ဒစၥေနး ကာတြန္း Rescurers Down Under မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသာ ပင္လယ္ဇင္ေယာ္ငွက္ႀကီး ေဝလ္ဘာအား ဆရာဝန္က စူး႐ွေသာအသံျဖင့္ “မင္းစိတ္ကို ေျဖေလ်ာ့ထားစမ္းပါ” ဟု အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ ေဝလ္ဘာက “စိတ္ေလ်ာ့ထားရမယ္ ဟုတ္လား။ ငါစိတ္ေလ်ာ့ထားၿပီးေလ” ဟု ျပန္ေျပာေသာ္လည္း သူေၾကာက္ေနသည္။ “ဒါ့ထက္ စိတ္ေလ်ာ့ရရင္ေတာ့ ေသဖို႔ဘဲ ႐ွိေတာ့တယ္” ဟု ခနဲ႔တဲ့တဲ့ တံု႔ျပန္သည္။

သင္နားလည္ပါသလား။ (ခ်ိန္းလႊကို အေရျပား ေပၚ႐ွိ အေၾကာမွ်င္မ်ား ဖယ္ထုတ္မည့္ ကရိယာဟု အမည္ေျပာင္းေခၚသည့္) ဆရာဝန္၏လုပ္ရပ္က သံသယ ျဖစ္စရာပါ။ ေဝလ္ဘာ စိတ္ဒိြဟျဖစ္မည္ဆို ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ေသေရးရွင္ေရး အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳရလွ်င္ အမွန္ပင္ ေၾကာက္စိတ္ဝင္လာၿပီး မေၾကာက္သည့္ ဟန္္ျဖင့္ ေနမည္ဆိုလွ်င္ ရယ္စရာျဖစ္ေနေပမည္။

အျဖစ္ဆိုးႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခ်ိန္တြင္ စိတ္ေအးလက္ေအးေနရန္ တိုက္တြန္း ပါက ဟာသျဖစ္လိမ့္မည္။ “ေသျခင္းႀကိဳးတို႔သည္ ဝိုင္း၍ မရဏာႏိုင္ငံေဘးတို႔သည္ ငါ့ကိုဖမ္းမိသျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေဝဒနာႏွင့္ငါၾကံဳရ၏” (ဆာ ၁၁၆း၃)။ ထိုခံစားခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ ထိုအခါ စိတ္ေအးလက္ေအးေန၍ မရပါ။ ႐ွိသမွ် အင္အားျဖင့္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ေလ်ာ့ထား၍ မရၿပီ။

သို႔ေသာ္ ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံတံု႔ျပန္ရန္ႀကိဳးစားမႈက ေသာကပူပန္မႈျဖင့္ ပတ္ရစ္မြန္းၾကပ္လ်က္႐ွိၿပီး စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈက လူကို ခ်ိနဲ႔ေပ်ာ့ေခြသြားေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏နာက်င္ခံစားမႈမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံသို႔ခ်ီပင့္ ယူေဆာင္သြားေသာ အခါ (း၄)၊ အံ့ၾသဖြယ္ရာတစ္ခုခုကို ျဖစ္လာသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ခႏၶာတြင္းရွိ တင္းၾကပ္ေနမႈမ်ား အနည္းငယ္ ေျပေလ်ာ့သြားၿပီး (း၇) ကၽြႏု္ပ္တစ္ကိုယ္လံုးသို႔ ကၽြႏ္ုပ္နားမလည္ႏိုင္သည့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းက လႊမ္းမိုးသြားသည္။

ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ႏွစ္သိမ့္ေပးမႈက ကၽြႏု္ပ္ကိုလႊမ္းျခံဳလ်က္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးႀကီးေသာ လက္ေတာ္ေအာက္၌ ကိုယ္ကုိယ္ကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္သာလွ်င္ (၁ ေပ ၅း၆-၇) အေကာင္းဆံုးေသာ အားထုတ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာတရားကို တိုး၍ နားလည္မိပါေတာ့သည္။ MONICA BRANDS