စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား tim gustafson

တိုက္ပြဲ

သူ႔အနီးအပါးသုိ႔ က်လာသည့္ အေျမာက္ဆန္ေၾကာင္႔ ေျမႀကီးပင္ တုန္ခါသြားသည္။ ထိုအခါ စစ္သားေလးက ‘‘ဘုရားသခင္၊ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ဒီအေျခအေနက လြတ္ေျမာက္ခြင္႔ ေပးရင္ အေမတက္ေစခ်င္တဲ႔က်မ္းစာေက်ာင္းကို သြားတက္ပါမယ္’’ ဟု အေလးအနက္ ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။ သူ၏ဆုေတာင္းကို ဘုရား႐ွင္ ခ်ီးေျမႇာက္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြင္း ကၽြန္ေတာ္႔ဖခင္သည္ အသက္႐ွင္က်န္ခဲ့ၿပီး မူးဒီ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ကာ က်န္႐ိွသည့္ သူ႔အသက္တာကို အမႈေတာ္လုပ္ငန္း၌ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ႔ေတာ႔သည္။

အျခားစစ္သူရဲတစ္ဦးသည္လည္း သူ႔ကိုဘုရား႐ွင္ထံတြန္းပို႔ခဲ႔သည့္ အမႈအေရးတစ္ခုကို ၾကံဳခဲ႔ရသည္။ သူ႔အျဖစ္ ကမူ တိုက္ပြဲကိုေ႐ွာင္ခဲ႔ရာမွ ျပႆနာတက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏တပ္မ်ားက အမၼဳန္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ စစ္ခင္း
ေနခ်ိန္၌ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ သူ႔နန္းေတာ္မွေန၍ အျခားသူ၏ဇနီးကို မ်က္စိက်ခဲ႔သည္ (၂ ရာ ၁၁)။ ၃၉ ခု ေျမာက္ေသာ ဆာလံတြင္ ထိုဆုိး႐ြားသည့္ ဒုစ႐ိုက္၏ ရလဒ္ကို နာက်င္စြာ ျဖတ္သန္းၿပီး ျပန္လည္နလံထူၿငိမ္ဝပ္သည့္အခ်ိန္အထိ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ႔ရပံုကို…

အထင္ႀကီးေအာင္လို႔

ေကာလိပ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ႔လာေရးခရီးစဥ္ တစ္ခုသြားခဲ႔ရာ ဆရာက သူ၏စူပါတပည့္တစ္ဦးကို မမွတ္မိသေလာက္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ အတန္းထဲတြင္ သူသည္ သူ၏ဖိနပ္ထဲ၌ ၆ လက္မအျမင္႔ ေဒါက္ကို ဝွက္၍ ဝတ္ဆင္ၿပီး ယခုတြင္ ခရီးသြားဘြတ္ဖိနပ္စီးထားရာ သူ႔အရပ္က ၅ လက္မခန္႔ နိမ္႔ေနသည္။ ‘‘ေဒါက္ ကေတာ႔ ကၽြန္မျဖစ္ခ်င္တဲ႔ပံုစံ၊ ဘြတ္ဖိနပ္ကေတာ႔ ကၽြန္မရဲ႕ အ႐ွိအတိုင္းပံုစံေပါ႔’’ ဟု ရယ္ေမာလ်က္ ေျပာ႐ွာသည္။

မိမိ၏႐ုပ္ခႏၶာအသြင္အျပင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သူ ျဖစ္သည္ကို မသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါ။ စိတ္ႏွလံုးသာ အဓိက ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ပိုင္းကို ျပင္ဆင္ျခင္း၌ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေသာ ဘာသာေရးစူပါစတား ဖာရိ႐ွဲႏွင္႔ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္တို႔ အတြက္ သခင္ေယ႐ႈက ျပင္းထန္စြာ မိန္႔ၾကားသည္။ သူတို႔က သခင္ေယ႐ႈ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားသည္ ဘာသာေရး ဓေလ႔ထံုးစံမ်ား အရ၊ အစာမစားမီ အဘယ္ေၾကာင္႔ လက္မေဆးၾကသနည္းဟု ေမးရာ (မ ၁၅း၁-၂)။ သခင္က…