ေဆာင္းတြင္းကာလမ်ားအနက္ အ႐ိုးကြဲမတတ္ခ်မ္းေအးသည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ ျပင္းထန္ ႐ွည္ၾကာသည့္ ေဆာင္းရာသီအေအးဒဏ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ၿမိဳ႕လံုးခံစားခဲ႔ရၿပီးမွ ေႏြးေထြးေသာ ေႏြဦးကာလေရာက္႐ွိလာသည္။ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ ဆက္တိုက္ အိမ္အျပင္႐ွိ သာမိုမီတာအပူခ်ိန္တိုင္းကရိယာမွ သုညမွတ္ေအာက္ အႏုတ္ (-၂၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္၊ – ၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္) သို႔ ျပညႊန္ေနသည္။

ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးေအးသည့္ တစ္မနက္ခင္းတြင္ ငွက္ကေလးမ်ား၏ေအာ္ျမည္သံက တိတ္ဆိတ္မႈကို ၿဖိဳခြင္း လိုက္သည္။ ရာခ်ီမဟုတ္သည့္တိုင္ ငွက္အေကာင္မ်ားစြာ တို႔၏ရင္ဖြင္႔သံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ငွက္ပညာ႐ွင္မ်ား၏အဆိုအရ ေဆာင္းတြင္း ေႏွာင္းပိုင္း မနက္ခင္းမ်ား၌ ၾကားရသည့္ ေတးသီငွက္မ်ား၏ ေတးသံသည္ အမ်ားအားျဖင္႔ ငွက္အဖိုမ်ား၏အသံျဖစ္ၿပီး၊ ငွက္အမကို ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင္႔ ၎တို႔၏နယ္ပယ္ပိုင္နက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။ ငွက္ကေလးမ်ား၏ စိုးစီစိုးစီေအာ္ျမည္သံမ်ား ဘုရားသခင္သည္ သူဖန္ဆင္းထားသည့္ သတၱ၀ါေလးမ်ားကို ေထာက္မေကၽြးေမြးလ်က္ အသက္ဆက္ေစေၾကာင္း၊ ႀကီးပြားေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္႔ကို သတိေပးလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ အသက္ကိုေပးေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔တည္း။

စည္ပင္ႂကြယ္၀ေသာ ဘုရားသခင္၏ကမာၻႀကီးကို အံ႔ၾသမႈအေပါင္းျဖင္႔ ဆာလံဆရာက ‘‘အိုငါ႔၀ိညာဥ္၊ ထာ၀ရဘုရားကို ေကာင္းခ်ီးေပးေလာ႔’’ (၁၀၄း၁) ဟု အစခ်ီကာ ‘‘ထိုေရအနားမွာ မိုးေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေနရာက်၍ သစ္ပင္ အခက္အလက္တို႔တြင္ ေႂကြးေၾကာ္ၾက၏’’ (း၁၂) ဟု ေရးသားခဲ႔သည္။

ေတးသီငွက္မ်ားမွအစ ‘‘မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ တြားတတ္ေသာတိရိစာၦန္ အစ႐ွိေသာ တိရိစာၦန္အႀကီးငယ္အမ်ားတို႔ေနရာ ႀကီးမားက်ယ္၀န္းေသာသမုဒၵရာ’’ထိတိုင္(း၂၅) ဖန္ဆင္း႐ွင္ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္း႐ွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သက္႐ွိတိုင္း ႀကီးပြား႐ွင္သန္ေစေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္လ်က္ ေပးသနားေကၽြးေမြးေတာ္မူသည္။ JEFF OLSON