ဇယ္ဗီးယား ၏ ပထမဆံုး အလုပ္အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ျပင္ဆင္ရာ ကၽြန္မ၏ခင္ပြန္း အယ္လင္ က သားကို သူ၏အနာဂတ္အလုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ၿပီး အင္တာဗ်ဴးၿပီးမွ ေပးရန္ ေက်းဇူးတင္ကဒ္မ်ားပါသည့္ အထုပ္တစ္ထုပ္ ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူက အလုပ္သမား ငွားရမ္းမည့္ အလုပ္႐ွင္သဖြယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီး သူ၏ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ မန္ေနဂ်ာအေတြ႕အၾကံဳကို သံုးကာ ဇယ္ဗီးယား ကုိ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသည္။ ႏွစ္ေယာက္သား အစမ္းေမးျမန္းေျဖဆိုၿပီးေနာက္ ဇယ္ဗီးယား က သူ႔ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖိုင္တြဲလိုက္သည္။ အေဖျဖစ္သူက ေက်းဇူးတင္ကဒ္ကို သတိေပးရာ သူက ၿပံဳးလ်က္ ‘‘သား သိပါတယ္။ စိတ္ရင္းမွန္နဲ႔ ေက်းဇူးတင္တဲ့ စာတိုေလးက ကၽြန္ေတာ္ကို အျခား အလုပ္ေလွ်ာက္သူေတြနဲ႔ ျခားနားေစမွာ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ျပန္ေျပာခဲ့သည္။

မန္ေနဂ်ာမွ ဇယ္ဗီးယား ကို အလုပ္ခန္႔ေၾကာင္း ဖုန္းဆက္လာေသာအခါ သူက ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုး ေသာ လက္ျဖင့္ေရးသားထားသည့္ ေက်းဇူးတင္ကဒ္ေလးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာျခင္းက တည္ျမဲသည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ဆာလံက်မ္းတြင္ ဆာလံဆရာမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ဆုေတာင္းၿပီး ေက်းဇူး သိေသာစိတ္ျဖင့္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ဆာလံ က်မ္းေပါင္း
၁၅၀ က်မ္း႐ွိျငားလည္း ဤအပိုဒ္ငယ္ေလးႏွစ္ပိုဒ္မွာ ေက်းဇူးတင္သည့္ သတင္းစကားကို ထင္ဟပ္ျပသည္။ ‘‘အို ထာဝရဘုရား၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ အံ့ဖြယ္ေသာအမႈေတာ္ ႐ွိသမွ်တို႔ကို ျပၫႊန္ပါမည္’’ (ဆာ ၉း၁-၂)။

ဘုရား၏အံ့ၾသဖြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ဘယ္ခါမွ မဆံုးႏိုင္ေသာ္လည္း ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ စတင္ကာ စိတ္ရင္းႏွင့္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါ။ ဘုရား႐ွင္အား ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ ျပဳခဲ့ သည့္အရာႏွင့္ ျပဳေပးဦးမည္ဟု ကတိေပးသည့္ အရာအားလံုးတို႔အတြက္ အသိမွတ္ျပဳ ဝန္ခံလ်က္ ေက်းဇူးသိေသာစိတ္ျဖင့္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအသက္တာ ဘဝ႐ွင္သန္မႈ ပံုစံကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ XOCHITL DIXON