နံနက္ေစာေစာအခ်ိန္တြင္ ေျခဖြနင္းလ်က္ မိသားစုအခန္း၏ ျပတင္းေပါက္မွ အိမ္အေနာက္ဘက္႐ွိ ေတာလြင္ျပင္သို႔ ကၽြန္မ ၿငိမ္သက္စြာ ၾကည့္မိသည္။ ရံဖန္ရံခါ လင္းယုန္ (သို႔) ဇီးကြက္က သစ္ပင္ေပၚနားရင္း လြင္ျပင္ထဲသို႔ ၾကည့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္မနက္တြင္မူ လင္းယုန္ေခါင္းေျပာင္တစ္ေကာင္က သစ္ကိုင္း ျမင္႔ျမင္႔တြင္ နားရင္း ေျမတစ္ျပင္လံုးကို သူ႔အပိုင္နယ္ပမာ စူးစမ္းေနသည္ကို တအံ႔တၾသျဖစ္လ်က္ ေတြ႕ခဲ႔ရသည္။ သူ၏ “မနက္စာ” အစာကို ႐ွာေဖြေနျခင္းျဖစ္မည္။ အားလံုးကို ျခံဳငံုၾကည့္ေနသည့္ သူ႔အၾကည့္က ႐ွင္ဘုရင္အၾကည့္ပမာ ခန္႔ျငားလႊမ္းမိုးေနသည္။

၆ ရာ ၁၆ တြင္ ျမင္ေသာသူ (ဘုရားသခင္၏ ပေရာဖက္) ဟာနန္က အာသမင္းအား အစိုးပိုင္သူသည္ သူ၏လုပ္ရပ္မ်ားကို ေစာင္႔ၾကည့္ေနေၾကာင္း သတင္းပို႔ သည္။ ယုဒ႐ွင္ဘုရင္ အာသမင္းအား “မင္းႀကီးသည္ မိမိဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို မခိုလႈံ၊ ႐ႈရိ႐ွင္ဘုရင္ကို ခိုလံႈ”သည္ (း၇)။ “ထာဝရဘုရားသည္ စံုလင္ေသာ ေစတနာစိတ္႐ွိေသာ သူတို႔ဘက္၌ ခိုင္ခံ႔စြာေနျခင္းငွာ ေျမႀကီးတစ္ျပင္လံုးကို အႏွံ႔အျပား ၾကည့္႐ႈလ်က္ ႐ွိေတာ္မူ၏” (း၉) ဟု ႐ွင္းလင္းမိန္႔ၾကားသည္။ အာသမင္း၏ ခိုလံႈမႈလြဲမွားခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ စစ္မႈကို အျမဲ ၾကံဳရေတာ႔သည္။

ဤက်မ္းခ်က္ကို ဖတ္ၿပီး ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔ကို မျပတ္ေစာင္႔ၾကည့္လ်က္ သားရဲငွက္ကဲ႔သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေခ်ာင္းေနသည္ဟု အထင္လြဲမွားခံစားမိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပေရာဖက္ဟာနန္၏စကားက အျပဳသေဘာေဆာင္ပါသည္။ သူ၏ဆိုလိုရင္းမွာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို မျပတ္ေစာင္႔ၾကည့္လ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ အေရးေပၚလွ်င္ သူ႔ကိုေခၚမည့္အသံကို ေစာင္႔ေနသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ျခံအေနာက္မွ လင္းယုန္ေခါင္းေျပာင္ပမာ ဘုရားသခင္၏ မ်က္လံုးေတာ္သည္ ယခုတြင္ပင္ ေလာကႀကီးကို ၾကည့္႐ႈလ်က္ သင္ႏွင္႔ကၽြႏု္ပ္တြင္ သစၥာေစာင္႔သိမႈကို ေတြ႕ရန္ ႐ွာေဖြေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္သည့္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းႏွင္႔ မစမႈကို ကိုယ္ေတာ္ မည္သို႔မည္ပံု ေထာက္ပံ႔လိမ္႔မည္နည္း။ ELISA MORGAN