ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

သမၼာက်မ္းအေျခခံ

 • ယံုၾကည္မႈ၊ လမ္းၫႊန္မႈ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ က်င့္သံုးမႈအားလံုးကို သံုးသပ္တန္ဖိုးျဖတ္ရာတြင္ စံအျဖစ္ထားေသာ သမၼာက်မ္းစာကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳသည္။ (၂ တိ ၃း၁၆)
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ယံုၾကည္မႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္။ (၂ တိ ၁း၁၃)
 • ၾသ၀ါဒဆိုင္ရာအသားေပးအေလးထားမႈကုိ အဘက္ဘက္တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ထင္ဟပ္ဆင္ျခင္သည္။ (တမန္ ၂၀း၂၇)

အေစခံေခါင္းေဆာင္မႈ

 • ထင္ရွားျမင္သာေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အက်င့္စ႐ိုက္ရွိသည့္ အေစခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ (ထြက္ ၁၈း၂၁၊ ၁ တိ ၃း၁-၁၃)

ဘုရားတရား၀ိညာဥ္ေရးရာ ၀န္ခံအပ္ႏွံမႈ

 • သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္နီးကပ္ေသာ ရင္းႏွီးမႈ မိတ္သဟာယ၌တည္ေနသည္။ “သင္သည္ ေရွးဦးစြာေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေလ်ာ့ၿပီဟု သင္၌အျပစ္တင္စရာရွိ၏”ဟူ၍ မွတ္ခ်က္အျပဳမခံရရန္ေနသည္။ (ဗ်ာ ၂း၄)
 • မိမိစြမ္းအားထက္ သခင္ဘုရား၏ ဥာဏ္ပညာေတာ္ႏွင့္ စြမ္းအားတန္ခိုးျဖင့္ “ေန႔စဥ္ခြန္အား”အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္။ (ဂလာ ၂း၂၀၊ ၃း၃)
 • လုပ္ငန္း၌ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းျပင္ပ၌ျဖစ္ေစ သခင္ဘုရား၏ လူမ်ားအျဖစ္မတူကြဲျပားေသာ အမူအက်င့္၏ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ပံုစံကိုျပသသည္။ (၁ေပ ၁း၁၄-၁၅)
 • အစဥ္ ဘုရားရွင္ကို ကိုးစားယံုၾကည္ၿပီး မွန္ရာကိုျပဳသည္။ (၁ ေပ ၃း၁၆)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ားအတြက္ ၀န္တာ

 • ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္အတြက္ လိုလားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ၊ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း၊ လက္ေတြ႕ က႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ျဖည့္ဆည္းသည္။ (၂ေကာ ၄း၅၊ ၁၅)
 • မွန္သည္ကို ေမတၱာႏွင့္ေျပာသည္။ မလိုအပ္ေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည္။ (၂ တိ ၂း၂၄)
 • ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္သူမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္း႐ိုးသားေသာဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္သည္။ (၂ ေကာ ၄း၂)
 • အျခားဆက္ဆံေရးအားလံုးႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈနယ္ပယ္မ်ားအေပၚ သတိရွိ အာ႐ံုခံစားေသာ္လည္း၊ ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ ၀န္းက်င္ရပ္ကြက္၊ အာဏာပိုင္အစိုးရဟူ၍ အကန္႔အသတ္မထားရွိပါ။ (ေရာမ ၁၃း၇-၈)

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ ၀န္တာ

            ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အမႈေတာ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း အေရးပါတန္ဖိုးရွိမႈႏွင့္ ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။ (ဖိ ၂း၁-၄)

 

၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအရည္အေသြး

 • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သတင္းစကားကို ျမႇင့္တင္အားျဖည့္ ဂုဏ္တက္ေစမည့္ တင္ဆက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ အရည္အေသြးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ (၁ ေကာ ၁၀း၃၁)
 • ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အပ္ေပးထားေသာ အရင္းအျမစ္မွန္သမွ်၏ သစၥာရွိေသာ သ႑ာစိုးေကာင္းျဖစ္မည္ (၁ေကာ ၄း၂)

၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္သိကၡာ

 • ဘ႑ာမ်ားရရွိႏိုင္မႈအေလ်ာက္ ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိဆက္သြယ္ျခင္းကို တိုးျမႇင့္(သို႔)ေလွ်ာ့ခ်သည္။
 • အေႂကြးတင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားသည္။ (ေရာမ ၁၃း၈)
 • အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဆက္လက္ရပ္တည္မႈသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေသာ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ မည္သည့္အခါမွ် မျဖစ္ေစရ။ (ဖိ ၁း၁၉-၂၆)
 • မိမိကိုယ္မိမိ ဂုဏ္ယူခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေရွာင္ရွားသည္။ (သုတၱံ ၂၇း၂)

အျခားအမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္း

 • အျခားတစ္ဦးခ်င္း(သို႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားျဖင့္ သခင္ဘုရား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားသည္။ (၁ေကာ ၁း၁၀-၁၃)
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဦးတည္ခ်က္ကို အေလွ်ာ့ေပး(သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈကို အားနည္းေစေသာ၊ မည္သည့္ ဆက္သြယ္ႏွီးႏြယ္မႈကိုမဆို ေရွာင္ရွားသည္။ (၂ ေကာ ၆း၁၄)
 • ေဒသႏၱရ အသင္းေတာ္ကို ပံ့ပိုးၿပီး၊ ျပည့္စံုေစသည့္နည္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးစီးဦးရြက္ျပဳသည္။ (ဧ ၄း၁-၇)