ယံုၾကည္မႈထုတ္ျပန္ခ်က္

            သမိုင္းတြင္ေသာ တမန္ေတာ္မ်ား၊ နိစိန္ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္အတူ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

  • ဓမၼေဟာင္းႏွင့္ ဓမၼသစ္ ႏႈတ္ကပတ္က်မ္းစာေတာ္သည္ ထာ၀ရဘုရားမႈတ္သြင္းထားကာ၊ မူလစာမူ၌ အမွားကင္းၿပီး၊ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ လူသားက်ဆံုးျခင္း၊ ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ျခင္း၊ မူလအဆင့္သို႔ျပန္ေရာက္ေစျခင္းဆိုင္ရာ ဖြင့္ျပေတာ္မူျခင္းႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌ ၿပီးျပည့္စံုေစျခင္းဟု ယံုၾကည္သည္။
  • ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး ဘုရားတစ္ဆူကို ယံုၾကည္သည္။
  • ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို ျပည့္စံုစြာဖြင့္ျပေသာ သခင္ေယ႐ႈ အပ်ိဳကညာမွ ေမြးဖြားၿပီး၊ အျပစ္ကင္းေသာဘ၀၊ စြန္႔လႊတ္ေသာ အေသခံျခင္း၊ ခႏၶာႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ခမည္းေတာ္ဘုရားထံ တက္ႂကြ၍ အားရေအာင္ပြဲခံကာ ျပန္လာဦးမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။
  • လူသား၏က်ဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထာ၀ရေသျခင္းႏွင့္ အျပစ္မွ ကယ္တင္လြတ္ေျမာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထာ၀ရဘုရားရွင္သည္ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ ကယ္တင္လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ျဖည့္ဆည္းေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈအား ယံုၾကည္ၿပီး အျပစ္မွ ေနာင္တရသူအားလံုး သခင္ေယ႐ႈတစ္ပါးတည္းေၾကာင့္သာ ေစ့စပ္ေျပလည္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။
  • အျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံရမည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္၍ ေနာင္တရ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္းျဖင့္ ဘုရား၏မိသားစုအတြင္း ရွင္သန္ၿပီး သခင္ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ တိုးတက္ႀကီးထြားကာ ဘုရားကို ကိုးစားယံုၾကည္လ်က္၊ အျခားသူမ်ားကို ၾကင္နာေမတၱာထားသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။
  • အသင္းေတာ္တစ္ပါးတည္းသည္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ဘုရားရွင္၏မိသားစုအားျဖင့္ေပၚလြင္ကာ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ တည္ရွိသူမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းၿပီး လူမ်ိဳးတကာတို႔ကုိ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္တပည့္ေတာ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ အတူတကြမိန္႔မွာ ေစစားျခင္းခံခဲ႔ရေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။

သခင္ဘုရားသည္ သူ၏ ဖန္ဆင္းျခင္းဆိုင္ရာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ျပန္လည္ ယခင္အတိုင္းျဖစ္ေစရန္ တဖန္ျပန္လာမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။