အမ်ိဳးအစား  |  Uncategorized

မတည္ၿငိမ္ေသာ ေနာက္လိုက္မ်ား

လူထု၏ အျမင္သေဘာထားက ေျပာင္းလြယ္ပါဘိ။ ပႆခါပြဲ ခံယူရန္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ သခင္ေယ႐ႈႂကြလာရာ တစ္ၿမိဳ႕လံုးက သူ႔ကို ဘုရင္အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ ႀကိဳဆိုခဲ႔သည္ (ေယာ ၁၂း ၁၃)။ သို႔ေသာ္ ထိုသီတင္းပတ္အကုန္တြင္ သူ႕ကုိ ကားတင္ သတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႔ၾကသည္ (၁၉း ၁၅)။
ကၽြန္မလည္း ထုိပရိသတ္ထဲတြင္ မိမိ ကိုယ္ကို ထည့္တြက္ရပါမည္။ အားကစားပြဲ၌ ႏိုင္ေနသည့္ အသင္းကို အားေပးရန္ႏွစ္သက္ျပီး ထိုအသင္း႐ႈံးေတာ့မည္ဆိုပါက ကၽြန္မလည္း စိတ္ယိုင္လာေတာ့သည္။
စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ လႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ား ၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားရန္ ကၽြန္မ ဝါသနာပါသည္။ ထုိလႈပ္ရွားမႈက အျခားတစ္ေနရာသို႔ ခ်ဥ္းနင္းသြားလွ်င္ ကၽြန္မက အျခားလႈပ္ရွားမႈသို႔ စိတ္ေျပာင္းသြားသည္။ ကုိယ္ေတာ္က မျဖစ္ႏိုင္ေသာအမႈမ်ားျပဳစဥ္ ေနာက္ေတာ္ လိုက္ရျခင္းကို ႏွစ္ၿခိဳက္ရျပီး၊ ကိုယ္ေတာ္ကခက္ခဲေသာ အမႈတစ္စံုတစ္ခုျပဳရန္ ေစခိုင္း လွ်င္ ကၽြန္မကုတ္ေခ်ာင္းကုတ္ေခ်ာင္း ျဖစ္သြားသည္။ လူူပရိသတ္ၾကား၌ အမ်ားႏွင့္…

ကုိယ္က်ိဳးနည္းေစသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္

ဇာတ္လမ္းတစ္ခုတြင္ အဓိက
ဇာတ္ေကာင္ မင္းသားကို က်႐ႈံးေစသည့္ အက်င့္စ႐ိုက္ တစ္ခုခုကို ကိုယ္က်ိဳးနည္းေစ သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ဟုေခၚသည္။အသက္ ၁၆ ႏွစ္၌ ယုဒဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ၾသဇိမင္း၌ ထုိ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည္။ သူသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထာဝရဘုရား၏မ်က္ႏွာကို ရွာခဲ႔ၿပီး ထိုသို႔ျပဳသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေပးခဲ႔သည္။ 'ထိုသို႔ တန္ခိုးႀကီးေအာင္ အထူးသျဖင့္ မစျခင္းကို ခံရသည္ျဖစ္၍ သတင္းေတာ္သည္ အႏွံ႔အျပား ေက်ာ္ေစာ၏' (၆ရာ၂၆း၄-၅)။ “ၾသဇိမင္းသည္ တန္ခိုးႀကီး ေသာအခါ ကုိယ္အက်ိဳး နည္းေအာင္ ေထာင္လႊားေသာ စိတ္ထသျဖင့္” (း၁၅-၁၆) အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္။
ၾသဇိမင္းသည္ ေပၚေပၚထင္ထင္ပင္ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွား၍ မီး႐ႈိ႕ရာယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ နံ႔သာေပါင္းကိုမီး႐ႈိ႕ျခင္းငွာ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္ ထဲသို႔ ဝင္ေလ၏(း၁၆)။ မာန္ေထာင္လႊားျခင္းေၾကာင့္ ဘုရား၏ပညတ္ခ်က္က အျခားသူအတြက္ျဖစ္ၿပီး…

