ေဖာင္လမ္းျပသူက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႔ကို ျမစ္အနားသို႔ လိုက္ပို႔ၿပီး အသက္ကယ္အက်ႌမ်ားကို ဝတ္ဆင္ထားရန္ႏွင္႔ ေလွာ္တက္မ်ားကို ေသခ်ာဆုတ္ကိုင္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလွထဲသို႔ ဝင္ေသာအခါ ေလွ၏အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းညိႇရန္ႏွင့္ ေရစီးသန္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ႐ိွေအာင္ ထိုင္ရမည့္ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ ေရေၾကာင္း ခရီး႐ွည္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ရင္ဖိုစရာမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ေရစီးၾကမ္းသည့္ေရေၾကာကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ ထိေရာက္စြာ ပဲ႔ထိန္းႏိုင္ေရး ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုက္နာရန္လိုအပ္ေသာ၊ ၾကားသိရန္လိုအပ္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေျပာျပသည္။ လမ္းခရီး၌ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ အခိုက္အတန္႔မ်ား႐ွိမည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေလွလမ္းခရီးက စိတ္လႈပ္႐ွားစရာ ေကာင္းၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းမည္ဟု သူက အာမခံသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဘဝအသက္တာက ေရစီးသန္ သည့္ျမစ္၌ ေဖာင္စီးသကဲ႔သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သေဘာက်သည္ထက္ ပို၍ျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခံစားရသည္။ ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယမွတစ္ဆင္႔ ဣသေရလလူ တို႔အား ဘုရားသခင္ေပးသည့္ကတိစကားက အဆိုးဆံုးျဖစ္သြားမည္ကို စိုးေၾကာက္ ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားကို တည့္မတ္ေပးႏိုင္သည္။ ‘‘သင္သည္ ေရကို ေလွ်ာက္သြားေသာအခါ၊ သင္ႏွင္႔အတူ ငါ႐ွိ၏။ ျမစ္တို႔ကို ေလွ်ာက္သြားေသာအခါ၊ မနစ္မမြန္းရ’’ (ေဟ႐ွာ ၄၃း၂)။ သူတို႔၏အျပစ္မ်ားေၾကာင္႔ ကၽြန္ျပဳဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရစဥ္ ဘုရားသခင္၏ ျငင္းပယ္မႈကို ခံရျခင္းေၾကာင္႔ ဣသေရလလူတို႔ အလြန္အမင္း ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကို ခံစားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင္႔ သူတို႔ႏွင္႔အတူ ႐ွိမည္ဟု အခိုင္အမာ ကတိေပးခဲ႔သည္ (း၂၊ ၄)။

ၾကမ္းတမ္းေသာ ေရျပင္ထဲ၌ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ပစ္မထားပါ။ ေရစီးသန္ေသာေနရာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေၾကာက္ဆံုးအရာႏွင္႔ အနာက်င္ဆံုး အခက္အခဲ ဒုကၡမ်ားကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ပို႔ေဆာင္လမ္းျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔အတူ ႐ွိမည္ဟု ကတိေပးထားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ KIRSTEN HOLMBERG