တစ်ခါတစ်ရံ၌ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုလျှောက်လိုက်ရန် ခက်ပါသည်။ ကိုယ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ကို မှန်ရာကို လုပ်ရန်ပြောသည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခကို မြည်တမ်းမှုမရှိဘဲ သည်းခံခိုင်းသည်။ ဂွကျလှသည့် လူများကို ချစ်ခိုင်းသည်။ “မလုပ်သင့်ဘူး” ဟုပြောသည့် အတွင်းမှအသံကို နားထောင်လိုက်နာရန်၊ မလိုက်လိုသည့်လမ်းကို လိုက်ရန်ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်နေ့တာလုံးတွင် “အို ငါ့ဝိညာဥ်၊ နားထောင်ပါ။ ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါ။ သခင်ယေရှု စေခိုင်းသည့်အရာကို ပြုပါ”ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို သတိပေးမှဖြစ်ပါမည်။

“ငါ့ဝိညာဥ်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ငြိမ်ဝပ်စွာနေတတ်၏” ဟု ဆာ ၆၂:၁ နှင့် ၆၂:၅ တွင် တူညီစွာ ဖော်ပြထားသော်လည်း ခြားနားမှုရှိသည်။ ပထမတွင် ဒါဝိဒ်က သူ့စိတ်အကြောင်းကို ပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယတစ်ခေါက်တွင်မူ သူ့စိတ်ကို သူဆုံးမပြောဆို နေခြင်းဖြစ်သည်။အခန်းငယ် ၁ မှ”ငြိမ်ဝပ်စွာနေတတ်၏” ဟူသည့်အချက်မှာ သံန္နိဌာန်ချထားသည့် စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး အခန်းငယ် ၅ တွင် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသတိရရန် သူ့စိတ်ဝိညာဥ်ကိုဒါဝိဒ်နှိုးဆော်နေခြင်းဖြစ်သည်။

ဒါဝိဒ်သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို အကြွင်းမဲ့ဝန်ခံလျက် ငြိမ်ဝပ်စွာနေရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ထိုသို့နေရန် စေစားချက် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့နေရန် ဘုရားရှင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းထားသည်။ “အကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။ ကိုယ်တော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသော” (လု ၂၂:၄၂)ဟု ဝန်ခံလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။ ဘုရားရှင်ကို သခင်အဖြစ်ဦးထိပ်ထားပြီး အနက်ရှိုင်းဆုံးသော ကျေနပ်မွေ့လျော်ရာ အရင်းအမြစ် အဖြစ် ရွေးချယ်ဝန်ခံသောအခါ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပထမဦးစားပေးနှင့် အမြင့်ဆုံးသောစေစားချက်ဖြစ်သည်။ ဆာလံဆရာက “ကိုယ်တော်၏အလိုကို ဆောင်ရာ၌ အကျွန်ုပ်သည် အားရဝမ်းမြောက်ပါ၏” (ဆာ ၄၀:၈)ဟု ဆိုခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ “မျှော်လင့်ခြင်းသည် အထံတော်ကသက်ရောက်” သောကြောင့် (၆၂:၅) ဘုရားရှင်ထံမှ မစမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အစဥ်တောင်းခံရပါမည်။ တောင်းခံလျှင် ကိုယ်တော်ကယ်နှုတ်မည်။ ကိုယ်တော် မပြုပေးသော၊ မလုပ်ပေးနိုင်သောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန် ဘုရားရှင်သည် ဘယ်သောအခါမှ မတောင်းဆိုပါ။