အေကာင္းဆံုး
ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္ကို
ရွာေဖြေနပါသလား။

ဒီမွာ ရွာၾကည့္လိုက္ပါ။

ထာ၀ရတည္ျမဲမည့္အရာကို ေပးလိုက္ပါ။

ဤႏွစ္ခရစ္စမတ္တြင္ သင္ခ်စ္ခင္ရသူတို႔အား ၎တို႔အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေပးမည့္အရာကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးလိုက္ပါ။ စစ္မွန္ေသာ ေပါင္းသင္းမိတ္ဖဲြ႕မႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္သက္သာေစျခင္း၊ စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းခ်မ္းသာကို မည္သည့္ေနရာ၌ ရွာေဖြေတြ႕နိင္သည္ကို မိတ္ေဆြမ်ားအား ေျပာျပပါ။ သူတို႔ကို သတင္းေကာင္း မွ်ေ၀ေျပာျပပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႕အသက္ရရွိေစေရး ဖြားျမင္ခဲ့သူ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြမ်ားအား ေျပာျပပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္အတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္အေသခံခဲ့သူ ခရစ္ေတာ္ထံ မိတ္ေဆြမ်ားကို ျပၫႊန္ပါ။
အဘခမည္းေတာ္ထံ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုပို႔ေဆာင္သည့္ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာသားေတာ္သခင္ကို မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ပါ။

ဤႏွစ္ခရစ္စမတ္တြင္ ထာ၀ရအသက္ တည္းဟူေသာသတင္းေကာင္း — အေကာင္းဆံုးေသာခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္ကို ေပးလိုက္ပါ။

“ၿငိမ္သက္ျခင္း၏၀မ္းေျမာက္စရာ သတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၊ ကယ္တင္ျခင္းေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ၏၀မ္းေျမာက္စရာသတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၏ ... ေျခတို႔သည္ ေတာင္ေပၚမွာ အလြန္တင့္တယ္လွစြတကား။”—ေဟ႐ွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၅၂း၇

ဖတ္႐ႈရန္ ယခု ရယူပါ

ခရစ္စမတ္အထူးထုတ္ ေန႔စဥ္ခြန္အားမွ ၀ိညာဥ္ခြန္အားကို
ဖတ္႐ႈ၊ ခြန္အားယူကာ သတင္းေကာင္းကို ေ၀မွ်ပါ။