ပုဂၢလိက သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းမူ၀ါဒ

၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္မွစ၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။

Our Daily Bread Ministries ေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား [ODB, ကၽြႏု္ပ္တို႔ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔အား]သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀က္ဆိုက္သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား၏ ပုဂၢလိက သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းကို တန္ဖိုးထားပါသည္။ ဤ၀က္ဆိုက္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳလုပ္ဖန္တီးရျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀က္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ Mobile applications ေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ စုေဆာင္းရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ျဖန္႔ျဖဴး၊ အသံုးျပဳ၊ စုစည္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပုဂၢလိက သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ODB ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းေသာ Domain အားလံုး အက်ိဳးသက္ေရာက္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

ပုဂၢလိကသီးသန္႔ျဖစ္ျခင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္

၀က္ဆိုက္တြင္ စုေဆာင္းရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလမ္းၫႊန္မ်ားအတုိင္း အသံုးျပဳပါမည္။

၁။ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မူ၀ါဒ

ODB သည္ တင္းက်ပ္ေသာအမႈေတာ္အ၀န္းအ၀ိုင္းမူ၀ါဒကို ထိန္းသိမ္းကာ၊ စီးပြားေရး(သို႔) ကုသိုလ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား(သို႔)အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးျခင္း၊ ငွါးျခင္း၊ ေရာင္းျခင္း ဘယ္ေသာအခါမွ် မျပဳပါ။ တစ္ခုတည္းေသာ ခၽြင္းခ်က္မွာ တရားဥပေဒကိုလိုက္နာရန္(သို႔) ODB ၏လံုျခံဳမႈ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၀က္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳသူမ်ား(သို႔) အျခားသူမ်ား(သို႔) ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သင္ ေပးထားေသာ ကုိယ္ေရးခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္(အမည္၊ လိပ္စာ၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(မ်ား) ႏွင့္ (သို႔) အီးေမးလ္လိပ္စာ)မ်ားကို ေပးထားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳပါမည္။

၂။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၀က္ဆိုက္ကို သင္အသံုးျပဳျခင္းအေပၚမူတည္ၿပီး၊ ကိုယ္ေရးခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ်ေ၀ရန္ ေတာင္းခံေကာင္းေတာင္းခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိထံ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္ သင္ေ၀မွ်မႈသည္ သင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း ၀က္ဆိုက္၏ အခ်ိဳ႕အပိုင္းမ်ားကုိ ကိုယ္ေရးခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ေ၀မွ်ျခင္းမရွိဘဲ၊ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္သည္ သင့္ကုိ ရွာေတြ႕(သို႔) ဆက္သြယ္ႏိုင္၊ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္ အသံုးျပဳ(သို႔) ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္သည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မဆို ပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတာင္း(သို႔)စုေဆာင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္တြင္ပါေသာ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ-

(က) ODB စာရင္း/အေကာင့္ကို ဖန္တီးေသာအခါ – သင္၏အီးေမးလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာသာမက၊ စိတ္၀င္စားမႈကို အေျခခံေသာ ဦးစားေပးအခ်က္အလက္ကိုပါ ေရြးေကာက္ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား သင္ထံပို႔ရန္၊ ေၾကာ္ျငာ၊ က်င့္သံုးေနေသာကြန္ပ်ဴတာစနစ္၏ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား၊ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္အသစ္ႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ထံေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

(ခ)  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ – သင္၌ ရွိႏိုင္သည့္ မည္သည့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္၊ သေဘာထား၊ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္မဆို တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ၀က္ဆိုက္၏ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ “ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ- Contact Us” ပံုစံမ်ားကို ေနရာခ်ထားပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္ျဖင့္ သင္၏ေမးခြန္းမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေတာင္းခံခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ပါမည္။ ထို႔အျပင္ သင္၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳစု၍ ကြန္ပ်ဴတာဖိုင္တြဲထားကာ၊ ၀က္ဆိုက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္ (သို႔) သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ မလိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ပစ္ရန္ အသံုးျပဳပါမည္။

