ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မူလအေျခခံရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း တည္ၾကည္စြာ၊ သစၥာာရွိစြာ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံလုပ္ေဆာင္သူမ်ားပါ၀င္သည့္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမွာ က်ယ္ျပန္႔တိုးပြားေအာင္  ျမင္ခဲ့သည္။
သင့္ကိုႀကိဳဆိုလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါရန္လည္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းမွ သင္အသံုးခ်ႏိုင္မည့္အရာဘာရွိမလဲ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ သိလိုသမွ် ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံပါသည္။ မည္သည့္ကိစၥျဖစ္ေစ သင့္ဖက္မွတံု႔ျပန္ဆက္သြယ္လာမႈကို လက္ခံရရွိလိုပါသည္။ အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။