အေဖႏွင္႔သားႏွစ္ေယာက္ – ခြင္႔လႊြတ္ျခင္းအႏုပညာ ျပပြဲသည္ သခင္ေယ႐ႈပံုဥပမာ ေပးခဲ႔သည့္ ေပ်ာက္ေသာသားအေၾကာင္းကို အဓိကေဖာ္ညႊန္း ျပသည္ (လု ၁၅ း၁၁-၃၁)။ ထိုျပခန္း၌ ကၽြန္ေတာ္ ၂ နာရီ ခန္႔မွ် အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ႔သည္။ Edward Rojas ၏ ေပ်ာက္ေသာသားပန္းခ်ီကား၌ အိမ္မွထြက္သြားဖူးေသာသားသည္ ဖ်င္အက်ႌ၀တ္ကာ ေခါင္းငိုက္စိုက္က်လ်က္ အိမ္သို႔ျပန္လာသည္။ သူ႔ေနာက္၌ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ဖုန္းဆိုးေျမ႐ွိၿပီး ေရွ႕၌ သူ႔ကိုအေျပး လာႀကိဳသည့္ ဖခင္ႀကီးရွိသည့္လမ္းအတိုင္း သူေလွ်ာက္လာ ေနပံု ျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီကားေအာက္ေျခ၌ သခင္ေယ႐ႈ၏ စကားေတာ္ျဖစ္္ေသာ ‘‘သြား၍ ေ၀းေသးေသာအခါ အဘသည္ သူ႔ကို ျမင္လွ်င္ သနားေသာစိတ္႐ွိသည္ႏွင္႔ ေျပးသြား၍’’ (း၂၀) ဟူေသာ က်မ္းခ်က္ကို ေရးထားသည္။

ဘုရားသခင္၏ မေျပာင္းလဲေသာေမတၱာေတာ္က ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀အား ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းကို ေနာက္တစ္ဖန္ နက္႐ိႈင္းစြာ ကၽြန္ေတာ္ခံစားခဲ႔ရျပန္သည္။ သူ႔ထံမွ ကၽြန္ေတာ္
လွည့္ထြက္သြားခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘယ္ေတာ႔မွ ေက်ာခိုင္းမသြားဘဲ ဆက္လက္ ၾကည့္ေန၊ ေမွ်ာ္ေန၊ ေစာင္႔ေန ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္မထိုက္တန္ေသာ ထိုေမတၱာေတာ္သည္ ေျပာင္းလဲမသြားေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ မသိက်ိဳးႏြံျပဳခံရေသာ္လည္း ေမတၱာေတာ္ကို ကိုယ္ေတာ္မ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ အျပစ္႐ွိေသာ္လည္း ပံုဥပမာထဲမွ ျပန္လာေသာ သားကို ေပြ႕ဖက္ဖက္ယမ္းေသာ ဖခင္ကဲ႔သို႔ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ ဖခင္သည္ အေစအပါးကၽြန္တို႔အား ‘‘သုိ႔ၿပီးမွ ငါတုိ႔သည္ စားၾကကုန္အံ႔။ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းကို ျပဳၾကကုန္အံ႔။ ငါ႔သားသည္ အထက္က ေသ၏။ ယခု႐ွင္ျပန္၏။ အထက္ကေပ်ာက္၍ ယခုျပန္ေတြ႕ၿပီ’’ (း၂၃-၂၄) ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ယေန႔ကိုယ္ေတာ္႔ထံ ျပန္လွည့္လာသူမ်ားအတြက္ ဘုရား႐ွင္ ၀မ္းေျမာက္ေနၿပီး ထုိအရာအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳဆင္ႏြဲမႈျပဳေနပါသည္။ DAVID C. MCCASLAND