ဟီး႐ိုးကာတြန္းစာအုပ္သည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တည္း မွာပင္ စူပါဟီး႐ိုး ႐ုပ္ရွင္ (၆)ကား၏ လက္မွတ္ေရာင္းရေငြမွာ (၄) ဘီလီယံေက်ာ္သည္။ အသတ္အပုတ္ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သနည္း။

ထိုဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ႀကီးျမတ္ေသာဇာတ္လမ္းကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကိုယ္စားျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤဇာတ္လမ္းတြင္ ဟီး႐ုိး(လူစြမ္းေကာင္း)တစ္ဦး၊ ဗီလိန္ လူဆိုးတစ္ဦး၊ ဒုကၡေရာက္သူႏွင့္ အာ႐ံုကို ဖမ္းစားသည့္ အသတ္အပုတ္ စြန္႔စားခန္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

ဤဇာတ္လမ္းတြင္ လူဆိုးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ရန္သူ စာတန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ပါးေစ လူဆိုးေလးမ်ားစြာ ႐ွိေနေသးသည္။ ဥပမာ – ဒံေယလအနာဂတၱိက်မ္း႐ွိ ကမာၻ႔နယ္ေျမမ်ားစြာကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ သူ႔ပံုတူေ႐ႊ႐ုပ္ထုႀကီးကို မကိုးကြယ္သူမ်ားကို သတ္ပစ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသူ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းျဖစ္သည္ (ဒံ ၃း၁-၆)။ သတၱိ႐ွိေသာ ယုဒလူမ်ဳိးအရာ႐ွိသံုးဦးက ႐ွိခိုး ဦးခိုက္ရန္ ျငင္းဆန္ေသာအခါ (း၁၂-၁၈) ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားမွ ဇာတ္လမ္းဆန္ဆန္ ကယ္ႏုတ္ခဲ့သည္ (း၂၄-၂၇)။

သို႔ေသာ္ အံ့ဖြယ္အလွည့္အေျပာင္းေလးအျဖစ္ ဤဗီလိန္၏ႏွလံုးသား စတင္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤအ့ံမခန္းအျဖစ္အပ်က္ကို ေတြ႔ၿပီး ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးက “ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔၏ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာ႐ွိေတာ္မူေစသတည္း” ဟု ႁမြက္ဆိုတံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အကူအညီကို မလိုအပ္ေၾကာင္း သူသေဘာမေပါက္ဘဲ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို အာခံသူတိုင္းအား သတ္ပစ္မည္ဟု မင္းႀကီးက ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့သည္ (း၂၉)။ ဒံ ၄ တြင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းသည္ အျခားအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ထပ္မံသင္ယူရျပန္ပါသည္။

ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းကို ဗီလိန္လူဆိုးအျဖစ္သာမဟုတ္ဘဲ ၀ိညာဥ္ေရးခရီးႏွင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္၏ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ျခင္း ဇာတ္လမ္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဟီး႐ိုး သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကား႐ွိ ဗီလိန္မ်ားအပါအ၀င္၊ ကယ္ဆယ္ရန္ လိုအပ္ေနသူတိုင္းထံ အေရာက္လွမ္းလာခဲ့ပါသည္။ TIM GUSTAFSON