ယုဒ႐ွကာ႐ုတ္ – အေမွာင္၏သား

ယုဒ႐ွကာ႐ုတ္ မည္သို႔မ်ား ျဖစ္သြားပါသနည္း။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အနီးဆုံးတြင္ (၃)ႏွစ္တာ အတူေနထိုင္သြားလာခဲ့သူျဖစ္ပါလ်က္ သူ၏အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ ခရစ္ေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ သစၥာေဖာက္ရက္ႏိုင္ရသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာသင္ယူမႈတြင္ ယုဒ႐ွကာ႐ုတ္အေၾကာင္းသည္ အေရးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အက်ဳိးအလို႔ငွာ သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ အိပ္မက္မ်ား၊ မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ သူ႔ကို၀န္းရံခဲ့ေသာ အေမွာင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတြက္ အသိတရားအလင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းႏွင့္ေနာင္တမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္၏ေမတၱာႏွင့္ နီးကပ္ေစခဲ့သည္။

ယုဒ႐ွကာ႐ုတ္၏ အသက္တာအေၾကာင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌႐ွိေသာ လူ႔ဇာတိအားနည္းမႈကိုလည္းေကာင္း၊ အလင္းထဲ၌ပင္ ပုန္းကြယ္တည္႐ွိေနေသာ အေမွာင္၏အႏၲရာယ္ကိုလည္းေကာင္း နားလည္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေၾကာင္း Our Daily Bread Ministries သုေတသန အယ္ဒီတာဆရာၾကီး ဒဲနစ္ ဖစ္႐ွာ က ယုဒ႐ွကာ႐ုတ္ – အေမွာင္၏သား တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။