ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ျခံအေနာက္႐ွိ ခ်ယ္ရီပင္အိုႀကီးမွာ ယခင္ကကဲ႔သို႔ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေသေတာ႔မည့္ပံုေပၚလာ၍ သစ္ပင္ျပဳစုကုသသူ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေခၚလိုက္သည္။ ထိုသူက အပင္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး ၎သည္ ‘‘အလြန္အမင္း စိတ္ဖိစီး ခံရျခင္းေၾကာင္႔’’ ခ်က္ျခင္း ဂ႐ုစိုက္ျပဳစုကုသရမည္ဟု ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီး ကယ္႐ိုလင္းက သစ္ပင္ကို ၾကည့္ၿပီး ‘‘ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ျပန္ၿပီ’’ ဟု ေရ႐ြတ္ကာ လွည့္ထြက္သြားသည္။ ျပႆနာမ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ဆက္တိုက္ရင္ဆိုင္ရသည့္ ရက္သတၱပတ္ျဖစ္သည္။
သားေရးသမီးေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာ ခ်မ္းသာေရး စေသာအေရးမ်ားျဖင့္ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားေသာ ရက္သတၱပတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အမွန္တကယ္ ၾကံဳရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ မည္သို႔ပင္ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ ျဖစ္ပါေလေစ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္၀ပ္စြာ႐ွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ‘‘ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တုိ႔အား ငါေပး၏’’ (ေယာ ၁၄း၂၇)ဟု သခင္ေယ႐ႈ စိတ္ခ်မႈေပးခဲ႔သည္။
သခင္ေယ႐ႈ၏တစ္ေန႔တာသည္လည္း ပူပင္ေသာကႏွင့္ ႏြမ္းလ်မႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင္႔ ျပည့္ေနသည္။ ရန္သူမ်ားက သူ႔ပတ္လည္၌ ၀န္းရံရွိေနသည္။ မိသားစုႏွင္႔ မိတ္ေဆြမ်ား၏အထင္မွားမႈကို ခံရသည္။ ရံဖန္ရံခါ သူေခါင္းခ်စရာေနရာပင္ မရွိ။ သို႔ေသာ္ သခင္၏အမူအရာတြင္ ေသာကေရာက္၊ စိတ္႐ႈပ္ေနသည့္ပံု စိုးစဥ္းမွ် မေတြ႕ရပါ။ သူ၌ အတြင္းၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေအးခ်မ္းေနသည္။ ဤၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ိဳးကို သခင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုေပးၿပီး အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္၏ေသာကမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစ သည္။ သူျပခဲ႔သည့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းမွာ သူ၏ၿငိမ္သက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေၾကာက္မက္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေသေရး႐ွင္ေရးၾကံဳရသည္ျဖစ္ေစ၊ အေသးအဖြဲ အေျခအေနျဖစ္ေစ သခင္ေယ႐ႈထံသို႔ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုး၀င္ႏိုင္သည္။ သခင့္မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ပူပင္ေသာကမ်ား၊ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားတို႔ကို ဖြင္႔ခ်ျပႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ‘‘ဘုရားသခင္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေယ႐ႈခရစ္ အားျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးတို႔ကို ေစာင္မလိမ္႔မည္’’ (ဖိ ၄း၇)ဟု ႐ွင္ေပါလုက စိတ္ခ်မႈ ေပးထားသည္။ ျပႆနာမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ရင္ဆိုင္ရသည့္တိုင္ သခင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ရ႐ွိထားႏိုင္ပါသည္။ DAVID ROPER