ၿငိမ္ဝပ္လ်က္ ေနၾကေလာ့

ကၽြန္ေတာ့္၏ မိတ္ေဆြ“အဲလ္ လူးဝစ္” သည္ ထူးထူးျခားျခားဘဝကို လိမၼာစြာ ႐ႈျမင္ တတ္သူ ျဖစ္သည္။ သူ႕ကို “ေနေကာင္းလား” ဟု ႏႈတ္ဆက္လွ်င္“ေကာင္းတယ္” ဟုျပန္ေျဖ မည္ဟုထင္လည္း သူက “ကို္ယ္ေတာ္႔ကို ေခၚႏိုးရတယ္” ဟုေျဖသည္။ “ဘာအဓိပၸာယ္ လဲ”ဟုေမးရာ၊ သူက “က်မ္းစာ မဖတ္ဘူးလား” ဟု ေနာက္ေျပာင္ရင္း “တပည့္ေတာ္ေတြ ဒုကၡေရာက္တဲ႔အခါ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေခၚႏိုးရ တယ္ေလ၊ ကၽြန္မလည္း ကိုယ္ေတာ္ဆီ ေျပးရ တာပဲ” ဟု ရွင္းျပသည္။
ေျပးစရာမရွိ ဒုကၡျပႆနာထဲ ေခ်ာင္ပိတ္သည့္ အေျခအေန၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္တတ္သနည္း။ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္ မုန္တိုင္းထဲရွိေနစဥ္ တပည့္ေတာ္တို႔ သခင့္ထံ ခ်ဥ္းကပ္သကဲ႔သို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေယ႐ႈဆီသို႔ ေျပးေကာင္းေျပးမည္ (မာ ၄း ၃၅ - ၄၁)။ သို႔ျငားလည္း တစ္ခါတစ္ရံ၌ လက္တံု႔ျပန္ရန္…

ဘုရားသခင့္ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေဖာ္ျပျခင္း

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကေလးဘဝကပင္ ဘတ္စကတ္ေဘာ ဝါသနာအိုးျဖစ္ၿပီး “ဒက္ထြိဳက္ တုိင္းဂါးစ္” အသင္းကို အထူး အားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီကၿပိဳင္ပြဲ ရာသီတြင္ တိုင္းဂါးစ္အသင္း၏ကစားပံု ညံ့ဖ်င္းၿပီး၊ ၿပိဳင္ပြဲအစမွာပင္ စံခ်ိန္က်ခဲ႔၍ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္စိတ္ပ်က္ၿပီး ေနမထိ ထိုင္မသာ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ ေနသာထိုင္သာရွိေအာင္ ၄ ရက္မွ် “တိုင္းဂါးစ္” အသင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာမွ နားမေထာင္ဘဲ ေနလိုက္သည္။
ထိုေလးရက္အတြင္း မိမိအကၽြမ္းဝင္ စြဲလန္း ေသာအရာကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ဆင္ျခင္မိသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔စြန္႔လႊတ္ရန္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိသည့္ အခ်ိန္ရွိတတ္ပါသည္။
ဥပမာ - မိမိကိုလႊမ္းမိုးေနသည့္ ကိစၥတစ္ခုခု၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါဝင္ ပတ္သက္ေနၿပီး ထိုကိစၥကို ကန္႔သတ္ရပ္တန္႔လုိက္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ သေဘာေပါက္သည္ (၁ ေကာ ၆း ၁၂)။ သို႔မဟုတ္…

ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔မႈ အစစ္အမွန္

အဲရစ္သည္ လူေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရဲအရာရွိတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ႕အလုပ္ဝတၱရား မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ကြက္ေဒသအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္ဟု ခံယူသည္။ ဘာပဲ ေပးဆပ္ရ ေပးဆပ္ရ အႂကြင္းမဲ႔သႏၷိ႒ာန္ခ်ထား သည္။ ဤစိတ္ဆႏၵရွိေၾကာင္း သူ၏ ေလာ႔ကာ ဗီဒိုတံခါးေပၚ၌ ကပ္ထားသည့္ ေယာ ၁၅း၁၃ က်မ္းပိုဒ္က သက္ေသျဖစ္သည္။
ထိုက်မ္းပိုဒ္၌ “ကိုယ္အေဆြတို႔အဘို႔ အလိုငွာ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္ သာ၍ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မွ် မရွိ” ဟု သခင္မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။ ထိုစကားလံုး မ်ားက အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္စိတ္ကူးသက္သက္မဟုတ္ပါ။ ရဲအရာရွိတစ္ဦးအေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း အသက္ေပးရသည္အထိ အဲရစ္၏ခံယူခ်က္က အသက္ ကိုပင္ ရင္းလိုက္ရပါသည္။ ၄င္းသည္ မွန္ေသာ ႏွလံုးသား၏ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔မႈ အစစ္ အမွန္၊ တကယ့္ဘဝကို ေဖာ္ထုတ္ ျပသျခင္းျဖစ္သည္။
ေယာ ၁၅း၁၃ မွ ေလးနက္ေသာစကားကို မိန္႔ၾကားၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း၌ပင္ သခင္ေယ႐ႈက လက္ေတြ႕သက္ေသျပခဲ႔သည္။ အထက္ခန္း၌ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္း အေၾကာင္းေျပာၿပီး…

ေက်းဇူးခံရသူ

ေရာဘတ္ ေရာ္ဘင္ဆန္ (၁၇၃၅-၁၇၉၀) သည္ လူငယ္ဘဝက သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာရွာ ရန္ျဖစ္ရျခင္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး ထိုဘဝ၌ က်င္လည္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ (မ ၃း၇)က်မ္းခ်က္ အေျချပဳသည့္ ဆရာႀကီးေဂ်ာ့ဝိႈက္ဖီး၏ တရားေဟာခ်က္ကုိ နာခဲ့ရၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းကုိ သူလုိ အပ္ေၾကာင္း သိရွိဝန္ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ဘုရား သခင္က ေရာ္ဘင္ဆန္၏အသက္တာကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီးေနာက္ သူသည္ တရားေဟာ ဆရာတစ္ပါးျဖစ္လာသည္။ သူသည္ အေက်ာ္ ၾကားဆံုး “မဂၤလာဆုေပါင္းျဖစ္ပြားရာ”ဟူသည့္ သီခ်င္းအပါအဝင္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားစြာကုိ ေရးသားခဲ့သည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚထားသည့္ ဘုရားသခင္၏ အံ့ဖြယ္ေက်းဇူးေတာ္ အေၾကာင္း မၾကာမီက ဆင္ျခင္ရင္း အထက္ပါ ဓမၼေတး၏ေနာက္ဆံုးအပုိဒ္ကုို ဆင္ျခင္မိသည္။ “ေက်းဇူးေတာ္သည္ ထူးျမတ္လြန္ေလ၊ .... ေက်းဇူးရွင္၊ထုိေက်းဇူး အားျဖင့္ ကၽြႏု္္ပ္စိတ္ကုိ ေႏွာင္ေစခ်င္” ဟူသည့္ စာသားေၾကာင့္ ရွင္ေပါလု၏…