(ဂ) အီးေမးလ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း – ODB မွ ပံုမွန္အီးေမးလ္မ်ား သင္ရရွိရန္ အခြင့္အေရး သင့္တြင္ ရွိပါသည္။ သင္ အီးေမးလ္အတြက္ စာရင္းေပးရာတြင္၊ သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ အမည္၊ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ သင့္ထံမွေတာင္းခံေကာင္း ေတာင္းခံပါမည္။ ျဖည့္ဆည္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ထံသို႔ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ သင့္၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ကိုယ္တိုင္အမွတ္သညာျပဳလုပ္ထားျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေပးသည့္အရာမ်ားအေပၚ တိုးတက္ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စာမ်ားကုိလက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္သူမ်ားထံသာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အီးေမးလ္ပို႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ သင္အီးေမးလ္အတြက္ စာရင္းသြင္းခဲ့ေသာ္လည္း အီးေမးလ္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္လိုေတာ့ပါက အီးေမးလ္အတြင္း “လက္ခံ အသံုးမျပဳေတာ့ပါ”ဟူေသာေနရာ၌ ကလစ္Click လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

(ဃ) မုိဘုိင္း အက္(ပ)မ်ား မိုဘိုင္းကိရိယာမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အက္(ပ)အေတာ္အမ်ားမ်ားေပးေနရာ၊ ဖံုးႏွင့္ တက္ပလက္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ မွတ္တမ္းေရးျခင္းႏွင့္ စာအုပ္အမွတ္အသားမ်ားျပဳျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအတြင္း အဂၤါရပ္အားလံုးကုိ အျပည့္အ၀ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္၊ အေကာင့္/စာရင္းကို ဖန္တီးရန္လိုသည္။

၃။ အသံုးျပဳရန္ ဖိုင္မ်ားႏွင့္ ကြတ္ကီးမ်ားဖြင့္ျခင္း

          သင့္ကြန္ပ်ဴတာသံုးရန္ စာရင္းဖြင့္ေသာအခါ သင္၏ ISP (အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ေပးသူ) သည္ အလိုအေလ်ာက္ IP လိပ္စာကို တာ၀န္သတ္မွတ္ေပးသည္။ ၀က္ဆာဗာက သင့္ကြန္ပ်ဴတာကုိ IP အင္တာနက္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လိပ္စာအရ ေဖာ္ထုတ္ခြဲျခားၿပီး၊ ဆိုက္ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆာဗာမ်ားႏွင့္ ျပသနာမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း ကူညီရန္၊ သင္၏ IPလိပ္စာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆိုက္ေပၚတြင္ ရႏိုင္ေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ား၏ တန္ဘိုးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္အသံုးျပဳပါသည္။

၄။ စုေဆာင္းထားၿပီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

          ဆိုက္ေပၚတြင္ သင့္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နည္းအဖံုဖံုျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းပါသည္။ သင့္ထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း၏ ပန္းတိုင္တစ္ရပ္မွာ စိတ္ႀကိဳက္အထူးျပဳထားေသာ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ ကၽြမ္းက်င္အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုကို ျဖည့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ODB.org, ODB ministries ေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္မ်ား(သို႔) ၎၏ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း မည္သည့္က႑ႏွင့္မဆို ဆက္ႏြယ္ၿပီး ထုတ္ကုန္မ်ား ၀ယ္ယူသူအားလံုးထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံေကာင္း ေကာက္ခံပါမည္။ ODB ႏွင့္ သင္ေရြးခ်ယ္မွ်ေ၀ေသာ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မဆို

(က) ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္၊

(ခ) မည္သည့္ႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ျပဳမူမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္ရန္၊

(ဂ) ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးအား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးရန္၊

(ဃ) ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းထုတ္ကုန္မ်ား၊ ၀က္ဆိုက္တို႔၏ အနာဂတ္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံေရးပံ့ပိုးရန္၊

(င) ၀က္ဆိုက္သံုးသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာ အေျခခံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္ေတာင္းခံေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား) [သို႔] ပစၥည္း(မ်ား)အား ေပးပို႔ရန္၊ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ODB ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္႐ံုးတစ္ခုခုသို႔ ဖြင့္ျပထုတ္ေဖာ္ရန္ လိုေကာင္း၊ လိုပါမည္။

