သီရိလကၤာႏုိင္ငံရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားထံမွ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ေနာက္ဆံုးသတင္းကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ဘက္တီကာလို၌ တုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္သည္ ကၽြႏုု္ပ္တို႔ဌာနမွ လုပ္ေဆာင္သည့္ “စာအုပ္တစ္အုပ္ေပးလွဴပါ” အစီအစဥ္ကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေသာအသင္းေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔တို္က္ခိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ လူ ၂၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို ဘုရားသခင္ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ကိုယ္ေတာ္အားေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ထုိတိုက္ခိုက္မႈသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၇.၄% သာ ရွိသည့္ (ကာသိုလစ္ႏွင့္ ကာသိုလစ္မဟုတ္ေသာ) ခရစ္ယာန္ လူနည္းစုအေပၚ အၾကီးမားဆံုးေသာ ထုိတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္သျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔ႏွင့္သီရိလကၤာရွိအသင္းေတာ္မ်ားမွ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားစြာ ခံစားရပါသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေစလိုပါသည္။

၁။ ခ်စ္ခင္ရသူမိသားစုမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးရသူမ်ား၊ ခႏၶာပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္နာက်င္ရသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ႏွစ္သိမ့္သက္သာေစျခင္းကို ရွာေတြ႔ခံစားရရန္။

၂။ ဤျပႆနာကို အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ ေမတၱာႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းရန္။

၃။ အစိုးရႏွင့္အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုအုပ္စုျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏို္င္ရန္။

၄။ ကၽြနု္ပ္တို႔၏၀က္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းအပ္တို႔တြင္ ဤ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္အျဖစ္ဆိုးကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဖတ္႐ႈနားဆင္စရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တင္ဆက္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဤအေထာက္အကူုျပဳအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ဖတ္႐ႈသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္သိမ့္သက္သာမႈ၊ ခြန္အားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါမည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးရန္။

၅။ ရင္ဆိုင္ရေသာအေျခအေနမ်ားသည္ Our Daily Bread အမႈေတာ္လုပ္ငန္းအတြက္ ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္ႏွင့္ ကာသိုလစ္အသင္းေတာ္မ်ားကို အေစခံႏိုင္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ထုတ္ေ၀ထားသည့္ စာအုပ္စာေပမ်ားႏွင့္ အျခားေသာဆီေလ်ာ္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ခြင့္ရရန္။

ဆက္လက္ဆုေတာင္းပါ၀င္ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္လ်က္

ေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္း

We received a sad update from Our Daily Bread coworkers in Sri Lanka: The evangelical church that was attacked in Batticaloe is a recipient of our Sponsor-a-Book project. 27 people were killed in that particular attack.

While we thank the Lord for His protection over our office staff and family, we and the church in Sri Lanka are all in a state of shock as this has been the biggest attack on Christians (Catholics & non-Catholics) who are the minority religious group of 7.4% of the total population.

We would appreciate specific prayers:

1) For those who have lost their loved ones & those affected physically and mentally that they would find God's comfort.

2) The Church would react to this in love and wisdom.

3) The Government & authorities will bring the situation under control soon and provide protection to its people especially the minority groups.

4) We are in the process of making available through our website, Facebook, & mobile app 2 Our Daily Bread resources for coping with tragedy. Pray that these resources will be a source of comfort, strength and hope to those who read.

5) Also pray that this situation will open doors for Our Daily Bread to serve both the Evangelical and Catholic churches as we seek opportunities to make the print version of the above resources distributed, together with other appropriate resources.

Thank you for your continued prayers!

Our Daily Bread Ministries