သင္းအုပ္ဆရာ ၀ပ္ဆင္ဂ်ံဳး သည္ ငယ္ငယ္က စက္ဘီးစီးသင္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို အမွတ္ရေနသည္။ သူ႔ဖခင္က သူ႔နံေဘးေတာက္ေလွ်ာက္လိုက္ပါထိန္းေပးသည္။ ထိုစဥ္ ခံုတန္း႐ွည္ေပၚတြင္ မိန္းကေလးတစ္ဖြဲ႔ ထိုင္ေနသည္ကို ၀ပ္ဆင္ ေတြ႕လိုက္သျဖင့္ ‘‘ေဖေဖ၊ သားစက္ဘီးစီးတတ္သြားၿပီ’’ဟု ေျပာလိုက္သည္။ သူမစီးတတ္ေသးပါ။ သူ႔ဖခင္က လက္ကိုင္ၿငိမ္ေအာင္ မကိုင္မထိန္းထားဘဲႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ သူမစီးႏိုင္ေသးေၾကာင္း သူအသိ ေနာက္က် သြားၿပီ။ သူထင္ထားသေလာက္ သူအ႐ြယ္မေရာက္ေသးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘသည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႀကီးျပင္းအရြယ္ေရာက္ၿပီး ‘‘ခရစ္ေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္း ပမာဏအရပ္တည္းဟူေသာ ႀကီးရင့္သူအျဖစ္သို႔ေရာက္’’ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တပါသည္ (ဧ ၄း၁၃)။ သို႔ေသာ္ ဝိညာဥ္ေရး ရင့္က်က္မႈသည္ သဘာဝအေလ်ာက္ ရင့္က်က္လာျခင္းႏွင့္ ကြဲျပား ျခားနားပါသည္။ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ား သူတို႔ကို အမွီမျပဳေတာ့ဘဲ မိမိတို႔ေျခေပၚရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဘဘုရားကမူ ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း သူ႔အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုး၍ အမွီျပဳလာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသည္။

‘‘ဘုရားသခင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈကိုလည္းေကာင္း၊ သိေသာ ဉာဏ္အားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း’’ ရ႐ွိမည့္အေၾကာင္း ကတိေပးျခင္းျဖင့္ ႐ွင္ေပတ႐ုက သူ႔စာကို အစျပဳထားၿပီး ထို‘‘ေက်းဇူးေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအ႐ွင္ သခင္ေယ႐ႈကို သိကၽြမ္းျခင္း၌ လည္းေကာင္း ႀကီးပြားၾက ေလာ့’’ ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို တိုက္တြန္းျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ထားသည္ (၂ ေပ ၁း၂၊ ၃း၁၈)။ ရင့္က်က္ေသာခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သခင္ေယ႐ႈကို လိုအပ္ျခင္းသည္ လိုသည္ထက္ ပိုသြားသည္ဟူ၍ ဘယ္ခါမွ် မရွိပါ။

‘‘လူအခ်ဳိ႕သည္ အသက္တာ၌ လက္ကိုင္ကို ထိန္းထားေပးေသာ ရွင္ေယ႐ႈ၏ လက္ကို ပုတ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနသည္’’ဟု ၀ပ္ဆင္ က သတိေပးထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျခမခိုင္ ပစ္လဲက်ေသာအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကိုင္ဆြဲထူမမည့္လက္၊ ေပြ႕ဖက္မည့္လက္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ေတာ္၏သန္မာေသာလက္အစံုကို မလိုအပ္ေတာ့ သေယာင္ ပုတ္ထုတ္ေနသည္။ ခရစ္ေတာ္အေပၚအမွီမျပဳဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မႀကီးထြားႏိုင္ပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္အား သိကၽြမ္းျခင္း တို႔၌ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အျမစ္တြယ္မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကီးထြားမည္ ျဖစ္သည္။ MIKE WITTMER