အလြန္ေက်ာ္ၾကားေသာ ပန္းပုပညာရွင္ မိုက္ကယ္ အဲန္ဂ်လုိ ကြယ္လြန္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆုံးမသတ္ရေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်န္ရစ္ခဲ့သည္။ သူ၏ပန္းပုလက္ရာ ေလးခုျဖစ္သည့္ မုတ္ဆိတ္ႏွင့္ကၽြန္ (The Bearded Slave)၊ အက္တလပ္(စ္)ကၽြန္ (The Atlas Slave)၊ ႏုိးထလာေသာကၽြန္ (The Awaken Slave) ႏွင့္ငယ္ရြယ္သူကၽြန္ (The Young Slave) စသည္တို႔ကို မည္သည့္အခါမွ လက္စသတ္ရန္ မလိုပါ။ အၿပီးမသတ္ခဲ့ေသာ ပန္းပု႐ုပ္မ်ားဟု ထင္ရ ေသာ္လည္း မိုက္ကယ္အဲန္ဂ်လုိက လက္စမသတ္လုိ၍ သက္သက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိပန္းပုပညာရွင္ႀကီးက ထာ၀ရ ကၽြန္ခံေနရျခင္း၏ ခံစားခ်က္က မည္သို႔ျဖစ္သည္ကို ျပသ လုိျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုပန္းပုလက္ရာမ်ားကို သံႀကိဳးမ်ားျဖင့္ တုတ္ေႏွာင္ ထားျခင္းထက္ သလင္းေက်ာက္ေပၚတြင္ ကပ္ေနေအာင္ ထုလုပ္ထားသည္။ ခႏၶာကိုယ္ကုိ ႐ုပ္လံုးေပၚေအာင္ ထုဆစ္ ထားေသာ္လည္း ၿပီးေအာင္ မထုလုပ္ထားပါ။ အေၾကာအခ်င္ မ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ပံု ေပၚေသာ္လည္း သ႔ူကိုယ္သူ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ။
ကၽြန္မ၏စိတ္ခံစားရမႈသည္ ထုိပန္းပုရုပ္မ်ားႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သည္။ သူတို႔၏ဒုကၡခံစားရမႈသည္ အျပစ္မွ႐ုန္းကန္ရသည့္ ကၽြန္မအျဖစ္ႏွင့္ အလားတူျဖစ္ေနသည္။ ကၽြန္မကိုယ္တုိင္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါ။ ပန္းပု႐ုပ္ကဲ့သို႔ ကၽြန္မသည္ အျပစ္ႏွင့္ တြယ္ကပ္ေနသည္။ “ငါ့ကိုယ္အဂၤါမ်ား၌ရွိေသာ အျပစ္တရားလက္သို႔ ငါ့ကိုဖမ္းသြားအပ္ႏွံသည္ကို ငါျမင္၏” (ေရာ ၇း၂၃)။ ကၽြန္မ ခက္ခဲစြာ ႀကိဳးစားရေသာ္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ သင္ႏွင့္ ကၽြန္မသည္ အဆုံးမသတ္ေသးေသာ အေျခအေန၌ ရွိမေနျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္မိသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ မေရာက္မခ်င္း လက္စမသတ္ႏိုင္၊ ကၽြန္မတုိ႔ မစံုလင္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ေျပာင္းလဲေပးမႈကို လက္ခံ ပါက ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မတို႔ကို ေျပာင္းလဲေစမည္။ ေကာင္းေသာအမႈကို အစျပဳ လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ အဆံုးထိတိုင္ ျပဳေပးမည္ဟု ကတိေတာ္ ရွိထားသည္။ (ဖိ ၁း၆)။ AMY PETERSON