“လူကေလးႏွင့္ သစ္ခ်သီးအေစ႔” ဟူေသာ ေရွးေခတ္ပံုျပင္တစ္ပုဒ္တြင္ လူကေလး တစ္ဦးသည္ သစ္ခ်သီးထည့္ထားသည့္ ပုလင္းထဲလက္လွ်ိဳၿပီး သစ္ခ်သီးကို လက္အျပည့္ ႏိႈက္လိုက္သည္။ လက္ထဲတြင္ သစ္ခ်သီး အျပည့္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ပုလင္းဝတြင္ တစ္ေန သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ထဲ႐ွိသစ္ခ်သီးကို နည္းနည္းေလးမွ် မလြတ္ခ်လိုဘဲ သူစၿပီး ငိုေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သစ္ခ်သီးအခ်ဳိ႕ကို လြတ္ခ် လိုက္မွ ပုလင္းထဲမွလက္ကို ထုတ္ႏိုင္မည္ဟု နားခ်ခဲ႔ရသည္။ ေလာဘသည္ ခက္ထန္သည့္ အ႐ွင္သခင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေဒသနာက်မ္းကိုျပဳစုသည့္ ပညာ႐ွိဆရာႀကီးက လက္သင္ခန္းစာႏွင့္ ထိုသင္ခန္းစာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေၾကာင္းကို မည္သို႔ေျပာထားသည့္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထား သည္။ သုခမိန္ႀကီးက လူပ်င္းႏွင့္ ေလာဘႀကီးသူ လူႏွစ္ဦးကို ႏိႈင္းယွဥ္ထားၿပီး သူတို႔၏ကြဲျပားျခားနားမႈ ကိုလည္း ေရးသားထားသည္။ ‘‘မိုက္ေသာသူသည္ မိမိလက္ခ်င္းပိုက္ထား၍ မိမိအသားကို စားတတ္၏။ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင႔္ယွဥ္လ်က္ လက္တစ္ဆုပ္တည္းေသာ ဥစၥာသည္ ပင္ပန္းစြာလုပ္ျခင္း၊ ေလကို က်က္စားျခင္းႏွင့္ယွဥ္လ်က္ လက္ႏွစ္ဖက္ ျပည့္ေသာ ဥစၥာထက္ သာ၍ေကာင္း၏’’ (၄း၅-၆)။ လူပ်င္းသည္ မိမိကိုယ္ကို ပ်က္စီး ေစသည့္တိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲသကဲ့သို႔ ဥစၥာစည္းစိမ္ေနာက္လိုက္သူမ်ားက သူတို႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ‘‘အဓိပၸာယ္မရွိ – အနတၱအမႈ၊ အလြန္ပင္ပန္းေသာအမႈ ျဖစ္၏’’ဟု သိလာၾကသည္ (း၈)။

သုခမိန္ႀကီး၏အဆိုအရ ေလာဘတႀကီးႏွင့္ဆုပ္ကိုင္သည့္အရာမ်ားကို လြတ္ခ်လိုက္မွ၊ စိတ္ေလ်ာ့လိုက္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္အရာ၌ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲမႈကို ႐ွာေတြ႕ႏိုင္မည္။ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာအရာအျဖစ္ အျမဲရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈမိန္႔ၾကားသကဲ့သို႔ ‘‘လူသည္ ဤစၾကဝဠာကို အႂကြင္းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက္၀ိညာဥ္႐ံႈးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူး ႐ွိသနည္း’’(မာ ၈း၃၆)။ REMI OYEDELE