ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် – စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

သင္ကိုယ္တိုင္စြဲလမ္းမႈတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေနရပါသလား။ သို႔မဟုတ္ စြဲလမ္းမႈတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေနရသူတစ္ဦးဦးကို သင္သိပါသလား။ စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ဟူသည့္စာအုပ္ငယ္ေလးတြင္ စြဲလမ္းမႈက မည္သို႔မည္ပံုျဖစ္ေပၚလာသည္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀မ်ားကို မည္သို႔ထိခုိက္ေစႏိုင္သည္၊ ဘုရားသခင္၏မစမႈျဖင့္ ထိုစြဲလမ္းမႈေႏွာင္ႀကိဳးကို မည္သို႔ျဖတ္ေတာက္ႏို္င္မည္ကို ဆရာ၀န္ႏွင့္သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားသူ ဆရာေရာဘတ္ေဆာ္လမြန္က စူးစမ္းေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။