သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား

သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း

ဆရာႀကီးဘီလီဂေရဟမ္ႏွင္႔ ကပ္လ်က္ေဘးခ်င္းယွဥ္ထိုင္ရန္ အခြင္႔အေရးရခဲ႔ခ်ိန္ကို ကၽြႏု္ပ္မေမ႔ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္ဂုဏ္ယူမိေသာ္လည္း သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္ေသာ မည္သည့္ စကားကို ေျပာရမည္နည္းဟု စိုးရိမ္ခ့ဲသည္။ သူ၏အမႈေတာ္ေဆာင္သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ မည္သည့္အရာကို သူအႏွစ္သက္ဆံုးနည္းဟု ေမးကာ စကားစ လိုက္လွ်င္ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ေတြးၿပီး ေမးလိုက္ကာ သမၼတႀကီးမ်ား၊ ဘုရင္၊ဘုရင္မႀကီးမ်ားႏွင္႔ သိကၽြမ္းရခြင္႔လား၊ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဧဝံေဂလိ ေဟာေျပာရျခင္းမ်ားလား ဟု ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေျဖ မ်ားကိုလည္း အဆိုျပဳမိသည္။

ကၽြႏု္ပ္စကားမဆံုးမီပင္ ဆရာႀကီးက ကၽြႏု္ပ္ကို တားၿပီး မဆိုင္းမတြ ေျဖသည္။ ‘‘သခင္ေယ႐ႈနဲ႔ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ျခင္းပဲ။ သခင္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ခံစားရဖို႔၊ သူ႔ရဲ႕ ပညာေတာ္ကို ခံယူရိတ္သိမ္းဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ပို႔ေဆာင္ လမ္းျပဖို႔၊ ဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္အႏွစ္သက္ဆံုး၊ ကၽြန္ေတာ္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းပါပဲဗ်ာ’’ တဲ႔။ ထိုစကားကို ကၽြႏု္ပ္ ခ်က္ျခင္း ယံုလုိက္ၿပီး ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ဆင္ျခင္စရာျဖစ္ခဲ့ၿပီး…

အခ်ိန္ကို ေျပာၾကားျခင္း

‘‘အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား၌ နာရီ႐ွိသည္။ အာဖရိကန္လူမည္းတို႔၌ အခ်ိန္႐ွိသည္’’ ဟု Os Guinness က သူေရးသားသည့္ Impossible People ဆိုသည့္စာအုပ္၌ အာဖရိက စကားပံုကို ကိုးကားရည္ၫႊန္းသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို စဥ္းစားရင္း ‘‘ငါ႔မွာ အခ်ိန္မ႐ွိဘူး’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ႔ျခင္းမ်ားကို ျပန္ဆင္ျခင္မိပါသည္။ အေရးေပၚအလုပ္မ်ား၏ ဖိစီးမႈေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အၿပီးသတ္ လုပ္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ားက ကၽြန္ေတာ္႔ကို လႊမ္းမိုးခဲ႔သည္။

ဆာလံ ၉၀ တြင္ ေမာေ႐ွက ‘‘အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပညာတရားကို ႏွလံုးသြင္းမိမည္အေၾကာင္း ကိုယ္ေန႔ရက္ ကာလကိုေရတြက္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ သြန္သင္ေတာ္မူပါ’’ (း၁၂) ဟု ဆိုသည္။ ႐ွင္ေပါလုကလည္း ‘‘ယခုေန႔ရက္ကာလတုိ႔သည္ ဆုိးယုတ္ေသာေၾကာင္႔ ကာလအခ်ိန္ကို ေ႐ြးႏုတ္ၾကေလာ႔’’ (ဧ ၅း၁၆) ဟု ဆုိသည္။

အခ်ိန္ကို အက်ိဳး႐ွိစြာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ နာရီႏွင္႔မဆိုင္ေၾကာင္း ႐ွင္ေပါလုႏွင္႔ ေမာေ႐ွတို႔ သေဘာတူပါမည္လား။…

အခ်ိန္တိုင္းသည္ အေရးႀကီးသည္

အဘြား အာဒါ ကို ကၽြန္ေတာ္စသိခ်ိန္တြင္ သူသည္ သူ႔မိတ္ေဆြႏွင့္သူ႔မိသားစုဝင္မ်ား အားလံုးတို႔ထက္ အသက္ပို႐ွည္ၿပီး ဘိုးဘြားရိပ္သာ၌ ေနထိုင္ေနသည္။ ‘‘လူတိုင္းက ကိုယ္႔ကိုခ်န္ရစ္ထားခဲ႔ၾကၿပီး သြားႏွင့္ၾကတာကို ၾကည့္ေနရတာ အသက္ႀကီးရင္႔ လာျခင္းရဲ႕ အခက္ခဲဆံုးအပိုင္းဘဲ’’ ဟု သူက ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေျပာျပသည္။ တစ္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္က အာဒါ ကို မည္သည့္အရာကို စိတ္ဝင္စားၿပီး သူ႔အခ်ိန္ကို မည္သို႔ကုန္ဆံုးေစသနည္းဟု ေမးခဲ႔သည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလု၏ ဖိ ၂း၂၁ က်မ္းပိုဒ္ျဖင္႔ သူက ကၽြန္ေတာ္႔ကို ျပန္ေျဖခဲ႔သည္။ ‘‘ငါအသက္႐ွင္သည္အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေသလွ်င္မူကား သာ၍အက်ိဳး႐ွိ၏’’။ ထပ္ၿပီး သူက ‘‘ကၽြန္မအသက္႐ွင္ေနသေရြ႕ ကၽြန္မလုပ္ရမယ္႔အလုပ္႐ွိတယ္။ ကၽြန္မေနေကာင္းတဲ႔ေန႔ေတြမွာ ဒီရိပ္သာမွာ႐ွိတဲ႔ သူေတြကို ေယ႐ႈအေၾကာင္း ေျပာခြင္႔ရတယ္။ ေနထိုင္မေကာင္းတဲ႔ေန႔ေတြမွာ ကၽြန္မ ဆုေတာင္းေပးႏိုင္ေသးတယ္’’ ဟူ၍ ေျပာခဲ႔သည္။

ဖိလိပၸိၾသဝါဒစာေစာင္ကို ႐ွင္ေပါလု ေထာင္နန္းစံရစဥ္တြင္ ေရးသားခဲ႔ျခင္းမွာ ထင္႐ွားပါသည္။…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။