ဆက်သွယ်ရန်

OUR DAILY BREAD MINISTRIES MYANMAR

No. 1 Saw Tay Lane, U Loo Nee Street,
Kayin National Quarter,
Kyeemyindaing Township, Yangon, Myanmar.

TEL : (+95-1) 8210795, (+95) 94 2649 2017

Email: myanmar@odb.org