မုန္တုိင္းၾကား၌ သြားလာေမာင္းႏွင္ျခင္း

ပင္လယ္နီေဒသ(ယခု အီသီယုိးပီးယား) မွ Axum ေရွးလူတုိ႔သည္ မုိးရာသီေလျပင္း မုန္တုိ္င္းေၾကာင့္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ၌ ေလွ၊ သေဘၤာမ်ား အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ သြားႏုိင္ ေၾကာင္းေလ့လာသိရွိခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေလျပင္းမုန္တုိင္းကုိ ေၾကာက္ေနျခင္းထက္ မုန္တုိင္းထဲတြင္ ေလွသေဘၤာမ်ားကုိ မည္သို႔ ေမာင္းႏွင္ရမည္ကုိ သူတို႔သင္ယူသိရွိခဲ့သည္။
ဆာလံ ၁၀၇ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ မုိးသက္မုန္တုိ္င္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ထုိမုန္တုိ္င္း မ်ားၾကားတြင္ သြားလာႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္္ုပ္တုိ႔ကုိ အကူအညီေပးကာ လမ္းၫႊန္ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္ မူေၾကာင္း အံ့ဖြယ္သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္ကုိ ေတြ႔ရ သည္။ “အမိ္န္႔ေတာ္ရွိ၍ ေလျပင္းမုန္တုိင္း တုိက္သျဖင့္ လိႈင္းတံပုိးတို႔ကုိ ထေစ၏။ ... (သူတုိ႔သည္) ဆင္းရဲခံရေသာအခါ ထာဝရ ဘုရားကုိ ေအာ္ဟစ္၍ ဆင္းရဲဒုကၡထဲက ထုတ္ေဆာင္ေတာ္မူ၏” (း၂၅၊၂၈)။
ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္ ဘုရားေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းသည္က်မ္းစာ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ေဟျဗဲ ၁၁ တြင္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေလ့က်က္ရန္…

ေကာင္းကင္ျပည္

အထက္တန္းေက်ာင္းသူဘဝက ကၽြန္မ၏ အခင္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းႏွင့္အတူ ေန႔လည္ခင္း အခ်ိန္တြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ျမင္းစီးထြက္ ခဲ႔သည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ သုိေလွာင္႐ံုလမ္းသုိ႔ ျမင္းမ်ားကုိ ဦးတည္လုိက္ေသာအခါ ၄င္းတုိ႔မွာ ဒုံုးပ်ံႏွစ္စင္းအၿပိဳင္သြားသကဲ့သုိ႔ တစ္ဟုန္ထုိး ေျပးေတာ့သည္။ ျမင္းမ်ားမွာ ၄င္းတုိ႔၏ အစာစားခ်ိန္၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရမည့္ အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီကုိ သိရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤသုိ႔ ဒုန္းစိုင္း ေျပးျခင္းျဖစ္သည္။
ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဘုရားရွင္ေကာင္းခ်ီးေပးထားသည့္ အိမ္ေထာင္၊ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ား၊ အလုပ္ အကိုင္ေကာင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေလာက၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနေသာ္လည္း ကၽြန္မတုိ႔၏ ေနအိမ္အစစ္အမွန္မွာ ေကာင္းကင္ဘံုျဖစ္သည္ (ဖိ ၃း၂၀)။ က်မ္းစာ၌လည္း “အထက္အရာ” ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ အားေပးသည္ (ေကာ ၃း၁-၂)။ “အထက္အရာ” ဟုဆုိရာ၌ ဘုရားသခင္ ထာဝရတည္ရွိျခင္း (ဗ်ာ ၂၂း၃-၅)၊ မကုန္ဆံုးႏုိင္ေသာ ၿငိမ္ဝပ္ခ်မ္းသာျခင္း (ေဟၿဗဲ ၄း၉)၊ ထာဝရတည္ၿမဲေသာအေမြေတာ္ (၁…

