါး မ်ားစြာတိ႔ုကလည္း က်ဳိးႏြံ႐ိုက်ဳိးစြာ ဝန္းရံေနသည္။ ယခုတြင္ ႐ွင္ဘုရင္ႀကီး၏ ေျခေတာ္နား႐ွိ ေသတၱာတစ္လံုးကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘုရင္ႀကီးသည္ မၾကာမၾကာ ေသတၱာကိုလွမ္းကိုင္ၿပီး လက္ႏွင့္လည္း စမ္းေနတတ္သည္။ ေသတၱာထဲတြင္ ဘာ႐ွိသနည္း။ ဘုရင္ႀကီးအႀကိဳက္ ရတနာ၊ ေ႐ႊႏွင့္ အဖိုးထိုက္ေက်ာက္မ်က္မ်ားလား။ ဤေသတၱာထဲတြင္ ဘုရင္ႀကီး၏ အဖိုးထိုက္ရတနာ၊ ဘုရင္ႀကီးအား ဝမ္းေျမာက္ အားရေစသည့္ အရာတစ္ခု႐ွိသည္။ ထိုပံုျမင္ကြင္းကို သင့္စိတ္ထဲ ျမင္ႏိုင္ပါသလား။

ေဟျဗဲဘာသာျဖင့္ ဤရတနာမွာ segulah ျဖစ္ၿပီး ‘‘အထူးပိုင္ဆိုင္မႈ’’ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ထိုစကားလံုးကို ဣသေရလလူမ်ဳိးတို႔အား ရည္ၫႊန္းထားသည့္ ထြက္ ၁၉း၅၊ တရား ၇း၆ ႏွင့္ ဆာ ၁၃၅း၄ စသည့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္လည္း တမန္ေတာ္ရွင္ေပတ႐ု ေရးသားေသာ စာတြင္ ထိုစကားလံုးကို ေတြ႕ရျပန္သည္။ ရွင္ေပတ႐ုက ဣသေရလလူမ်ဳိး ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေက်ာ္ၿပီး ‘‘က႐ုဏာေက်းဇူးေတာ္ကို…ခံရေသာ’’ ‘‘ဘုရားသခင္၏အေပါင္းအသင္း’’ (၁ ေပ ၂း၁၀) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးႏွင့္ ဂ်ဴးမဟုတ္ သူမ်ား အားလံုးပါဝင္သည့္ ႐ွင္ေယ႐ႈအား ယံုၾကည္သူအားလံုးကို ရည္ၫႊန္းလ်က္ ‘‘သင္တို႔မူကား… ေမွာင္မိုက္ထဲမွ အံ့ဖြယ္ေသာအလင္းေတာ္သို႔ ေခၚသြင္းေတာ္မူေသာ သူ၏… ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာ အေပါင္းအသင္း ျဖစ္ၾက၏’’ဟု ေရးသားခဲ့သည္ (း၉)။

ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ ႀကီးျမတ္ၿပီး တန္ခိုးႀကီးေသာ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ ဘုရင္မင္းက သင့္ကို သူ၏အဖိုးထိုက္ရတနာအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ အျပစ္ႏွင့္ ေသျခင္း၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ သင့္ကို သူကယ္ႏုတ္ခဲ့သည္။ သင့္ကို သူပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ဆိုသည္။ ရွင္ဘုရင္ႀကီး၏အသံေတာ္က ‘‘ဤသူကို ငါခ်စ္၏။ ဤသူကား ငါ့အပိုင္ျဖစ္၏’’ ဟု ေျပာၾကားေနပါသည္။ John Blase