မိတ္ေဆြ၊ ဒီ ခရစ္စမတ္မွာ သင္ဘာလိုခ်င္လဲ။ ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ။ အာ႐ွႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို ေ၀မွ်ထားတဲ့ ဒီဗြီဒီယိုေလးကို ၾကည့္ၾကရေအာင္။ဗြီဒီယိုထဲမွာ ယံုၾကည္သူေတြက လူသားမ်ား ခရစ္စမတ္၏ စစ္မွန္ေသာ အဓိပၸါယ္ကို သိ႐ွိဖို႔ႏွင့္ ကယ္တင္႐ွင္ခရစ္ေတာ္ကို သိ႐ွိလက္ခံလာဖို႔ ဆႏၵ႐ွိၾကပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အလြန္ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူ၏ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အျပစ္မွကယ္တင္ဖို႔ရန္အတြက္ ဤေလာကကမာၻသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္အခါသည္ ဘုရားသခင္၏ သူဖန္ဆင္းထားေသာလူသားမ်ားအေပၚ ထား႐ွိသည့္ ႀကီးျမတ္ေသာခ်စ္ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကို ေဖာ္ျပသည့္ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းကို ေ၀မွ်ရန္ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ ဤဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းကို ေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္းမွ ထုတ္ေ၀ထားေသာ စာေစာင္ေလးတစ္ခုျဖင့္ ေ၀မွ်ၾကပါစို႔။ “ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္” သည္ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ လူသားမ်ားအျပစ္သို႔ က်ဆင္းျခင္း၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္း၊ ေနာင္တရရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္ရန္ လိုအပ္ျခင္းစသည့္ ဧ၀ံေဂလိသတင္းစကားကို ရွင္းလင္းျပသည္။ ဤဖိုင္ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း Link ကို Share လုပ္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ေ၀မွ်ႏိုင္ပါသည္။


ဧ၀ံေဂလိေ၀မွ်ျခင္းသည္ အျခားသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ စကားစျမည္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို အျခားဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားကို ေျပာျပျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အခက္အခဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။ “ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမၼာတရား - သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို ေ၀မွ်ေျပာျပျခင္း” အေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ ဤ Discovery Series စာအုပ္မွ အျခားသူမ်ားကို သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း ပညာသားပါပါ၊ ခ်စ္ခင္ေလးစားဖြယ္ နည္းလမ္းျဖင့္ မည္သို႔ေ၀မွ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ဖတ္႐ႈရန္ ရယူပါ။