ကၽြန္ေတာ္႔သူငယ္ခ်င္း ဂ်ာမီသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ အလုပ္၀င္ခါစက လူတစ္ဦးသည္ သူ႔အနီးသို႔ေရာက္လာၿပီး စကားစျမည္ေျပာဆိုကာ ဤေနရာတြင္ ဘာလုပ္ပါသနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ႔သည္။ ဂ်ာမီ က သူ႔အလုပ္အေၾကာင္းကို ေျပာျပၿပီး ထိုသူ၏နာမည္ကိုလည္း ျပန္လည္ ေမးျမန္းခဲ႔သည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ္႔နာမည္က ရစ္ခ်္ ပါ’’ ဟု သူကေျဖသည္။
‘‘ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သင္ ဘာ အလုပ္ လုပ္ပါသလဲ’’ ဟု ထပ္ေမးရာ၊  ‘‘အိုး ကၽြန္ေတာ္က ကုမၸဏီပိုင္႐ွင္ပါ’’ ဟု သူက ျပန္ေျပာသည္။
မထင္မွတ္ေသာ ႏွိမ္႔ခ်ေသာ သာမန္စကား၀ိုင္းေလး သည္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆံုး သူေဌးႏွင္႔ သူ၏မိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာမီ ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္လိုက္သည္။
မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ဦးစားေပးေသာ ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါတြင္ ဤအျဖစ္အပ်က္ငယ္ေလးက ဖိလိပၸိ ၾသ၀ါဒစာ (၂း၃) မွ ႐ွင္ေပါလုမိန္႔ၾကားသည့္ အေရးႀကီးစကားကို သတိေပးေနသည္။ ‘‘သူတစ္ပါးသည္ ကိုယ္ထက္သာ၍ ေကာင္းျမတ္သည္ဟု ႏွိမ္႔ခ်ေသာစိတ္႐ွိ၍ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ထင္မွတ္ၾကေလာ႔။’’  မိမိကိုယ္ထက္ အျခား သူကို ဦးစားေပး ဂ႐ုစိုက္သူသည္ ႐ွင္ေပါလုေဖာ္ျပသည့္ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား႐ွိသူျဖစ္သည္။
‘‘မိမိကိုယ္ထက္ အျခားသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တန္ဖိုးထားေသာအခါ’’ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔သ႑ာန္တူသည့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး (း၃)၊ ‘‘သူတစ္ပါးကို ေစစားျခင္းငွာမလာ၊ သူတစ္ပါးအေစကို ခံျခင္းငွာလာေသာ’’ သခင္ ေယ႐ႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထင္ရွားေပၚလြင္ေစျခင္းျဖစ္သည္ (မာကု ၁၀း၄၅)။ ‘‘အေစခံကၽြန္၏ သဏၭာန္ေတာ္’’ (ဖိ ၂း၇) ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယူေဆာင္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ စိတ္ သေဘာ(း၅)  ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ အေစခံရာတြင္ မိမိအေရးကိစၥကိုသာ ဦးစားမေပးဘဲ ‘‘အျခားသူတို႔၏အေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးၾကပါစို႔။ DAVE BRANON