အေကာင္းဆံုးသုိးထိန္း

အုိင္ဒါဟုိရွိသုိးထိန္းမ်ားသည္ ေႏြရာသီ တြင္ ကုန္းျမင့္ပုိင္းရွိ စားက်က္မ်ား၌ သုိး ေက်ာင္းရန္ ေႏြဦးအခ်ိန္၌ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ သုိးမ်ားကုိ ေျမနိမ့္ပုိင္းမွ ေတာင္ေပၚသုိ႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းရသည္။
လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က ကၽြႏု္္ပ္တုိ႔ဇနီး ေမာင္ႏွံသည္ ေတာင္ေပၚစားက်က္တစ္ခုတြင္ သုိးတစ္အုပ္ကုိ ေတြ႕ခဲ႔သည္။ ေခ်ာင္းအနီး ဆိတ္ၿငိ္မ္ေသာစားက်က္၌ အစာစားေနသည့္ သုိးမ်ားကုိ ၾကည့္ရင္း ဆာလံ ၂၃ ကုိပင္ အမွတ္ရလုိက္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ သုိးထိန္းကုိ မေတြ႕ရပါ။ သုိ႔ေသာ္ သုိးအခ်ိဳ႕က သုိးအုပ္မွကဲြၿပီး ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ ေတာင္ၾကားဖက္သုိ႔ ေရာက္လု ေရာက္ခင္တြင္ ေတာင္ေပၚမွ ေလခၽြန္သံၾကား၍ လွည့္ပတ္ၾကည့္လုိက္ရာ၊ ေတာင္ အျမင့္ပုိင္း၌ထုိင္ကာ သုိးမ်ားကုိ မျပတ္ၾကည့္႐ႈေနသည့္ သုိးထိန္းႏွင့္ ၄င္း၏ေဘး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ၌ သုိးထိန္းေခြး ၃ ေကာင္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ သုိးထိန္း၏ အခ်က္ျပေလခၽြန္သံကုိ သိသည့္ေခြးမ်ားက အုပ္စုကဲြသြားသည့္ သုိးမ်ားကုိ အုပ္စုထဲ ျပန္ေမာင္းသြင္းသည္။…

လြတ္သြားေသာအစာတစ္နပ္

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အစားအစာသည္ လုိသည္ထက္ပုိအေရးႀကီးၿပီး အံ့ဖြယ္ေလာက စည္းစိမ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ အလြန္ဗုိက္ဆာေန ခ်ိန္ဆုိလွ်င္ စားခ်င္စဖြယ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ထမင္းပဲြ၌ ထုိင္လုိက္ရလွ်င္ ေက်နပ္ပါဘိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရတြင္းအနီး ရွမာရိအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ စကားေျပာေနသည့္ေယ႐ႈထံ တပည့္ေတာ္မ်ား ဗုိက္ဆာဆာႏွင့္ ေရာက္လာသည့္ ျမင္ကြင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေယာင္မိသည္။ တပည့္ေတာ္ မ်ားက “အရွင္၊ အစာသံုး ေဆာင္ပါ” ဟုဆုိလွ်င္ ေယ႐ႈက “သင္တုိ႔မသိ ေသာစားစရာသည္ ငါ၌ရွိသည္” ဟုျပန္ေျဖခဲ့ သည္။
တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔မျမင္ရ သည့္အစာေၾကာင့္အေတြးမ်ားၿပီး ေခါင္း႐ႈပ္သြားမလား။ ထုိေရတြင္း၌ ထူးထူး ျခားျခား ဘာျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ သူတို႔နားမလည္၊ ေကာင္းကင္ဘံုအဖက သူ႔ကို ကမၻာေျမသို႔ေစလႊတ္ကာ အလုိေတာ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ သူ၏အမႈေတာ္ၿပီးစီးေစျခင္း အမႈသည္ ေယ႐ႈအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ သူသာေပးႏုိင္သည့္ ရွမာရိ အမ်ိဳးသမီး၏ဝိညာဥ္ေရး လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္သာ သခင္အာ႐ံုစုိက္ ခဲ့သည္။
လတ္တေလာလုိအပ္ခ်က္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အလြယ္တကူလြမ္းမုိးေန တတ္သည္။…