၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းအစီအစဥ္

ေလာကီဘ၀အသက္တာက ပ်ားပန္းခတ္အလုပ္မ်ားေျမာင္စဥ္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ အားျဖည့္လန္းဆန္းေစျခင္းကို သင္လိုအပ္ပါသည္။ ဇူလိုင္လ၌ျပဳလုပ္မည့္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း အစီအစဥ္သို႔ လာေရာက္ပါ၀င္လ်က္ ဘ၀အသက္တာ၏စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ခြန္အားသစ္မ်ားေတာင္းခံကာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အျမင္သစ္ျဖင့္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ကို ဖြင့္ျပခြင့္ေပးပါ။

အားျပည့္တက္ႂကြရွင္သန္ေသာခရစ္ယာန္အသက္တာ - တမန္ေတာ္၀တၳဳမွ သင္ခန္းစာ

ေယာ ၁၀း၁၀ တြင္ သခင္ေယ႐ႈကတိျပဳထားသည့္ “အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာအသက္တာ” ကို မည္သို႔ ရယူႏိုင္မည္နညး္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳကို အတူတကြေလ့လာလ်က္ အေျဖရွာရန္ လာေရာက္ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။

ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ အဂ်စ္သ္ ဖါနန္ဒိုႏွင့္အတူ တမန္ေတာ္၀တၳဳကို ေလ့လာလ်က္ အားျပည့္တက္ႂကြေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏အဓိပၸာယ္ကို ရွာေဖြလိုက္ပါ။

ျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္၊ ေနရာ ႏွင့္ အခ်ိန္

ဇူလုိင္လ (၉) ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ ညေန (၄း၃၀) နာရီိ၊ စိန္ဂၽြန္း အဂၤလီကန္ဘုရားေက်ာင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕။

ဇူလုိင္လ (၁၀) ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ မနက္ (၁၀) နာရီ၊ ဇိအုန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။

ဇူလုိင္လ (၁၂) ရက္၊ ၾကာသာပေတးေန႔၊ ေန႔လည္ (၁း၃၀) နာရီ၊ ရွင္မႆဲကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

 

အာရွ ေရခံေျမခံယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း

ႏို႔ထိန္း(မိခင္)သည္ မိမိသူငယ္တို႔ကို ေကၽြးေမြးျပဳစုသကဲ့သို႔ ``(၁သက္ ၂း၇) အသင္းေတာ္ကို ျပဳစုခဲ့သည့္ရွင္ေပါလုထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိရယူႏိုင္ မည္နည္း။ ၎သင္ခန္းစာမ်ားကို အာရွေရခံေျမခံႏွင့္အညီ မည္သို႔ဆီေလ်ာ္ေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူတကြ အေျဖကို ေလ့လာရွာေဖြၾကရန္ အားလံုးကုိ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေ၀မွ်ျခင္း(သို႔) တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းက အစဥ္မလြယ္ပါ။ ရွင္ေပါလုထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔မည္သည့္သင္ခန္းစာရယူႏုိင္ၿပီး အာရွေရခံေျမခံႏွင့္အညီ မည္သို႔ဆီေလ်ာ္ေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္ကို ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ အဂ်စ္သ္ ဖါနန္ဒိုက ေ၀မွ်ေပးပါမည္။

ျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္၊ ေနရာ ႏွင့္ အခ်ိန္

ဇူလုိင္လ (၁၂) ရက္၊ ၾကာသာပေတးေန႔၊ မနက္ (၁၀) နာရီ၊ လီဆူဓမၼတကၠသိုလ္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

မည့္သည့္အခေၾကးေငြ မွတ္ပံုတင္ေၾကးေပးရန္မလိုပါ။ သင္ႏွင့္အတူလာေရာက္ရန္ သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ေခၚနိုင္ပါသည္။

ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ အဂ်စ္သ္ ဖါနန္ဒိုအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလိုပါက ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

 

BIBLE TEACHING 2018

When life gets busy, what you need is a time of refreshing from the Word of God. Come join us at our Bible teaching events in July, and let God give you a fresh perspective of His Word and new strength to face life’s challenges.

 

A Vibrant Christian Life: Lessons from Acts

Join us in this study of the book of Acts and discover how you can “have life, and have it to the full”, as Jesus promised in John 10:10.

Join Dr. Ajith Fernando on a journey through the book of Acts and discover what it means to live a vibrant Christian life.

Date, Venue and Time

JULY 9 (Mon), 2018: St. John Anglican Church, Toungoo, 4:30pm

JULY 10 (Tue), 2018: Zion Baptist Church, Than Daung Gyi, 10:00am

JULY 12 (Thurs), 2018: St. Matthew Kachin Baptist Church, Pyin Oo Lwin, 1:30pm

 

Discipling in an Asian Culture

Come and discover what we can learn from Paul, who cared for the church like "a nursing mother cares for her children" (1 Thessalonians 2:7), and how we can apply these lessons in an Asian context.

It isn't always easy to share the gospel or disciple someone. Dr. Ajith Fernando will share on what we can learn from Paul and how we can apply it in an Asian context.

Date, Venue and Time

JULY 12 (Thurs), 2018: Lisu Baptist Seminary, Pyin Oo Lwin, 10:00am

There’s no admission charge or registration needed. Invite your friends to come along!

For more information about the speaker, Dr. Ajith Fernando, click here.