၄.၁။  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စိတ္ခ်ရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ODB အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းပစၥယႏွင့္ ပံ့ပိုးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ၎တို႔၏တြဲဘက္မ်ားက ၎တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ဤစိတ္ခ်ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းတြဲဘက္မ်ားႏွင့္၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေ၀ေကာင္း မွ်ေ၀ပါမည္။ ဥပမာ -အကယ္၍ သင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ တစ္ခုခု၀ယ္ပါက သင္ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုယ္စားလွယ္က စုစည္းၿပီး သင့္အေႂကြး၀ယ္ကဒ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေႂကြး၀ယ္ကဒ္လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ စက္သို႔ေရာက္ရွိကာ ေရာင္းခ်ၿပီးေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္မမွ်ေ၀လိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို မတင္သြင္းပါႏွင့္။

၄.၂။  Google Analytics အားျဖင့္ အမည္မေဖာ္ျပေသာ ပရိသတ္မ်ားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား (အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ၊ စိတ္၀င္စားမႈ စသည္) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စုေဆာင္းပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ၀က္ဆိုက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ မြမ္းမံရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္သညာျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပရိသတ္(မ်ား)အား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳေကာင္း အသံုးျပဳပါမည္။

၄.၃။ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားတံု႔ျပန္ခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတာင္းခံေကာင္း ေတာင္းခံပါမည္။ ဤ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

၄.၄။  ေနာက္ထပ္ထုတ္လုပ္ပစၥည္း (သို႔)၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သတိထားမိေစရန္အတြက္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအေသးစိတ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုး အေျခအေနမြမ္းမံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင့္အား ဆက္သြယ္ေကာင္း ဆက္သြယ္ပါမည္။

၄.၅။  ODB ေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္းႏွင့္ DHP (ဒစ္စ္ကာဗရီေဟာက္စ္ ထုတ္ေ၀လုပ္ငန္း)သည္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အသင္း၀င္မ်ားမွ သစၥာရွိစြာ ပံ့ပိုးေပးလွဴမႈမ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေနေသာကုသိုလ္ျဖစ္ အမႈေတာ္သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္ တုိက္႐ိုက္အလွဴေတာင္းခံစာမ်ားကိုမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဆက္အသြယ္မ်ား(သို႔) စာပို႔စာရင္းရွိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် မေပးပုိ႔ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ODB အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရွိပါက၊ ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ ဤ “အလွဴေငြလက္ေဆာင္ေတာင္းခံျခင္းမူ၀ါဒ”အား ေျပာင္းပိုင္ခြင့္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

 

၅။ လံုျခံဳမႈ

          သင္၏ ပုဂၢလိက သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ODB ၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပးမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဆိုက္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ စုေဆာင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အတြင္းေရးလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားမႈကိုကာကြယ္ရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စီးပြားေရးအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရ လုပ္အားေပးမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပုဂၢလိက သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုသိရွိ သတိမူၿပီး၊ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလုပ္အတြက္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရ လုပ္အားေပးမ်ားသာ ၀င္ခြင့္ သံုးခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ား (third parties)၏ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္သံုးစြဲျခင္း(သို႔) ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ ပ်က္/ျပတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ အတြင္းေရးလွ်ိဳ႕၀ွက္ျဖစ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္မဆို၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဥပေဒအရ တာ၀န္မရွိသည့္အျပင္၊ ၎တို႔အတြက္ အႂကြင္းမဲ့အာမခံခ်က္ကို မေပးႏိုင္ပါ။

၆။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

           ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆိုက္ကို အသက္(၁၈)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားသာ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးပါက မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ မတင္သြင္းပါႏွင့္။

၇။ အသံုးျပဳသူ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနျပဳျခင္း

          ေတာင္းခံမႈအလိုက္၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ၀င္ခြင့္သံုးခြင့္ကုိ အသံုးျပဳသူအား ဘာမွ်ကုန္က်မႈမရွိဘဲ၊ ရက္ေပါင္း(၆၀)အတြင္း ျဖည့္ဆည္းေပးပါမည္။ အကယ္၍ ၀င္ခြင့္ သံုးခြင့္ကို ထိုအခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ပါက၊ အခ်က္အလက္ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ေန႔ရက္ကို အသံုးျပဳသူအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသိေပးပါမည္။ အကယ္၍ ၀င္ခြင့္သံုးခြင့္သည္ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခံရပါက အဘယ္ေၾကာင့္ျငင္းပယ္ခံရေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးပါမည္။

 

