ေယရွုေနာက္လိုက္ဖို႔ သင္အသင့္ျဖစ္ၿပီလား။

ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ သင့္အတြက္ ကားတိုင္ေပၚမွာ ေယရွုအေသခံခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ႔ကိုသခင္၊ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ရဲ့သားေတာ္ ေယရွုကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လက္ခံေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္တိုင္ေျပာျပနိုင္မဲ့ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ ေနရာကို ရွာပါ။ ဘုရားသခင္က အျမဲတမ္း နားေထာင္ေနပါတယ္။ သင္လုပ္ရမွာက သင့္ေရွ႕မွာ သူရွိေနသလိုမ်ိဳး သူ႔ကိုစကားေျပာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ သင္နဲ႔အတူ ဆုေတာင္းဖို႔ ခရစ္ယာန္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ရွာၿပီး သက္ေသခံပါ။

အဓိကအခ်က္ေတြကို သင္သိရေအာင္ ေအာက္မွာ ဆုေတာင္းခ်က္ကေလးကို ေဖာ္ၿပ ေပးထားပါတယ္။ စကားလုံးေတြက လမ္းညႊန္ေပး႐ုံပါဘဲ။ အေရးႀကီးတာက သင့္စိတ္ႏွလုံးပါ။ သင္ဘယ္ေလာက္ ရိုးသားပြင့္လင္းရင္းႏွီးမွု ရွိသလဲဆိုတာက ဘုရားသခင္အတြက္ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ကၽြန္ုပ္ျပစ္မွားမိခဲ့ပါတယ္။
ေယရွုဟာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ့သား ျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ုပ္အတြက္ ကားတိုင္ေပၚမွာ သူအေသခံခဲ့ၿပီး အဲဒါကိုသက္ေသျပဖို႔ အတြက္ သူရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ုပ္ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကိုယ္ေတာ္က ကၽြန္ုပ္ကို အျပည့္အဝခြင့္လႊတ္ဖို႔နဲ႔ ထာဝရအသက္ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းတာကို ကၽြန္ုပ္ ယခု လက္ခံပါတယ္။
ကၽြန္ုပ္ရဲ့ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ေတာ့္ ထံမွ လက္ေဆာင္အျဖစ္ လက္ခံပါတယ္၊ သူ႔ေနာက္ကို ကၽြန္ုပ္လိုက္လိုပါတယ္။

 

<<ျပန္ဖတ္ရန္ l ဆက္ဖတ္ရန္>>

 

စာမူအားလံုးဖတ္ရန္ ဘ၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။