ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဇာတ္ေၾကာင္း (Our Story)

၁၉၃၈ တြင္ ဒက္ထ႐ိုက္က်မ္းစာသင္တန္းအမည္ျဖင့္ ဤအမႈေတာ္ကို ေရဒီယိုအစီအစဥ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္မွစ၍ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကို တစိုက္မတ္မတ္နားေထာင္သူ အဖြဲ႕ငယ္ေလးမွသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သမၼာက်မ္းအေျချပဳ စာအုပ္စာေပမ်ားကို အသံုးျပဳသူ ပရိသတ္မ်ား ကမာၻတစ္လႊား လူဦးေရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာအထိျဖစ္လာပါသည္။

ႏွစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပဳစုထုတ္လုပ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာအရင္းအျမစ္အဖံုဖံုကို ထင္ဟပ္ရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမည္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သေဘာေပါက္နားလည္သည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သူျဖစ္သည္ကို လူအမ်ားသိရွိသတိထားမိျခင္းမွာ ေန႔စဥ္ခြန္အား Our Daily Bread ဟူေသာ အမ်ားသံုးေနသည္ ၀တ္ျပဳဆင္ျခင္ျခင္းစာအုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမည္ကို ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္း Our Daily Bread Ministries ဟုေျပာင္းကာ ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏နာမည္ေျပာင္းေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ေသာအမႈေတာ္မွာ မေျပာင္းလဲပါ။ ဘုရားရွင္၏ေမတၱာေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ကမာၻတစ္လႊားရွိလူမ်ားကို ဆက္သြယ္ထိမိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဂိုဏ္းဂဏကို အေျခမခံေသာ ကုသိုလ္ျဖစ္အဖြဲ႕ျဖစ္ကာ၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေထာက္အကူျပဳ အရင္းအျမစ္ သန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ကို ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႐ံုး(၃၅)ခုေက်ာ္ဖြင့္ကာ ႏုိင္ငံ (၁၅၀)တြင္ အမႈေဆာင္ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ ရွိပါသည္။ လူမ်ားဘုရားရွင္ႏွင့္ ဆက္ဆံဆက္သြယ္မႈ တည္ေဆာက္ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္/သံ၊ ဒီဗီဒီ၊ စာအုပ္၊ မိုဘိုင္းအက္(ပ္)၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာစသည္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။

၎သည္ဘုရားရွင္၏သစၥာေတာ္ႏွင့္ သင္သာျဖစ္ပါသည္။

            (၇၅)ႏွစ္ေက်ာ္ ဘုရားရွင္၏ သစၥာေတာ္ႀကီးမားျခင္းကို ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္ျမတ္လုပ္ငန္း ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သက္ေသခံခဲ့ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္၊ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းမ်ားကို ကမာၻတစ္လႊားကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြ၊ သင့္မိသားစု၊ သင္၏မိတ္ေဆြမ်ား၊ သင္၏အသင္းေတာ္ႏွင့္ သင္၏ပံ့ပိုးေပးလွဴမႈမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သေဘာေပါက္ပါသည္။

အေၾကာင္းမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ က႐ုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲရွိ၍ သစၥာေတာ္သည္ ကာလအဆက္ဆက္ တည္ေလသတည္း။ (ဆာ ၁၀၀း၅)