၈။ အဆက္အသြယ္မ်ား

ဤဆိုက္သည္ ODB မွ စီမံ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ အျခားအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ပါရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုအဆက္အသြယ္မ်ားသည္ ၀င္ေရာက္သံုးစြဲသူ၏ ပုဂၢလိက သီးျခားျဖစ္မႈအတြက္ ထိုအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေထာက္ခံ(သို႔) အတည္ျပဳသည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ထိုအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုေရာက္ရွိလာကာ ၎တို႔၏ ပုဂၢလိကသီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းမူ၀ါဒသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မူ၀ါဒႏွင့္ မည္၍ မည္မွ် မတူကြဲျပားေၾကာင္း၊ သင္ေလ့လာရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေပးပါသည္။ သင္ေရာက္ရွိေသာ မည္သည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၏ ပုဂၢလိကသီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းမူ၀ါဒကို သင္ဖတ္႐ႈရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင့္ကိုအားေပးပါသည္။

၉။ သတင္းစကား ဘုတ္ႏွင့္ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

          သတင္းစကားဘုတ္ Message Boards ၊ စကားေျပာခန္း Chat Rooms ၊ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ Comments (သို႔) ဆိုက္ေပၚရွိ “ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ the like”မ်ားတြင္ တင္လိုက္ေသာအရာမွန္သမွ်သည္ အမ်ားျပည္သူ အခ်က္အလက္ Public information ျဖစ္လာပါသည္။ ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မဟုတ္သည္သာမက၊ ODB ၏ ယံုၾကည္ခ်က္(သို႔) သေဘာထားကို ကိုယ္စားမျပဳပါ။ ODB သည္ မည္သည့္ လက္မခံႏုိင္ေသာ ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္း(သို႔) ေဆြးေႏြးေသာေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္မရွိသည္သာမက သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနရန္ႏွင့္ ဤက႑မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ေသခ်ာေစေရး ကၽြႏု္ပ္တို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် အရာအားလံုးကုိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

၁၀။ ဤမူ၀ါဒကို ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျခင္း

          အခ်ိန္မေရြး ဤပုဂၢလိကသီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းမူ၀ါဒကို ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဆိုက္ေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာေန႔ႏွင့္အတူ တင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိမူ၀ါဒမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆိုက္ကို ပံုမွန္ဖြင့္ၾကည့္ပါ။

၁၁။ လက္ခံျခင္း

          ဆိုက္ကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ ဤပုဂၢလိကသီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းမူ၀ါဒ၊ ၎ကို ေခတ္ႏွင့္အညီမြမ္းမံျခင္းမွန္သမွ်၊ ၎ႏွင့္ပူးတြဲအရာမ်ားအား အသံုးျပဳသူ၏လက္ခံျခင္းႏွင့္ တူညီပါသည္။ အကယ္၍ အခ်က္အလက္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ (သို႔)ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထြေထြအားျဖင့္ မေက်နပ္ခ်က္၊ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက၊ “Contact Us ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိဆက္သြယ္ပါ” ပံုစံကို အသံုးျပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ (သို႔) ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ စာေရးသားႏိုင္ပါသည္။

 

ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား

3000 Kraft Ave. SE

Grand Rapids, MI 49512

USA.

၁၂။ ODB အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

   (က) ODB ပုဂၢလိက သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ မည္သည့္အျငင္းပြားမႈမဆို ဤပုဂၢလိကသီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းမူ၀ါဒ၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ “ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအသံုးျပဳျခင္း”၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားသည့္အတိုင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)  တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္– ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ တရားဥပေဒ သေဘာတရားမ်ား၏ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ဘဲ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မစ္ခ်ီကန္ျပည္နယ္၏ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ကာ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ခံအသံုးျပဳသူႏွင့္ ODB သည္ “အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ(သို႔) ဤစည္းကမ္းမ်ား၊ ၎၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အျငင္းပြားမႈ၊ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအားလံုး” မီခ်ီကန္ျပည္နယ္ရွိ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္တရား႐ံုးမ်ား၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ က်င္းပရာေနရာအျဖစ္ သေဘာတူနာခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိက္ကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ မည္သည့္တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္၌မဆို ခြင့္ျပဳခ်က္မရျဖစ္ကာ ဤစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ေထာက္ပံ့ဖန္တီးေပးျခင္းအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ၎တြင္ ဤအပိုင္းက႑ကို ကန္႔သတ္မႈမရွိျခင္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

 

ေခတ္ႏွင့္အညီ ေနာက္ဆံုးမြမ္းမံသည့္ရက္=၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္