ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား

 

ခြင့္ျပဳခ်က္/မူပိုင္ရွိသည့္စာအုပ္မ်ား

ODB Ministries, Discovery House Publishers, (မွ ထုတ္ေ၀သည့္ မူပိုင္စာအုပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ) အသံုးျပဳလိုပါက Rights and Permissions Department (ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ဌာန)သို႔ဆက္သြယ္ေပးပါ။ Discovery House Publishers သည္ Day of Discovery ၏ေအာက္ပါ ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ the Oswald Chambers Publications Association, Ltd. ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၌ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ျပန္ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္အတြက္သံုးျခင္း၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ပံုႏွိပ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္၊ အသံသြင္းျခင္းတို႔အတြက္ မကန္႔သတ္ထားပါ။ မူပိုင္႐ွိသည့္စာအုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ပံုႏိွပ္ ထုတ္ေ၀ရ႐ွိေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (စာ သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္) စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးသားေတာင္းေလွ်ာက္ရမည္။ စာ၌ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္ရမည္။

  • စာအုပ္/စာအုပ္ငယ္/စာမူ/ အသံသြင္းကာျဖန္႔ခ်ိသည့္ပစၥည္း/ဗီဒီယို၏အမည္
  • စာေရးသူ/သ႐ုပ္ေဖာ္သူ၏ အမည္အျပည့္အစံု (အထက္ပါအခ်က္၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သူ)
  • မူပိုင္႐ွိသည့္ စာအုပ္/ပစၥည္းမွ သင္အသံုးျပဳလိုသည့္အခ်က္ အတိအက်ေဖာ္ျပရန္၊
  • ထိုစာအုပ္/ပစၥည္းကို သင္အသံုးျပဳမည့္နည္းလမ္း – ေက်းဇူးျပဳ၍ တတ္ႏိုင္သမွ် တိက်စြာ ေဖာ္ျပ ေပးပါ။ (ဥပမာ – စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ၊ စီးပြားေရးအရ မဟုတ္ေသာ ေၾကာ္ျငာ၊ ကိုယ္ပိုင္အသံုးျပဳရန္၊ ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳ (သို႔) စာသင္ခန္း၌ ေ၀ေပးရန္၊ သတင္းလႊာ၊ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း၌ ေဖာ္ျပရန္ စသည္ျဖင့္)

 

အကူသေဘာ ေထာက္ပံ့မႈရယူလိုျခင္း/ဘာသာျပန္ခြင့္

အကူသေဘာေထာက္ပံ့မႈရယူလိုျခင္း/ဘာသာျပန္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းေလွ်ာက္ထား ရာ၌ (စာ သို႔ အီးေမးလ္) စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးသား ေလွ်ာက္ထားရမည္။ Rights and Permissions Department သုိ႔ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။

  • ႏိုင္ငံျခား မူပိုင္ခြင့္ (ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ပိုင္ခြင့္)
  • အခန္းဆက္ ထုတ္ေ၀ခြင့္
  • စာအုပ္အသင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ မူပိုင္ခြင့္
  • အီလက္ထေရာနစ္/ပရိသတ္ကို အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳပိုင္ခြင့္

 

ေအာက္ပါ လိပ္စာသို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္

Permissions Department

Our Daily Bread Ministries/ Discovery House Publishers

P.O Box. 3566

Grand Rapids, M1 49501

616-956-5741 Fax

Permissionsdept@odb.org