အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ ေျမာက္အေမရိကမွ ဆရာတို႔ေတြ႕ဆံုၾကရာ ဧည့္သည္နည္းျပဆရာမွာ သင္ခန္းစာတစ္ခုရ႐ွိခဲ႔သည္။ သူ႔အတန္း၌ ပထမဦးဆံုး မွား/မွန္ေရာေထြး အမွန္ေ႐ြး ေမးခြန္းေျဖခိုင္းရာ၊ မေျဖဘဲ ခ်န္ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ရ၍ ဆရာမွာ အံ႔အားသင္႔သြားသည္။ အေျဖစာ႐ြက္မ်ားကို အမွတ္ျခစ္ၿပီး ျပန္ေပးေသာအခါ ဆရာက ေနာက္တစ္ခါ စာေျဖၾကလွ်င္ ကြက္လပ္မ်ား ခ်န္မထားဘဲ ခန္႔မွန္းေတြးဆေျဖၾကရန္ အၾကံ ျပဳလိုက္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက လက္ေထာင္လ်က္ “မေတာ္တဆ အေျဖမွန္သြားရင္ ဘယ္နဲ႔လုပ္မလဲ။ အေျဖ မသိဘဲနဲ႔ အေျဖသိေနတယ္လို႔ အထင္ခံရေတာ႔မွာေပါ႔” ဟု ေျပာလိုက္ရာ အံ႔ၾသသြားရျပန္သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင္႔ဆရာ ၾကား၌ မတူညီေသာ အျမင္ႏွင္႔ အေလ႔အထမ်ား ႐ွိေနသည္။
ဓမၼသစ္ေခတ္ကာလ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္ထံ ေျပာင္းလဲေရာက္႐ွိလာၾကေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏အျမင္သေဘာထား မ်ားမွာ အေ႐ွ႕ႏွင္႔အေနာက္ပမာ ကြာျခားလွသည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရမည့္ေန႔ရက္မ်ား၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ စားေသာက္ႏိုင္မည့္အစာ စသည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚ ယခင္ကတည္းကပင္ သူတို႔ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္ျဖစ္ေန ၾကသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ်  သူတစ္ပါး၏စိတ္ႏွလံုးကို စစ္ေၾကာစီရင္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ မ႐ွိေၾကာင္း အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ကုိ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက သူတုိ႔ကို သတိရရန္ တိုက္တြန္း ထားသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႔ျပဳသမွ်အတြက္ ဘုရားသခင္ထံ တင္ျပေျဖ႐ွင္းခ်က္ေပးရမည္၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင္႔အညီ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ၾသတပၸစိတ္ႏွင္႔ အညီ က်င္႔ၾကံ ေနထိုင္ ရမည္။ ၎ကို သိမွတ္ထားရန္ ဘုရားသခင္က မိန္႔ၾကားထားသည္။ ယင္းသည္ ယံုၾကည္သူ အခ်င္းခ်င္းတို႔ သဟဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ထားႏွလံုးသားကို စစ္ေၾကာစီရင္ႏိုင္သည့္ အေနအထား၌ ႐ွိပါသည္။  MART DEHAAN