နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဂို႐ွန္အရပ္႐ွိ ဒိန္ခဲထုတ္လုပ္သူ အယ္လင္ဂလပ္စ္ေတာ့ဖ္ က သူ၏ႏွစ္ခ်ဳိ႕ဒိန္ခဲ ထုတ္လုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္၊ ဒိန္ခဲ၌အရသာထည့္ပံု၊ ဒိန္ခဲမ်က္ႏွာျပင္ အေနအထား ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ယူက်ဴ႕ ဗီဒီယို၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ မပို႔ေဆာင္မီ ဒိန္ခဲအတံုးတိုင္းကို ေျမေအာက္ခန္းလိႈဏ္ဂူထဲရွိ စင္ေပၚတြင္ ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္အထိ ထားထားရသည္။ ဤစိုထိုင္းဆ႐ွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဒိန္ခဲမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ ရသည္။ ‘‘စစ္မွန္တဲ့ အရသာနဲ႔ ေကာင္းတဲ့ဒိန္ခဲတစ္တံုးျဖစ္လာေအာင္ မွန္ကန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ႐ွိေနဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားၾကရတယ္’’ဟု ဂလပ္စ္ေတာ့ဖ္ က ႐ွင္းျပသည္။

ဂလပ္စ္ေတာ့ဖ္ က သူထုတ္လုပ္သည့္ဒိန္ခဲကို အေကာင္းဆံုး အရသာ႐ွိေစလိုသည္။ သူ႔စိတ္ဆႏၵက သူ႔သားသမီးမ်ား အသီးသီးၿပီး ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာ ေအာင္၊ သူ႔သားသမီးမ်ား၏ ‘‘စစ္မွန္ေသာ အလားအလာ’’ ရွိသည့္အတိုင္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္လိုသည့္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေဇာအဟုန္ကို အမွတ္ရေစသည္။ တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလုက ဤျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္မႈျဖစ္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ ပါဝင္သူမ်ားကို တမန္ေတာ္မ်ား၊ ပေရာဖက္မ်ား၊ သာသနာျပဳမ်ား၊ သင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္(ဧ ၄ း၁၂)။ အထက္ပါ ဆုေက်းဇူး႐ွိသူမ်ားသည္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးစီ၏ ႀကီးထြားမႈကို လံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္ၿပီး အေစခံအမႈေဆာင္ၾကရန္ ခြန္အားေပးတိုက္တြန္းႏိုင္သည္ (အပိုဒ္ငယ္ ၁၁ တြင္ ‘‘ဓမၼဆရာအမႈကို ျပဳတတ္မည့္ အေၾကာင္း’’ ဟု ဆိုထားသည္)။ ပန္းတိုင္မွာ ‘‘ငါတို႔႐ွိသမွ်သည္ … ခရစ္ေတာ္၏ျပည့္စံုျခင္း ပမာဏ အရပ္တည္းဟူေသာ ႀကီးရင့္ေသာလူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ၾက’’ရန္ ျဖစ္သည္ (း၁၃)။

သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္ ရင့္က်က္ႀကီးထြားေစျခင္း ျဖစ္စဥ္္၌ မိမိကုိယ္ကို အပ္ႏွံပါက ဝိညာဥ္ေရး၌ ႀကီးထြားတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာတြင္ ဘုရား႐ွင္ခန္႔အပ္ထားသူမ်ား၏ ၫႊန္ၾကားမႈအတိုင္း ခံယူ လိုက္ေလွ်ာက္လ်က္၊ အေစခံရန္ ကိုယ္ေတာ္ ေစလႊတ္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သာ၍ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ LINDA WASHINGTON